Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Wizyta studyjna kuratorów o?wiaty w Edynburgu
8 czerwca 2012

5 czerwca 2012

Rozpocz??a si? wizyta studyjna Kuratorów O?wiaty w Edynburgu. Podczas spotkania organizacyjnego rozmawiali?my o celach i oczekiwaniach zwi?zanych z wizyt?. Uczestnicy podkre?lali, ?e chcieliby dowiedzie? si? wi?cej na temat szkockiego systemu edukacji (m.in.: jakie s? jego elementy, jak wygl?da praca nauczycieli, jak zarz?dzane s? szko?y) i ewaluacji (co robi? Szkoci aby poprawia? jako?? raportów, jak wspieraj? szko?y w poprawie jako?ci ich pracy).
Podczas spotkania uczestnicy zastanawiali si? równie? z jakich powodów i z jak? cz?stotliwo?ci? Szkoci wprowadzaj? zmiany w systemie ewaluacji.
Uczestnicy podkre?lali, ?e podczas wizyty b?d? zwracali uwag? na dobre praktyki, aby pó?niej spróbowa? je przenie?? na grunt polski.

Kolejnym elementem programu wizyty by?o spotkanie z profesorem Tonym Townsendem z Uniwersytetu w Glasgow. Pierwsza cz??ci prezentacji dotyczy?a szeroko rozumianej zmiany. Profesor podkre?la? fakt konieczno?ci u?wiadomienia sobie, ?e ?yjemy w nieustannie zmieniaj?cej si? rzeczywisto?ci, dlatego musimy stale doskonali? jako? o?wiaty, by móc przygotowa? m?odych ludzi do ?ycia w nieprzewidywalnych warunkach. Ponadto musimy odej?? od obecnego sposobu zarz?dzania na rzecz kreowania i wspierania procesu uczenia si? uczniów, jak równie? ca?ej spo?eczno?ci szkolnej.
Podczas wspólnej dyskusji przypomnieli?my sobie znaczenie dialogu, który pozwala spojrze? na proces uczenia si? z ró?nych perspektyw (nie tylko z perspektywy nauczyciela).
Wyk?ad dostarczy? wielu ciekawych tematów do dyskusji. Jedna z refleksji dotyczy?a nabycia umiej?tno?ci efektywnego wprowadzania zmiany. Jest to jeden z obszarów, który musimy jeszcze udoskonali?. Przygl?daj?c si? procesowi zarz?dzania zmian?, doszli?my do wniosku, ?e je?li faktycznie chcemy zmieni? ?wiat to musimy zacz?? od zmiany samych siebie.

 

DRUGI DZIE? WIZYTY DO EDYNBURGA – 06.06.2012

         W drugim dniu wizyty studyjnej mieli?my okazj? odwiedzi? Education Scotland. Podczas kilkugodzinnego spotkania z Ann? Boni i Alasdairem Eadie  - szkockimi inspektorami, zostali?my zapoznani z systemem ewaluacji w Szkocji.

Na pocz?tku Alasdair zaprezentowa? nam hierarchiczny podzia? instytucji odpowiadaj?cych za organizacj? systemu edukacji, na których czele stoi szkocki parlament, rz?d oraz podleg?y im Education Scotland - nowa instytucja, powo?ana 1 lipca ubieg?ego roku. Jej g?ównymi zadaniami jest ocena jako?ci pracy szko?y i wspieranie procesu uczenia si? przez ca?e ?ycie. Education Scotland powsta?o na skutek po??czenia kilku instytucji m.in. Learning and Teaching Scotland oraz HMIE. Uznano, ?e b?dzie to dobrym rozwi?zaniem, by wspólnie skupi? si? na podnoszeniu jako?ci nauczania w Szkocji.

Motto organizacji brzmi „Zmiana ?ycia poprzez uczenie si?” (Tranforming lives through learning). Dlatego te? misj? ES jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom m?odego pokolenia i wyposa?enie go w umiej?tno?ci, niezb?dne do funkcjonowania w nieustannie zmieniaj?cej si? rzeczywisto?ci. B?dzie to mo?liwe tylko wówczas, gdy nauczyciele dowiedz? si? czym jest uczenie si? i zrozumiej? jego istot?. Ponadto nie uda si? tego dokona?, je?li wszyscy nie b?d? wspó?pracowa? w zakresie doskonalenia jako?ci pracy szko?y. Wiedz?c, jak wa?ne jest wizjonerskie podej?cie do edukacji i przygotowywanie m?odzie?y do ?ycia w przysz?o?ci, a tak?e by podnosi? standardy edukacji i zmniejsza? nierówno?ci spo?eczne w Szkocji opracowano i wprowadzono „Program nauczania do doskona?o?ci” (Curriculum for Excellence). Ma on pomóc przygotowa? m?odych ludzi do wykonywania zawodów, które w chwili obecnej jeszcze nie istniej?, do u?ywania technologii, które jeszcze nie zosta?y odkryte i do radzenia sobie z problemami, których uczniowie nie s? jeszcze ?wiadomi. Ponadto podstawow? kwesti? jest bazowanie na opinii uczniów i stawianie ich w centrum, szko?y bowiem s? tworzone w?a?nie dla nich, nale?y zatem do?o?y? wszelkich stara?, by pami?ta?, ?e to oni s? najwa?niejsi.

Kolejn? kwesti? omówion? przez Alasdaira by?y cele inspekcji w Szkocji, czyli wspieranie szko?y w samodoskonaleniu, ocena jej mo?liwo?ci do poprawy jako?ci, zapewnienie spo?ecze?stwa, ?e spe?nia ona standardy edukacyjne, jak równie? dostarczenie informacji o funkcjonowaniu szko?y i faktycznym stanie edukacji w Szkocji. Alasdir podkre?li?, i? by móc podnosi? jako?? kszta?cenia, musz? by? spe?nione trzy warunki: musi istnie? wspó?praca pomi?dzy szko?ami, które dokonuj? samoewaluacji, i wspieraj?cymi je lokalnymi w?adzami, a tak?e kontrola tych dzia?a? i wsparcie ze strony inspektorów. W Szkocji du?y nacisk po?o?ony jest tak?e na to, by bardziej skupia? si? na efektach pracy szko?y, sukcesach uczniów, a mniej na stosowaniu si? do procedur prawnych. Inspektorzy wierz?, ?e istnieje wiele dróg doj?cia do celu, zdobycia umiej?tno?ci niezb?dnych w ?yciu, dlatego te? szko?y mog? dowolnie tworzy? swoje programy nauczania i same decydowa? o tym, jak pracuj?.  Podczas inspekcji inspektorzy staraj? si? odpowiedzie? na trzy kluczowe pytania: jak ucz? si? dzieci i jakie osi?gaj? wyniki?; jak szko?a wspiera uczniów w uczeniu si??; jakie dzia?ania podejmuje szko?a na rzecz poprawy jako?ci swej pracy? W szkockim systemie ewaluacji zrezygnowano z kontroli na rzecz doskonalenia jako?ci pracy szko?y i wspierania jej dzia?a? w tym zakresie.
W kolejnej cz??ci prezentacji, Anna Boni stara?a si? pokaza? nam, jak wygl?da praca inspektora w szkole podstawowej i ?redniej. Omówi?a przebieg inspekcji, dzia?ania podejmowane przed jej przeprowadzeniem, a tak?e po niej. Dodatkowo dowiedzieli?my si?, ?e zespo?y przeprowadzaj?ce ewaluacj? w szkockiej szkole licz? od 5 do 7 osób, w zale?no?ci od rodzaju szko?y. Pozwala to bardziej kompleksowo i szczegó?owo spojrze? na prac? szko?y. Ponadto mieli?my szans? zobaczy?, dokumentacj? z inspekcji oraz raport. W dalszej cz??ci spotkania dyskutowali?my o ró?nicach i podobie?stwach polskiego i szkockiego systemu ewaluacji, zastanawiali?my si?, co warto by?oby zaadaptowa? w szko?ach w naszym kraju, a tak?e zadawali?my pytania na tematy zwi?zane z organizacj? pracy szko?y w Szkocji.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1