Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
II spotkanie przedstawicieli ministerstw, którzy zgodnie z ustaw? o systemie o?wiaty wykonuj? zadania nadzoru pedagogicznego
3 czerwca 2012

  Drugie spotkanie przedstawicieli ministerstw odby?o si? w Krakowie w dniach 30 V- 2 VI. Wi?kszo?? czasu wizytatorzy po?wi?cili poznaniu zasad pisania raportu na platformie. Najwi?cej kontrowersji wzbudzi?o formu?owanie wniosków. Z trudem przebija?a si? my?l, ze ewaluacja to warto?ciowanie, a wnioski w?a?nie powinny odnosi? si? do warto?ci. Potrzebne b?dzie jeszcze doskonalenie umiej?tno?ci formu?owania prorozwojowych wniosków.

  W trzecim dniu szkolenia uczestnicy odbyli debat? na temat ewaluacji wykorzystuj?c zasady open space. Wyniki prac zaprezentowane zosta?y przez sekretarzy oraz  pozosta?y do obejrzenia na  przygotowanych i zawieszonych plakatach( zdj?cia plakatów dost?pne w galerii).
  Podsumowuj?c spotkanie wielu wizytatorów podkre?la?o wag? ?wicze? i wymiany do?wiadcze?. W li?cie pisanym do siebie pojawia?y si? sformu?owania;
„upewni?am si?, ?e moje my?lenie o kierunkach ewaluacji jest sensowne, ?e nale?y ja rozumie? g??biej ni? tylko zapis rozporz?dzenia”; ‘ ju? wiem, ?e b?d? dalej dr??y? z sympati? to, co si? wykluje z systemu nadzoru’; „Jak mawiaj? m?drzy ludzie, ka?de nowe do?wiadczenie uczy pod warunkiem, ?e wyci?gnie si? w?a?ciwe wnioski? I takowe wyci?gn??em”.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1