Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
I wizyta studyjna w Szwecji. Podsumowanie i relacje
30 maja 2012

Wizyta studyjna w Szwecji 21-25 maja 2012

Czego si? dowiedzieli?my?

  W Szwecji system edukacji jest zdecentralizowany, a odpowiedzialno?? za jego funkcjonowanie spoczywa na jednostkach administracji. Parlament podejmuje uchwa?y w sprawie planów i programów nauczania, a rz?d odpowiedzialny jest za wdro?enie ich do realizacji. Natomiast Narodowa Agencja Edukacji wydaje dyrektywy zwi?zane z funkcjonowaniem szkó?, prowadzi doradztwo oraz przygotowuje testy na egzaminy krajowe. Kolejnym organem krajowym zajmuj?cym si? edukacj? jest Szwedzka Inspekcja Szkolna, która stanowi odpowiednik polskich kuratoriów. Do jej zada? nale?y mi?dzy innymi przeprowadzanie raz na 5 lat inspekcji w szko?ach i placówkach oraz wydawanie zezwole? na dzia?ania szkó? niezale?nych.
  Je?eli szko?a osi?ga niskie wyniki, to informowani s? o tym „kuratorzy”, czyli urz?dnicy sprawuj?cy nadzór nad dan? placówk? z ramienia gminy. Prowadz? oni rozmowy z dyrektorami i wspólnie poszukuj? rozwi?za? problemów trapi?cych szko??. Natomiast w przypadku stwierdzenia podczas ewaluacji przypadków ?amania prawa zawiadamiana jest o tym fakcie Szwedzka Inspekcja Szkolna, która przeprowadza szczegó?ow? kontrol? i wydaje zalecenia. Mo?e tak?e na?o?y? kary finansowe lub zamkn?? szko??.
  Wszystkie szwedzkie szko?y, podobnie jak w Polsce, s? zobowi?zane do prowadzenia ewaluacji wewn?trznej. Natomiast za ewaluacj? zewn?trzn? odpowiedzialne s? organy prowadz?ce, które zatrudniaj? w tym celu wyspecjalizowanych pracowników lub zlecaj? to odpowiednim firmom.

Relacje:

Wizyta studyjna w Szwecji, Sztokholm 21.05

Nasza przygoda z system edukacji i nadzoru pedagogicznego w Szwecji rozpocz??a si? 21 maja 2012 roku. Po d?ugiej i m?cz?cej niedzielnej podró?y sztokholmski poniedzia?ek powita? nas s?oneczn? pogod? i smacznym ?niadaniem. Po omówieniu planu dnia wyruszyli?my na spotkanie z pani? Len? Kaev – nasz? opiekunk? i koordynatorem z ramienia Urz?du Miasta i Gminy Sztokholm.

Podczas pierwszej cz??ci naszej wizyty zwiedzali?my Ratusz Miejski wybudowany w latach 1911-1923, który zaliczany do najwa?niejszych budowli w stylu narodowo-romantycznym w Szwecji. W ratuszu odbywa si? co roku uroczysta kolacja dla laureatów Nagrody Nobla, spotkania i imprezy okoliczno?ciowe. ?rednio co trzy tygodnie odbywaj? si? tam tak?e posiedzenia Rady Miejskiej, w których mog? uczestniczy? wszyscy zainteresowani obywatele. W sk?ad rady wchodz? przedstawiciele siedmiu partii (czterech prawicowych i trzech lewicowych), w tym 53  kobiety i 48 m??czyzn. Wartym podkre?lenia jest to, ?e posiedzenia rady odbywaj? si? po po?udniu, poniewa? radni pe?ni? swoje funkcje jako wolontariusze.

Kolejnym punktem programu dnia by?o spotkanie z Christerem Blomkvistem – kierownikiem jednostki monitoruj?cej Wydzia?u Edukacji Urz?du Miasta i Gminy w Sztokholmie, który przedstawi? nam zasady funkcjonowania systemu inspekcji i systemu zapewniania jako?ci. Wydzia?, którym kieruje zatrudnia 25 osób zajmuj?cych si? ewaluacj? szkó? w Sztokholmie, rozpatrywaniem skarg, doradztwem oraz przekazywaniem ?rodków finansowych dla przedszkoli oraz szkó? publicznych i niepublicznych, zwanych niezale?nymi.

W Szwecji system edukacji jest zdecentralizowany, a odpowiedzialno?? za jego funkcjonowanie spoczywa na jednostkach administracji. Parlament podejmuje uchwa?y w sprawie planów i programów nauczania, a rz?d odpowiedzialny jest za wdro?enie ich do realizacji. Natomiast Narodowa Agencja Edukacji wydaje dyrektywy zwi?zane z funkcjonowaniem szkó?, prowadzi doradztwo oraz przygotowuje testy na egzaminy krajowe. Kolejnym organem krajowym zajmuj?cym si? edukacj? jest Szwedzka Inspekcja Szkolna, która stanowi odpowiednik polskich kuratoriów. Do jej zada? nale?y mi?dzy innymi przeprowadzanie raz na 5 lat inspekcji w szko?ach i placówkach oraz wydawanie zezwole? na dzia?ania szkó? niezale?nych.

Zgodnie z ustaw? o szkolnictwie opiek? i edukacj? mog? zosta? obj?te dzieci ju? od pierwszego roku ?ycia. W praktyce do przedszkola przyjmowane s? dzieci 1,5 – roczne. Warto tak?e podkre?li?, i? edukacj? przedszkoln? w Szwecji obj?tych jest prawie 100 % dzieci. W dziewi?cioletnich szko?ach podstawowych ucz? si? dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Dalsza edukacja odbywa si? w szko?ach ponadpodstawowych i trwa kolejne trzy lata. Jest ona prowadzona dwutorowo, tj. w gimnazjach (odpowiednik polskiego liceum ogólnokszta?c?cego) przygotowuj?cych do dalszej edukacji na studiach uniwersyteckich lub do kszta?cenia zawodowego. Nauka w szko?ach jest bezp?atna, a uczniowie szkó? ?rednich dodatkowo otrzymuj? jeszcze stypendia.

Wszystkie szwedzkie szko?y, podobnie jak w Polsce, s? zobowi?zane do prowadzenia ewaluacji wewn?trznej. Natomiast za ewaluacj? zewn?trzn? odpowiedzialne s? organy prowadz?ce, które zatrudniaj? w tym celu wyspecjalizowanych pracowników lub zlecaj? to odpowiednim firmom.

Na kolejnym spotkaniu z pani? Len? Kaev, która zajmuje si? prowadzeniem ewaluacji w szko?ach ponadpodstawowych, dowiedzieli?my si? o zasadach planowania i przeprowadzania ewaluacji. Ewaluatorzy maj? ogólne wytyczne, na podstawie których przygotowuj? odpowiednie narz?dzia wykorzystywane podczas badania w szkole. Ewaluacja obejmuje takie obszary jak: zarz?dzanie, podnoszenie jako?ci pracy szko?y, sposób nauczania, normy i warto?ci reprezentowane przez uczniów oraz ocenianie. Ewaluatorzy podczas badania, które trwa tydzie?, rozmawiaj? z dyrektorem, zapoznaj? si? z dokumentacj? szkoln?, ankietuj? i prowadz? wywiady z uczniami oraz nauczycielami. Obserwuj? tak?e lekcje oraz zachowania uczniów podczas przerw i posi?ków.

Prowadzona w Szwecji ewaluacja ukierunkowana jest na popraw? efektów dzia?alno?ci szko?y, a przede wszystkim na rozwój dzieci. Ma ona form? dialogu pomi?dzy ewaluatorem a dyrektorem szko?y i ko?czy si? sporz?dzeniem raportu, który zawiera wyniki i wnioski wraz z rekomendacjami.

Je?eli szko?a osi?ga niskie wyniki, to informowani s? o tym „kuratorzy”, czyli urz?dnicy sprawuj?cy nadzór nad dan? placówk? z ramienia gminy. Prowadz? oni rozmowy z dyrektorami i wspólnie poszukuj? rozwi?za? problemów trapi?cych szko??. Natomiast w przypadku stwierdzenia podczas ewaluacji przypadków ?amania prawa zawiadamiana jest o tym fakcie Szwedzka Inspekcja Szkolna, która przeprowadza szczegó?ow? kontrol? i wydaje zalecenia. Mo?e tak?e na?o?y? kary finansowe lub zamkn?? szko??.

Na zako?czenie naszego pobytu w sztokholmskim wydziale edukacji odby? si? wspólny lunch z jego pracownikami, którego mi?ym akcentem by?o spotkanie z pani? Joann? Lewandowsk? – Polk? pracuj?c? w wizytowanym przez nas urz?dzie. Po powrocie do hotelu, na spotkaniu podsumowuj?cym dzie?, dzielili?my si? refleksami na temat pozyskanych informacji i planowali?my kolejne dzia?ania.

Mamy nadziej?, ?e podczas naszego pobytu w Sztokholmie uzyskamy odpowiedzi na nurtuj?ce nas jeszcze pytania na temat systemu edukacji i ewaluacji w Szwecji.

Barbara Usarz

Beata Wachowiak 

Wizyta studyjna w Szwecji, Sztokholm 22.05

W dniu 22.05.2012 r. uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili szko?? niezale?n? (niepubliczn?)  Vittra Sodermalm w Sztokholmie, w której ucz? si? dzieci i m?odzie? w wieku 6-19 lat. Szko?a obejmuje kszta?cenie na poziomie szko?y podstawowej (6-16 lat) i ?redniej (16-19). Wg dyrektora i nauczycieli, z którymi rozmawiali uczestnicy wizyty studyjnej, koncepcja pracy szko?y opiera si? na partnerskich relacjach nauczyciel-ucze?. Obowi?zuje zasada „wszyscy jeste?my widoczni”. Uczniowie maj? do dyspozycji przestronn? i otwart? ?wietlic?, sale z przeszklonymi drzwiami i cz??ci? ?cian oraz miejsca sprzyjaj?ce nauce i rozmowom (stanowiska komputerowe, kanapy, stoliki z kilkoma krzes?ami). Kadra pedagogiczna jest ca?y czas z uczniami, w czasie zaj?? i przerw. W wyniku diagnozy tworzy si?, na dany rok szkolny, indywidualne plany rozwoju dla ka?dego ucznia we wspó?pracy z nim i rodzicami. Plan zawiera aspekty dotycz?ce rozwoju osobowo?ci wychowanka szko?y i poszerzania jego wiedzy. Nauczanie w tej szkole opiera si? na zdobywaniu wiedzy i umiej?tno?ci poprzez realizacj? projektów mi?dzyprzedmiotowych, a w m?odszych klasach tematyczne zbieranie informacji. Zaj?cia z poszczególnych przedmiotów ??czone s? w bloki, które odbywaj? si? wg ustalonego planu w okre?lonym czasie, np. trzech miesi?cy. Uczniowie zdaj? relacj? on-line o wykonaniu zada? ustalonych do zrobienia w danym tygodniu. Nauczyciele spotykaj? si? cyklicznie, aby ocenia? stopie? realizacji planów uczniów, z którymi prowadz? zaj?cia. Dwa razy do roku w te spotkania w??czani s? uczniowie i rodzice.  Ewaluacj? wewn?trzn? przeprowadza firm? spoza szko?y. Do najcz??ciej badanych aspektów jej pracy nale?y, np. sprawdzenia stopnia zadowolenia ucznia z funkcjonowania szko?y, bezpiecze?stwa. Dyrektor i nauczyciele uwa?aj?, ?e wyniki ewaluacji s? pomocne w diagnozowaniu problemów szko?y.  Pobyt w szkole Vittra by? okazj? do poznania warunków funkcjonowania szko?y niezale?nej (niepublicznej) oraz przeprowadzenia ciekawych rozmów z dyrektorem, nauczycielami i uczniami.

 

Maria M?ka

Jolanta Wasilewska

 

 

Wizyta studyjna w Szwecji, Sztokholm 23.05

W dniu 23 maja odwiedzi?y?my samorz?dowe przedszkole, do którego ucz?szcza 41 dzieci w wieku od 1 do 5 lat. Mie?ci si? ono w wynajmowanych w kamienicy pomieszczeniach na pierwszym i drugim pi?trze i posiada niewielki plac zabaw. Placówka dysponuje kilkoma salami zaj??, jadalni? i sypialni?. Sale zabaw s? wyposa?one tematycznie mi?dzy innymi w pomoce do zaj?? budowlano-konstrukcyjnych, matematycznych, plastycznych. W grupie m?odszej pod opiek? jednej nauczycielki przebywa 4 - 5 dzieci, natomiast w starszej 6 -7 wychowanków. Dzieci korzystaj? z trzech posi?ków i otrzymuj? trzy razy dziennie owoce.  Przedszkole pracuje w oparciu o pedagogik? Lorisa Malaguzziego oraz realizuje program nauczania ustalony przez Urz?d Edukacji, a tak?e program zrównowa?onego rozwoju i ochrony ?rodowiska „Zielona flaga”. Cele zawarte w programach pomagaj? formu?owa? zadania do planu pracy, a ich realizacja oparta jest g?ównie na projektach oraz wykorzystaniu walorów lokalnego ?rodowiska. Rodzice dzieci s? anga?owani do wspó?pracy z przedszkolem i uzyskuj? pe?n? informacj? na temat dzia?alno?ci przedszkola oraz post?pów swoich dzieci. Na tablicy w szatni umieszczono statut, program oraz wszystkie plany pracy. Nauczycielki w indywidualnych segregatorach gromadz? informacje na temat post?pów dzieci, wykorzystuj?c w tym celu aparaty fotograficzne, kamery. Plan pracy na dany rok szkolny tworzony jest w oparciu o wnioski z pracy w poprzednim roku oraz analiz? zadania letniego, realizowanego przez dzieci w czasie wakacji. Analiza realizacji planu i prowadzona dokumentacja ma s?u?y? rozwojowi dzieci. Przedszkole w Szwecji jest p?atne, a wysoko?? op?aty zale?y od dochodu rodziców. Wszystkie ch?tne dzieci maja prawo do korzystania z przedszkola, a zadaniem gminy jest zapewnienie realizacji tego prawa. Ewaluacja pracy przedszkola prowadzona jest w?ród rodziców w formie bada? ankietowych. Informacja o wynikach umieszczana jest na stronie miasta. W Szwecji wychowaniem przedszkolnym obj?tych jest 86% dzieci w wieku od 1-5 lat.

Nast?pnie go?ci?y?my w Urz?dzie Edukacji (Swedish National Agency for Education). Pani Karin Nilsson – Director of Education zapozna?a nas z systemem edukacji w Szwecji oraz zadaniami tego urz?du. Ministerstwo do Spraw Edukacji i Bada? okre?la wytyczne dla Urz?du Edukacji w formie instrukcji, zarz?dze?, listów regulacyjnych oraz specjalnych zlece?. G?ównym zadaniem urz?du jest rozwijanie, ocenianie, sprawdzanie i nadzorowanie szkó? samorz?dowych i niezale?nych. Co trzy lata urz?d przedstawia rz?dowi i parlamentowi sprawozdanie o szkolnictwie, które stanowi podstaw? krajowego planu rozwoju szkolnictwa. Ponadto Urz?d Edukacji nadzoruje respektowanie praw ka?dego ucznia i przestrzeganie postanowie? ustawy o szkolnictwie. Zleceniem specjalnym realizowanym w bie??cym roku, wynikaj?cym z przeprowadzonej ewaluacji, jest konieczno?? podj?cia dzia?a? w celu podniesienia wyników nauczania matematyki. Na ten cel przeznaczono 800 milionów koron. Drugim zleceniem jest integracja dzieci pochodzenia imigranckiego. W roku 2011 rz?d rozpocz?? reform? maj?c? na celu wprowadzenie wy?szych standardów kszta?cenia, w zwi?zku z tym wprowadzono now? ustaw? o szkolnictwie, programy, skal? ocen oraz zasady doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkó?. Ustawa o szkolnictwie gwarantuje dzieciom i m?odzie?y dost?p do edukacji na równych prawach, a uczniów o specjalnych potrzebach otacza szczególn? trosk?.

Bo?ena Szypu?a

Danuta Szewczuk

 

Wizyta studyjna w Szwecji, Sztokholm 24.05

W czwartek 24.05.2012 r. przed po?udniem pracowali?my w grupach w publicznych szko?ach podstawowych. Grupa I uda?a si? do sztokholmskiej samorz?dowej szko?y podstawowej Skolbesok Johanes Skola) przy ul. Roslagsgatan, a grupa II wraz z t?umaczem do Skolbesok Rodabergsskolan przy Upplandsgatan. Cz??? popo?udnia sp?dzili?my za? wspólnie w Szwedzkim Inspektoracie Szkolnym.

Cech? wyró?niaj?c? obie odwiedzone szko?y jest kszta?cenie dwuj?zyczne realizowane w jednym z 3 ci?gów klas (od klasy IV do IX w pierwszej z nich oraz od VI do IX w drugiej). W Skolbesok Rodabergsskolan odbywa si? ponadto kszta?cenie wy??cznie w j?zyku szwedzkim w drugim ci?gu oraz wy??cznie po angielsku w trzecim. Klasy w obu szko?ach publicznych licz? przeci?tnie po 25 uczniów.

Obserwacja fragmentów zaj?? pozwala stwierdzi?, ?e uczniowie anga?owali si? w prac?, byli aktywni oraz sprawnie pos?ugiwali si? j?zykiem angielskim. Jest to szczególnie wa?ne dlatego, ?e ten popularny j?zyk sprawia mniej trudno?ci ni? urz?dowy ucz?szczaj?cym do tych szkó? dzieciom imigrantów z wielu krajów ca?ego ?wiata (np. z Iraku, Peru, Tajlandii i Polski).

Lekcja matematyki w Skolbesok Johanes Skola by?a dla dziewi?ciolatków nie tylko okazj? do rozwijania umiej?tno?ci matematycznych i j?zykowych, ale równie? wykorzystania i-Padów, w które szko?a wzbogaci?a si? przed 3 tygodniami.

Zobaczy?y?my tak?e ko?cowy etap pracy uczniów klasy IV na zaj?ciach j?zyka szwedzkiego zwi?zany z podsumowaniem i ocen? stopnia spe?nienia zada? s?u??cych w?asnemu rozwojowi, które postawili sobie na pocz?tku semestru w czasie spotkania z nauczycielem i rodzicami. Zapisane przez nich refleksje by?y przekazane kolegom z grupy, którzy pomogli im w zobiektywizowaniu swoich przekona? na ten temat, a nast?pnie przekazywane nauczycielce. Uczniowie, którzy przed planowanym czasem swoje zadanie wykonali sprawnie, mogli w uzgodnieniu z nauczycielk? zaj?? si? ulubionymi grami dydaktycznymi, np. matematycznymi.

Grupa II mia?a okazj? spotkania z dyrektorem szko?y, który przekaza? wiele ciekawych informacji na temat priorytetów- poczucia bezpiecze?stwa oraz troski o uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wa?nym elementem pracy szko?y okaza?o si? w jego ocenie zorganizowanie ?wietlicy dla uczniów od 0 do klasy III oraz klubu ?wietlicowego dla starszych uczniów. Aby jak najlepiej wype?nia? swoje zadania zatrudnia si? w klasach pierwszych tzw. nauczycieli zasobowych.

Dyrektor podkre?li? wag? równego traktowania wszystkich uczniów i realizowanych w zwi?zku z tym w kierowanej przez niego szkole wielu programów profilaktycznych (np.„Olweusprogramm”) s?u??cych kszta?towaniu odpowiedniego systemu warto?ci i prawid?owych relacji interpersonalnych.

Zapytany o ewaluacj? wewn?trzn? dyrektor stwierdzi?, ?e zajmuj? si? ni? zespo?y robocze, które prowadz? badania ankietowe, rozmowy fokusowe i sporz?dzaj? raporty. Wykorzystuj? przy tym narz?dzia cyfrowe opracowane przez Sztokholmski Wydzia? Edukacji. Ewaluacja, w przekonaniu dyrektora, jest mocn? stron? pracy szko?y.

Ciekawymi zaj?ciami, które obserwowa?a grupa II w Skolbesok Rodabergsskolan by?a angloj?zyczna lekcja na temat systematyki zwierz?t w klasie VII. Uczniowie pracowali na platformie szkolnej, która s?u?y do komunikowania si? uczniów z nauczycielami, kolegami i rodzicami. W opinii obserwatorów du?? warto?ci? tych zaj?? by?a wymiana wniosków z do?wiadcze? biologicznych z uczniami ze szko?y angielskiej realizuj?cych zbli?ony projekt.

Czwartkowe popo?udnie po??czone grupy sp?dzi?y w siedzibie Szwedzkiego Inspektoratu Szkolnego, który jest jedn? z agend realizuj?cych dyrektywy rz?dowe wynikaj?ce z przepisów ustawy o edukacji z dnia 1 lipca 2011 roku.

Inspektorat to instytucja, która powsta?a w 2008 roku i zatrudnia 400 pracowników, w tym 290 inspektorów. Jego g?ównym zadaniem jest kontrola przedszkoli i szkó? prowadzonych przez administracj? lokaln? oraz szkó? niezale?nych przy pomocy 5 oddzia?ów regionalnych (w tym m.in. w Sztokholmie, Goteborgu i Lund).

Inspektorzy prowadz? 2 rodzaje kontroli - podstawow? (regularn?), któr? ka?da ze szwedzkich szkó? przechodzi nie rzadziej ni? raz w ci?gu 5 lat oraz kontrol? jako?ci, nazywan? tu ewaluacj?.

Inspektorom w ich pracy przy?wieca najwa?niejszy cel przywo?anej ustawy: „Ka?de dziecko ma prawo do dobrej edukacji w bezpiecznym ?rodowisku”.

Pierwsza z form kontroli przypomina po cz??ci dawn? polsk? wizytacj? oraz mierzenie jako?ci pracy szko?y, ewaluacja z kolei przebiega w ramach realizowanych przez inspektorat projektów  obejmuj?cych od 30 do ok. 50 szkó? i ma charakter ?ci?le badawczy, s?u??cy projektowaniu niezb?dnych zmian w zakresach uznanych za wa?ne przez kierownictwo Inspektoratu.

Do zrealizowanych ju? projektów ewaluacyjnych nale?? np. kszta?cenie uczniów niepe?nosprawnych, sposoby oceniania, czy zarz?dzanie szko?? z uwzgl?dnieniem roli dyrektora. Tematem realizowanych obecnie i planowanych zada? ewaluacyjnych jest m.in. edukacja przedszkolna, kszta?cenie w wi?zieniach czy system warto?ci demokratycznych w szkole.

Ma?gorzata Blicharska

El?bieta Tyc

 

 

 

Wizyta studyjna w Szwecji, Sztokholm 25.05

Dzie? pi?ty. Wizyta w Wydziale Edukacji  Urz?du Miasta w Sztokholmie, gdzie informacje na temat internetowego systemu zarzadzania szko?ami (tzw. ILS) oraz  systemu badania przedszkoli w gminie mie?cie Sztokholmie przedstawili nam: Lena Kaev, Inger Willner, Robert Lundh i Pirkko Leparanta-Morley.

W pierwszej cz??ci spotkania omówiono internetowy system zarz?dzania szko?ami  - baz? szkó?, dost?pn? tak?e dla uczniów i rodziców. Dla u?atwienia znalezienia konkretnej szko?y stron? t? wyposa?ono w ró?norodne kryteria do filtrowania jej zasobów. Dotycz? one, m.in. nazwy dzielnicy; odleg?o?ci poszukiwanej szko?y od miejsca zamieszkania zainteresowanego; form organizacji szko?y (samorz?dowa-niezale?na); profili kszta?cenia; poziomów  klas (0-9 dla szkó? podstawowych i  1-3 dla ?rednich); liczby uczniów w szkole.

Opisy poszczególnych szkó? zawieraj? najpierw, jednozdaniow? zwykle, informacj? o cechach charakterystycznych danej szko?y. Nast?pnie zamieszcza si? wybrane dane, zaczerpni?te z corocznego sprawozdania dyrektora szko?y – podaje si? poziomy klas, w których ucz? si? dzieci i m?odzie?; liczb? uczniów; liczb? nauczycieli z wykszta?ceniem kierunkowym; liczb? nauczycieli przypadaj?c? na 100 uczniów; liczb uczniów, którzy kontynuuj? nauk? w szkole ?redniej. Opis szko?y zawiera tak?e  dodatkowe informacje, dane pozyskane od uczniów (ankiety on-line w pi?tej i ósmej klasie szko?y podstawowej  oraz w drugiej klasie szko?y ?redniej) i rodziców (ankiety papierowe w klasie zerowej i drugiej szko?y podstawowej). Pytania ankietowe w skali 1-5 dotycz? , m.in. tego, czy uczniowie otrzymuj? w szkole wsparcie, je?li tego potrzebuj?; czy w szkole czuj? si? bezpiecznie; czy mog? w spokoju pracowa? na lekcjach; czy nauczyciele rozmawiaj? z uczniami na temat tego, co dzieci robi? dobrze, a nad czym jeszcze musz? popracowa?.  Wyniki bada? ankietowych dost?pne s? nie tylko na stronie internetowej gminy, lecz tak?e na stronie szko?y.

Szko?a otrzymuje tak?e zbiorcze zestawienia wyników ankiet dla ka?dej klasy i ka?dego nauczyciela. Zestawienia zbiorcze szko?y przedstawiane s? w odniesieniu do wyników szkó? danego typu  w Sztokholmie. Porównuje si? te? wyniki szkó? samorz?dowych i niezale?nych, wyniki dziewcz?t i ch?opców.  Zakres tematyczny ankiet obejmuje trzy obszary: wiedza uczniów, ich wp?yw na prac? szko?y oraz poczucie bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w szkole.

Nale?y zauwa?y?, ?e baza internetowa umo?liwia uczniom i rodzicom porównanie wybranych szkó? z innymi, u?atwiaj?c tym samym ich wybór.

W drugiej cz??ci spotkania omówiono zasady kontroli sztokholmskich przedszkoli.

Ogólnej oceny przedszkoli dokonuje si? na podstawie informacji, które przekazuj? Urz?dowi  dwa razy w semestrze dyrektorzy przedszkoli. Dane te opracowane s? w formie protoko?ów, które zawieraj? nast?puj?ce informacje:

1.       sposób dokumentowania dzia?a? przedszkola;

2.       zainteresowania dzieci;

3.       dzia?ania nauczycieli, m.in. wykorzystywane podczas zaj?? materia?y, pomoce dydaktyczne, sposób pracy z dzie?mi, komunikowanie si? z nimi;

4.       wnioski do pracy, m.in. doskonalenie si? i dokszta?canie nauczycieli.

Na zako?czenie naszego pobytu wskazali?my naszym organizatorom podobie?stwa i ró?nice obu systemów.

Miros?awa J. Kasprzyk

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1