Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Relacje z wizyty studyjnej w Halle
30 maja 2012

Pierwszy dzie? wizyty 28.05.2012r.

Pierwsze „ewaluacyjne” zaskoczenia

Min?? pierwszy dzie? wizyty studyjnej. Po podró?y do Halle i zakwaterowaniu w hotelu odby?o si? pierwsze spotkanie merytoryczne w Centrum Bada? nad Edukacj?. Profesor Hartmut Wenzel wprowadzi? uczestników w tematyk? niemieckiego systemu szkolnictwa oraz systemu kszta?cenia nauczycieli. W trakcie wyk?adu uczestnicy mieli sposobno?? do zadawania pyta? – z czego ch?tnie korzystali. Szczególnie interesuj?ce by?y kwestie zwi?zane z przyj?tym modelem edukacji w Niemczech, który jest zdecentralizowany i ró?ni si? dosy? znacz?co w poszczególnych landach. Podobnie rzecz si? ma z kszta?ceniem nauczycieli. Prof. H. Wenzel przybli?y? nam od strony teoretycznej tematy, które b?dziemy zg??bia? podczas kolejnych dni.

Po oko?o dwu-godzinnym spotkaniu „apetyty” uczestników wyjazdu na kolejne spotkania bardzo wzros?y. Oferta programu kolejnych wizyt zarówno w szko?ach jak i w instytucjach zajmuj?cych si? w Saksonii jako?ci? pracy szko?y, po bardzo interesuj?cym spotkaniu z profesorem, przedstawia si? zach?caj?co.

 

Drugi Dzie? Pobytu w Halle -  „Ewaluacja Inaczej”

Kolejnym dniem wizyty ewaluatorów w Halle by? pobyt w Krajowym Instytucie Jako?ci Kszta?cenia i Doskonalenia Kadr maj?cy na celu zapoznanie uczestników z podstawami praktyk ewaluacyjnych w Saksonii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakres ewaluacji  zewn?trznej, obowi?zuj?ce j? standardy i procedury oraz przedstawienie perspektywy porównawczej systemów ewaluacyjnych obowi?zuj?cych w Niemczech i rozwoju ewaluacji.

Podstaw? oceny ewaluacji zewn?trznej w Saksonii s? ramy jako?ciowe obejmuj?ce sze?? obszarów: wyniki nauczania, warunki nauki i nauczania, profesjonalizm kadry nauczycielskiej, organizacja szko?y, zarz?dzanie oraz atmosfera, kultura panuj?ca w szkole. Ka?dy z wymienionych wy?ej obszarów zawiera wska?niki. Nale?y doda?, ?e kontroli, a jednocze?nie zbadaniu podlega  jeszcze siódmy obszar dotycz?cy warunków techniczno-materialnych szko?y.

W Saksonii zadawane jest pytanie, czy warto prowadzi? ewaluacje zewn?trzn?? 

Za jej prowadzeniem przemawia jednak wiele pozytywnych argumentów w?ród, których nale?y wymieni?: istnienie metodycznej wiedzy, umo?liwienie rozpowszechnienia informacji, obiektywizm badania. Ale istniej? tak?e negatywne przes?anki, do których zaliczy? mo?na, m.in.: nabyte wcze?niej do?wiadczenia, brak akceptacji i zainteresowania badaniem, ramy czasowe (moment niekorzystny dla szko?y). Warto podkre?li? stwierdzenie prowadz?cego, i? dok?adno?? tego badania i realizacja okre?lonych standardów jest gwarancj? jej powodzenia.

Ewaluacja zewn?trzna w Saksonii wykorzystuje empiryczne badania socjologiczne, analiz? tre?ci, obserwacj? i pytania w obr?bie wyznaczonych obszarów. Interesuj?ca dla uczestników by?a przedstawiona prezentacja na temat wykorzystania arkusza obserwacji lekcji, która odbywa si? na podstawie 14 kryteriów opisanych s? za pomoc? wska?ników.  Obserwacja lekcji w szkole trwa oko?o 20 minut. Zak?ada si? mo?liwo?? obserwacji, jak najwi?kszej liczby jednostek lekcyjnych. W wyniku tego szko?a otrzymuje informacj? zwrotn? zawieraj?c? konkretn? ocen? wraz z interpretacj? obserwowanych lekcji w danej szkole, m.in. w postaci diagramów, wykresów s?upkowych, ?rednich warto?ci.

Nale?y podkre?li?, ?e przebieg ewaluacji w Saksonii ró?ni si? od obowi?zuj?cego w Polsce. Przyk?adem na to mo?e by? wizyta zespo?u ewaluacyjnego w szkole, która odbywa si? po przedstawieniu raportu g?ównego, której celem jest omówienie informacji zawartych w raporcie, np.  zebranych danych, grup uczestnicz?cych w badaniu. G?ówn? przes?ank? raportu jest stworzenie obrazu pracy szko?y. Ponadto raport zawiera wskazówki i zalecenia s?u??ce szkole i nadzorowi pedagogicznemu. Wszystkim dzia?aniom ewaluacyjnym towarzyszy wspieranie dzia?alno?ci szko?y we wszystkich jej obszarach. Po zako?czeniu ewaluacji zespó? pozyskuje równie? informacj? zwrotn? na temat przeprowadzonych bada? ewaluacyjnych.
W Saksonii obserwuje si? wyra?ny wzrost zainteresowania ewaluacja zewn?trzna, która ma s?u?y? rozwojowi szko?y. Przekazywany raport ma by? dobrze sporz?dzony, dawa? szanse na pe?ne wykorzystanie w dzia?aniach szko?y. Widoczne jest tu wsparcie szkó?, a nie nacisk czy przymus. Zainteresowanie ewaluacja zewn?trzn? przek?ada si? na wzrastaj?ce jej wymogi jako?ciowe.
To dzie? pyta?, przemy?le? i rozwa?a?, co mo?na przenie?? na grunt naszych do?wiadcze? ewaluacyjnych. Przestrze? do dzia?a? kreatywnych, twórczych dla nadzoru pedagogicznego.

 

III Dzie? wizyty : 30.05.2012r.

„Wi?cej ró?nic  ni? podobie?stw w polskim i sakso?skim systemie kszta?cenia nauczycieli.”

Trzeci dzie? wizyty uczestnicy rozpocz?li w Krajowym Instytucie Jako?ci Szkó? i Kszta?cenia Nauczycieli w Saksonii Anhalt z siedzib? w Halle. Pani Monika Kother – Zopt przybli?y?a system kszta?cenia nauczycieli w Saksonii Anhalt, ze szczególnym uwzgl?dnieniem drugiego etapu, który ma charakter praktycznego przygotowania do zawodu nauczyciela. System kszta?cenia   nauczycieli w Saksonii  ró?ni si? od systemu obowi?zuj?cego w Polsce w istotny sposób. W Saksonii kszta?cenie nauczycieli odbywa si? w dwóch etapach: 

I etap – studium uniwersyteckie, daj?ce wiedz?  teoretyczn?, zako?czone egzaminem pa?stwowym, 

II etap – praktyczne przygotowanie do zawodu, polegaj?ce na rozwoju kompetencji zawodowych zako?czone egzaminem pa?stwowym.

Kszta?cenie praktyczne trwa 16 miesi?cy  ( 4 miesi?ce – teoria, 8 miesi?cy – praktyka, 4 miesi?ce -przygotowanie do egzaminu) i odbywa si? w Instytucie ( 1 dzie? w tygodniu) i we wspó?pracuj?cych z nim szko?ach ( 4 dni w tygodniu). Ma charakter modu?owy i obejmuje 5 modu?ów:

·         Uczenie si? i nauczanie

·         Wychowanie

·         Ocenianie i doradztwo

·         Kompetencje nauczycieli ( metodyka)

·         Wspó?dzia?anie przy rozwoju szko?y
Jest jeszcze szósty modu? wst?pny, trwaj?cy 20 godzin, w czasie którego przyszli nauczyciele dowiaduj? si? z czym wi??e si? wykonywanie tego zawodu. Seminarzy?ci przygotowywani s? do nauczania dwóch przedmiotów.
Drugi etap kszta?cenia ko?czy si? egzaminem, w trakcie którego ocenie podlegaj? lekcje z ka?dego z dwóch przedmiotów wybranych przez seminarzyst?, nast?pnie  w ci?gu dwóch godzin seminarzysta dokonuje refleksji i na koniec odbywa si? kolokwium egzaminacyjne, które ma form? publiczn?. W trakcie kolokwium  seminarzysta przedstawia 30 minutow? prezentacj? na wybrany przez  siebie temat a nast?pnie przez 30 minut  prowadzi na ten temat dyskusj?.
Zdany egzamin daje  kwalifikacje umo?liwiaj?ce zatrudnienie w szkole danego we wszystkich landach.
Uczestnicy wizyty byli bardzo zainteresowani tutejszym systemem kszta?cenia nauczycieli,  który du?y nacisk k?adzie na praktyczne przygotowanie do zawodu. Zadawali  wiele pyta? dotycz?cych nie tylko systemu kszta?cenia nauczycieli ale ogólnie ich zawodowego statusu. Okaza?o si? np. , ?e w sakso?skich szko?ach nie wprowadza si? systemów motywuj?cych nauczycieli do pracy, gdy? – jak wyrazi?a si? Pani Monika Kotcher – Zopt – wystarczaj?c? motywacj? jest wynagrodzenie nauczyciela, które jest „ dobre i  pewne”.
Kolejna  cz??? dnia to bardzo ciekawa w?drówka po Frnancke Fundation, która realizuje szereg projektów edukacyjnych. Du?e wra?enie wywar? na nas „gabinet osobliwo?ci” , w którym zgromadzono liczne eksponaty, wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne oraz wspania?a biblioteka za?o?ona w 1726 r.,  gromadz?ca 76 tysi?cy doskonale zachowanych  wolumenów.  
Zwie?czeniem dnia by? udzia? w sesji inauguracyjnej  podczas Konferencji „ Równo?? w edukacji” zorganizowanej   przez Niemieckie Stowarzyszenie Kszta?cenia i Wspieranie Rozwoju Nauczycieli.  

IV dzie? wizyty w Halle  

 

W dniu 31 maja odwiedzili?my Wernigerode – przepi?kn? miejscowo?? w górach Harz. Celem naszej wizyty by?o Landesgymnasium f?r Music, znana w Niemczech publiczna szko?a ?rednia dla utalentowanej muzycznie m?odzie?y. Nie jest to szko?a muzyczna sensu stricto. Realizuje si? w niej wszystkie przedmioty ogólnokszta?c?ce w wymiarze obowi?zuj?cym powszechne gimnazja w Saksonii Anhalt. Ró?ni si? od innych szkó? tego typu dodatkow? ofert? zaj?? muzycznych (?piew, gra na instrumentach klawiszowych, rytmika itp.). Szczególn? uwag? przyk?ada si? tutaj na ?piew chóralny; tutejszy chór mieszany uwa?any jest za najlepszy w Europie. Jednak jej absolwenci nie s? zobowi?zani do kontynuowania edukacji muzycznej, przyst?puj? do takiej samej matury jak wszyscy uczniowie w Niemczech, mog? dodatkowo zdawa? egzamin maturalny z muzyki.

Jest to szko?a w pewnym sensie elitarna, dla szczególnie zdolnych uczniów z ca?ych Niemiec. Warunkiem przyj?cia do niej s? bardzo wysokie wyniki w nauce oraz stwierdzony talent muzyczny. Jako gimnazjum publiczne nie pobiera czesnego, zapewnia jednocze?nie dzieciom mo?liwo?? pobytu i wy?ywienia w dofinansowywanym przez Land internacie, dzi?ki czemu otwarte jest równie? dla osób z mniej zamo?nych rodzin. Zaj?cia prowadzone s? w formie 90 minutowych bloków, lub 45 minutowych lekcji. Dyrektor umo?liwi? nam uczestniczenie w zaj?ciach, z obserwacji których wynika, ?e nauczyciele w swojej pracy du?? uwag? przyk?adaj? do ??czenia na nich tre?ci z ró?nych przedmiotów, a tak?e do wykorzystywania nabywanej wiedzy i umiej?tno?ci w praktyce. Stosuj? w tym celu zró?nicowane metody nauczania, od wyk?adu do indywidualnych projektów uczniowskich. Nasz? uwag? zwróci?a postawa ucz?cych, którzy bardzo konsekwentnie dbaj?c o swój autorytet, nie ograniczali uczniów w ich aktywno?ci i otwarto?ci. Ciekaw? tradycja Szko?y jest rozpoczynanie wszystkich zaj?? wspólnym ?piewem, dzi?ki czemu dzieci nie tylko doskonal? umiej?tno?ci wokalne, ale równie? wyciszaj? si? i skupiaj? przed rozpocz?ciem w?a?ciwej lekcji.

Podczas spotkania z kierownictwem Szko?y, w którym uczestniczyli te? przedstawiciele LISA (Landesinstitut f?r Schulqualität und Lehrerbildung Halle) Dyrektor szczegó?owo opowiedzia? nam o przebiegu przeprowadzonej w poprzednim roku szkolnym ewaluacji zewn?trznej. Informacj? na temat szczegó?ów planowanych w pa?dzierniku dzia?a? otrzyma? telefonicznie w sierpniu. Mimo to ju? we wrze?niu, podczas wizyty informacyjnej zespó? ewaluatorów (4 osoby) przeprowadzi? cz??? wywiadów, wykorzystuj?c chwilow? obecno?? tych rodziców, którzy z odleg?ych cz??ci Niemiec przywie?li swoje dzieci do internatu. 

W dniach od 5 do 7 pa?dziernika zespó? badawczy przeprowadzi? zaplanowane wcze?niej dzia?ania ewaluacyjne, polegaj?ce na analizie wymaganej w Szkole dokumentacji, wywiadach z uczniami i nauczycielami, a tak?e na obserwacji 20-25 minutowych fragmentów zaj?? (w sumie przeprowadzono 55 takich obserwacji). Bezpo?rednio po zako?czeniu zbierania informacji nast?pi?a pierwsza wymiana pogl?dów mi?dzy Dyrektorem a ewaluatorami. Dotyczy?a ona przede wszystkim zestawie? statystycznych dotycz?cych wyników obserwacji lekcji. W opinii rozmówców jako?? nauczania jest zwi?zana przede wszystkim ze sposobem realizacji poszczególnych zaj??, dlatego te? informacje z obserwacji lekcji maj? dla szko?y tak du?e znaczenie. Gotowy raport (maj?cy g?ównie charakter opisowy) trafi? do Szko?y w  listopadzie, wtedy to Dyrektor mia? mo?liwo?? oficjalnego ustosunkowania si? do jego tre?ci. W Saksonii Anhalt ewaluacji zewn?trznej nie ??czy si? z ?adn? form? oceny. Podczas spotkania z zespo?em badawczym zastanawiano si? wst?pnie nad informacjami wynikaj?cymi z raportu, a tak?e nad dzia?aniami, które Szko?a powinna w zwi?zku z nimi podj??.

Nast?pnie Dyrektor przekaza? raport zespo?owi nauczycieli, sk?adaj?cemu si? przede wszystkim z liderów zespo?ów przedmiotowych, który dokona? szczegó?owej analizy jego tre?ci. Zespó? ten odegra? najwa?niejsz? rol?, równie? w nast?pnych dyskusjach na temat wyników ewaluacji. W lutym pozostali nauczyciele poinformowani zostali o najwa?niejszych wnioskach wynikaj?cych z dotychczasowych analiz – na tym etapie nie udost?pniono jeszcze Radzie Pedagogicznej ca?ej tre?ci raportu. Podczas wspólnej pracy starano si? odpowiedzie? na nast?puj?ce pytania:

1.       Jakie problemy wynikaj? dla nas z raportu?

2.       Jakie dzia?ania nale?y podj?? w celu rozwi?zania zdiagnozowanych problemów?

W marcu 2011 r. wybrane, wg Dyrektora najwa?niejsze fragmenty raportu przekazano Radzie Szko?y i Radzie Rodziców. Natomiast w maju dotychczasowe analizy uzupe?niono o dodatkowe opinie zebrane od rodziców i uczniów. Dopiero na podstawie tak zgromadzonego i przeanalizowanego materia?u sformu?owane zosta?y krótko i d?ugoterminowe cele, które znalaz?y si? nast?pnie w programie Szko?y.

Rozmówcy podkre?lali, ?e w Saksonii Anhalt bardzo mocno odesz?o si? od inspekcji  placówek o?wiatowych na rzecz ewaluacji, poniewa? to w?a?nie ewaluacja jest najlepsz? wg nich metod? na rozwiazywanie problemów szkó?. Nie wymusza ona z zewn?trz, tak jak inspekcja, dzia?a? naprawczych wobec wskazanych przez inspektorów problemów, a inspiruje szko?? do samodzielnego ich definiowania, jak równie? poszukiwania najlepszych rozwi?za? z uwzgl?dnieniem dodatkowych sugestii rodziców i  uczniów. Zdaniem Dyrektora powy?sz? opini? w pe?ni potwierdzaj? efekty przeprowadzonej w Szkole ewaluacji. Szczególnie wa?ny jest wg niego otrzymany przez nauczycieli impuls motywuj?cy ich do samodzielnego podejmowania dzia?a? naprawczych, jak równie? wi?ksze zaanga?owanie rodziców w sprawy Szko?y. Jego zdaniem taki zewn?trzny impuls wci?? im jest jeszcze potrzebny, a najlepszym sposobem wsparcia by?aby wg niego dalsza wspó?praca z zespo?em ewaluatorów. Dyrektor zaproponowa?, aby obok inspekcji i ewaluacji wprowadzi? dodatkow? form? zewn?trznego oddzia?ywania na szko??, tzw. „coatching” (m?drego wspierania, u?wiadamiania, trenerstwa). W tym miejscu zwróci? uwag?, ?e wg niego w chwili obecnej wspomaganie to nie jest doskona?e, ewaluatorzy po przekazaniu raportu zostawiaj? szko?? sam? sobie. W tym miejscy przedstawiciel LISA poinformowa?, ?e nie przewiduje si? wspierania szkó? przez ewaluatorów, w chwili obecnej trwaj? prac? nad stworzeniem specjalnych zespo?ów wspomagaj?cych. Po zako?czeniu tych prac ewaluacj? szkó? w Saksonii Anchalt b?dzie mo?na z przekonaniem nazwa? „ewaluacj? wspieraj?c?”.

V dzie? wizyty

 

W dniu 1 czerwca 2012 r. w Centrum Badan nad Edukacj? (znajduj?cym si? w Halle) wys?uchali?my dwóch wyk?adów, wyg?oszonych przez pracowników naukowych, na temat: ”Zarz?dzanie w instytucjach edukacyjnych”, „Rozwój przywództwa w Saksonii-Anhalt”.

Z przekazanych przez wyk?adowców informacji wynika, ?e punktem wyj?cia do podj?cia dzia?a? w zakresie szkole? dotycz?cych kadr kierowniczych w Saksonii-Anhalt by?a pewnego rodzaju idea, za?o?enie, które mo?na zawrze? w s?owach, ?e tylko z DOBR? DYREKCJ? mo?e by?DOBRA SZKO?A. G?ównym powodem sta?y si? zmiany ustrojowe, w tym decentralizacja systemowa, która wymusi?a zmierzenie si? z nowymi wyzwaniami i oczekiwaniami jako?ciowymi oraz inny sposób zarz?dzania placówkami o?wiatowymi i radzenia sobie z nowymi problemami.

Odpowiedzi? na to sta?o si? wypracowanie w Saksonii-Anhalt 2 form/sposobów przygotowywania kadr kierowniczych do zarz?dzania placówkami o?wiatowymi, m.in.:

1.      Program Szkolenia Kadr Zarz?dzaj?cych FESA, który uruchomiony zosta? w 2010/2011 r. z wykorzystaniem funduszy europejskich

2.      Studia dla kadry kierowniczej ko?cz?ce si? dyplomem MBA, uruchomione w roku 2011/2012

Filozofia nowej formu?y szkolenia „dobrych” kadr zarz?dzaj?cych oparta zosta?a na modelu ci?g?ego si? uczenia si? oraz na trzech filarach, które stanowi?, m.in.:

·         Ci?g?e monitorowanie kadry zarz?dzaj?cej placówkami,

·         Ustawiczne jej wspieranie,

·         Towarzyszenie w rozwoju.

W zwi?zku z powy?szym w procesie konceptualizacji pojawi?y si? pytania problemowe typu np.:

·         Jak dotrze? do osób, które chcia?yby podj?? si? funkcji kierowniczej?

·         Jak zweryfikowa? i skonfrontowa? ich wiedz? o swoich kompetencjach i umiej?tno?ciach z wymaganiami prowokuj?cymi ci?g?y rozwój i z wieloma wyzwaniami, z którymi b?d? si? spotyka? i „potyka?”?

·         Jak uzmys?owi?, pokaza? zmiany, które nast?pi? w przypadku podj?cia si? funkcji?

Odnosz?c si? do Programu Szkolenia Kadr Zarz?dzaj?cych FESA nale?y zauwa?y?, ?e ca?y cykl szkoleniowy podzielony zosta? na 4 bloki/fazy ukierunkowane na:

1.      ORIENTACJ?, czyli swoistego rodzaju wprowadzenie kandydatów na stanowiska kierownicze, zapoznanie z aspektami tego rodzaju pracy, poznanie swojej motywacji, kompetencji, mo?liwo?ci osobowo?ciowych, ich przydatno?ci, uzmys?owienie wszystkich za i przeciw decyzji dalszego kszta?cenia si? w tym kierunku.

2.      PRZYGOTOWANIE KWALIFIKACYJNE, w czasie którego kandydaci poddawani s? ocenie przydatno?ci wed?ug okre?lonych zasad i wymogów. Mi?dzy innymi powinni wykaza? si? umiej?tno?ciami: oceny hospitowanych zaj??, prowadzenia rady pedagogicznej, przeprowadzenie 2-óch jednostek lekcyjnych, zdania egzaminu ze znajomo?ci przepisów prawa.

3.      PODJ?CIE DECYZJI. Podczas tej fazy, czyli rozpocz?cia pracy na stanowisku dyrektora obj?ty jest on szczególn? opiek? i wsparciem, które pozwala mu na oswojenie si? z now?, bardzo trudn? sytuacj?, która, tak naprawd? decyduje o tym, czy to b?dzie ”dobry”, dbaj?cy o jako?? i rozwój powierzonej placówki zarz?dzaj?cy.

4.      SPRAWOWANIE DO?YWOTNIOFUNKCJI oraz dbanie o ci?g?y rozwój w?asny (doskonalenie umiej?tno?ci i kompetencji) i zarz?dzanej placówki.

Pomi?dzy faz? bloku pierwszego i drugiego, jeszcze przed podj?ciem decyzji jest czas na w?asn? refleksj? i przemy?lenia kandydata dotycz?ce tego, czy jest wola i „moc” do podj?cia sprawowania funkcji kierowniczej w placówce o?wiatowej.

Kolejnym aspektem doskonalenia kadry kierowniczej w Saksonii-Anhalt, jak równie? problemem zwi?zanym z wprowadzaniem zmian prorozwojowych w placówkach o?wiatowych, sta?a si? kwestia wykorzystania wyników ewaluacji (raportu). Bior?c pod uwag? fakt, ?e dyrektor odpowiada za procesy sterowania, kierowania, moderowania, a przede wszystkim inicjowania i wprowadzania zmian po przyj?ciu raportu, do systemu szkolenia kadry zarz?dzaj?cej wprowadzono form? wspomagania po tzw. odwiedzinach „poraportowych”, które maj? za cel wspomaganie dyrektora w podejmowaniu w/w dzia?a?. Z jednej strony jest to oferta dobrowolna, z drugiej wynika z informacji zwrotnej (meldunku) nadzoru pedagogicznego.

Od tego momentu szko?a podejmuje wewn?trzne dzia?ania ewaluacyjne, w których uczestnicz?: dyrektor, nauczyciele (zespo?y nauczycielskie powo?ane zgodnie z potrzebami placówki o?wiatowej), przedstawiciele rodziców i uczniów oraz grupa doradców szko?y z ramienia LISA. Szko?a posiada du?? autonomi? w zakresie przeprowadzania ewaluacji wewn?trznej, powo?ywania grup, wykorzystywania wyników ewaluacji i brania odpowiedzialno?ci za rozwój. Od szko?y zale?y, w jaki sposób zostan? wykorzystane wnioski poewaluacyjne i czy wp?yn? na podniesienie jako?ci jej pracy i realizacj? zamierzonych celów.

Kadr? zarz?dzaj?c? dla placówek o?wiatowych przygotowuje tak?e Uniwersytet w Halle, który wyst?pi? z propozycj? studiów MBA, trwaj?cych dwa lata(4 semestry). Tok studiów cechuje:

·         Dost?pno?? do kszta?cenia kadr kierowniczych w ramach konkurencyjno?ci rynkowej,

·         Forma studiowania korespondencyjnego (Intranet) przeplatana etapami przebywania na uniwersytecie,

·         Skierowanie oferty do urz?duj?cych kierowników, zast?pców i osób zainteresowanych stanowiskami zarz?dzaj?cych.

Ka?dy semestr zawiera 3 modu?y, które maj? jednakowy przebieg, w trakcie których studiuj?cy pracuj? samodzielnie na platformie internetowej oraz w zespo?ach w czasie spotka? na Uniwersytecie w Halle. Ka?dy modu? ko?czy si? egzaminem, a ca?o?? z?o?eniem do oceny pracy dyplomowej.

            Obecnie g?ównym zadaniem administracji o?wiatowej jest wspieranie szkó? na drodze do osi?gania autonomii, samodzielno?ci „samorz?dz?cego si? przedsi?biorstwa”. Toczy si? wi?c dyskusja na temat nowoczesnego zarz?dzania, które jednocze?nie wyznacza nowy kierunek sprawowania funkcji kierowniczych. Zgodnie z takim zapotrzebowaniem dyrektor szko?y powinien posiada?, m.in.:

·         Samodzielno?? w projektowaniu bud?etu,

·         Autonomi? w doborze personelu,

·         Zna? aspekty prawne funkcjonowania placówki,

·         Posiada? osobowo?ciowe cechy, które powinny by? ustawicznie rozwijane i wzmacniane.

W zwi?zku z powy?szym udoskonala si? ci?gle system kszta?cenia i doskonalenia kadry kierowniczej, ujednolica i uzgadnia standardy wymaga? poprzez umowy rz?dowe. W szczególno?ci udoskonala si? faz? orientacji, gdzie zarz?dzaj?cy mog? sprawdzi? i przetestowa? swoje predyspozycje na platformie internetowej (tzw. Feedback). W dalszej perspektywie my?li si? równie? o centrach, poradniach, które pomaga?yby w zdiagnozowaniu przydatno?ci kandydata na zarz?dzaj?cych, organizowaniu szkole? zgodnie z potrzebami i pomocy w ich wyborze oraz wspieranie dyrektorów w ich indywidualnym rozwoju, np. poprzez indywidualne doradztwo, ofert? ró?norodnych kursów kompetencyjnych. Rozwa?ane s? tak?e kwestie zwi?zane z ró?nymi formami wymiany do?wiadcze? (np. dni kierowników, spotkania regionalne), coaching, monitoring, doradztwo, trening. Pomoc? s? równie? wizyty poewaluacyjne, które pozwalaj? szkole „obejrze? si?” jak w zwierciadle i zobaczy?, jak realizowane s? w?asne programy, a swoista heterogeniczno?? i spo?eczna gospodarka rynkowa charakteryzuj?ca Federacj? Niemieck? pozwala na rozwój ka?dego zarz?dzaj?cego, równie? kierowanej placówki wed?ug w?asnych mo?liwo?ci i za?o?onego tempa rozwoju.

Reasumuj?c, system kszta?cenia w Saksonii-Anhalt stawia na:

·         Silnego, ustawicznie doskonal?cego swoje umiej?tno?ci i kompetencje oraz wskazuj?cego kierunki rozwoju przywódc?.

·         Wspomaganie w wyborze i towarzyszenie w rozwoju od pocz?tku drogi zawodowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na faz? preorientacji zawodowej przed wyborem i podj?ciem decyzji.

·         Praktyczne przygotowanie do pe?nienia funkcji kierowniczej, radzenia sobie w nowej, trudnej sytuacji.

·         Wykorzystywanie wyników ewaluacji szko?y do inicjowania zmian w szkole, w tym pomoc w doskonaleniu kadr kieruj?cych placówkami o?wiatowymi.

·         Ró?norodno?? dzia?a? kadry kierowniczej, bez zaburzania ich autonomii w podejmowaniu decyzji.

·         Wyposa?anie kadry kierowniczej w przydatne umiej?tno?ci i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, podejmowania decyzji oraz delegowania uprawnie?.

 

Opracowanie:

Bogus?awa S?o?czewska

Alicja Ciszek-Roskal

 

                                                                                                                                                                                                          

 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1