Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencje regionalne
14 maja 2012

 

10-11 maja, odbywa?y si? w 9 województwach: Dolno?l?skim, Kujawsko-Pomorskim, Lubuskim, ?ódzkim, Ma?opolskim, Mazowieckim, Podlaskim, ?wi?tokrzyskim, Warmi?sko-Mazurskim konferencje regionalne.
Wizytatorzy i dyrektorzy szkó? i placówek spotkali si? na warsztatach po?wi?conym ewaluacji. Wizytatorzy doskonalili umiej?tno?? pisania raportów, a dyrektorzy poznawali sposoby wykorzystania raportów do rozwoju szkó? i placówek. By?a to równie? okazja do kuluarowych rozmów i wymiany do?wiadcze?. 

Wsz?dzie by?o bardzo energetycznie i praktycznie ( w opinii dyrektorów).Jeden z uczestników spotkania dla dyrektorów w ?wiebodzinie stwierdzi?, ?e nie zauwa?y? jak min?? mu czas spotkania. Na zako?czenie spotkania trenerka poprosi?a dyrektorów z województwa lubuskiego, aby na karteczkach napisali, co by powiedzieli swoim nauczycielom po tym spotkaniu na temat ewaluacji. Na zebranych karteczkach znalaz?y si? takie sformu?owania:
-warto twórczo wykorzysta? raport z ewaluacji zewn?trznej
 -poprzez ewaluacj? ma?ymi kroczkami mo?emy do?? do celu

Ewaluacja:
- jest kierunkiem dzia?a? na przysz?o?? i doskonaleniem pracy
- mo?na traktowa? j?, jako sprawdzenie samego sobie
- to jedna z pierwszych s?usznych dróg zapewniaj?cych rozwój naszej szko?y
- mo?e by? przyjazna i produktywna
- daje pe?en obraz naszej pracy
- wyznacza plan naszych dzia?a? na przysz?o??
- jest potrzebna, konkretna
- jest niezb?dna do przeprowadzania zmian
- to dobry sposób na poznanie tego ile jeszcze mamy do zrobienie
- jest usystematyzowaniem pracy szko?y
- wskazówk? do podj?cia dzia?a?, aby by?o jeszcze lepiej w naszej szkole
- jest sprawdzeniem faktycznego poziomu funkcjonowania szko?y
- równa si? rozwój placówki
- jest form? wspieraj?c? budowania dobrego wizerunku szko?y
- jest potrzebne, aby obudzi? si? z marazmu
- jest zdj?ciem rzeczywisto?ci bez filtrów

W Nowym S?czu dyrektorzy podsumowali spotkanie zapisuj?c, co by?o dla nich najwa?niejsze:

-jak pracowa? z ewaluacj?
-wyci?ganie wniosków z raportu
-skorzystanie z do?wiadczenia osób uczestnicz?cych w spotkaniu
-u?wiadomienie równie? indywidualnej odpowiedzialno?ci nauczycieli za realizacje celów
-jak pracowa? z raportem z ewaluacji zewn?trznej
-zrozumia?am, ?e raport jest po?yteczny
-rozmowa, wymiana do?wiadcze?
-?e ewaluacja nie jest z?a, a potrzebna
-potwierdzenie, ?e efekty pracy zespo?owej s? „m?drzejsze”
-poznanie sposobu pracy z rada pedagogiczn? i sposobu analizy raportu

oraz czego si? dowiedzieli:

-jak si? zaanga?owa? wszystkich nauczycieli w realizacj? celów
-jak pracowa? z raportem
-?e warto wykorzystywa? raport z ewaluacji zewn?trznej dla doskonalenia pracy szko?y
-?e najlepiej przy ewaluacji pracowa? w grupie
-?e ewaluacja wewn?trzna jest autonomiczna sprawa dyrektora szko?y
-?e ewaluacja jest konieczna do w?a?ciwego funkcjonowania szko?y
-?e wiem, ?e nic nie wiem

 

Uczestnicy na wszystkich spotkaniach byli bardzo aktywni i zaanga?owani w warsztaty. Byli otwarci na wspó?prac? i ch?tnie poddawali pod refleksj? dzia?ania swoich szkó?.

Cieszymy si?, poniewa? w udzielonej trenerom informacji zwrotnej, uczestnicy podkre?lali i? warto?ci? by?o dla nich m.in.:

·        skorzystanie z do?wiadczenia innych osób obecnych na spotkaniu,

·        u?wiadomienie indywidualnej odpowiedzialno?ci nauczycieli za realizacje celów

·        utwierdzenie w przekonaniu, ?e ewaluacja jest potrzebna i ?e warto wykorzystywa? raport z ewaluacji zewn?trznej dla doskonalenia pracy szko?y

·        poznaniesposobu pracy z rada pedagogiczn? i sposobu analizy raportu

 

Mamy nadziej?, ?e te konferencje by?y zach?t? i zaproszeniem do kolejnych spotka? i pracy wszystkich grup, które interesuj? si? edukacja, nad rozwojem szkó? i placówek .

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1