Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Szkolenie odnawiaj?ce
28 kwietnia 2012


Okiem uczestnika

Godzina 1.15, wróci?am do swojego pokoju ze spotkania kole?e?skiego. Bo?e, zgodzi?am si? na napisanie...

Grono mile, rozdyskutowane, ch?tnie wymieniaj?ce uwagi. Uwagi o...szkole! Dlaczego wci?? o szkole? Tyle czasu po?wi?cili?my na zaj?ciach na sprawy zawodowe! Ile? mo?na?!

Mo?na, bo gdy nauczyciele si? spotkaj?...bo gdy ma nast?pi? zmiana....bo gdy na te zmian? mo?na mie? jaki? wp?yw...

Udzia? w zaj?ciach nie by? dla mnie i chyba dla grupy marzeniem. Ale có?, mus to mus.

Jeste?my w gronie wizytatorów szkól rolniczych, le?nych, ucz?cych na odleg?o??. My i prowadz?cy, najpierw dwoje, potem troje -Indira, Stanis?aw, Bart?omiej. Jeste?my z ró?nych planet, mówimy ró?nymi j?zykami, zostawili?my swoje sprawy.

Nie chcemy mówi? o statystyce, obce nam terminy socjologicznych badan, nie ka?dy ufa ewaluacji. Ju? tyle tych zmian!

Ale zaczynamy kolejny dzien. Mile powitanie, u?cisk r?ki, kó?ko, u?miech, ruch. Tego trzeba, to daje energi?. Alternatywne metody ewaluacji, aktywizuj?ce metody pracy w szkole – puzzle, dyskusje, praca grupowa, dyskusje, które.. staj? si? merytoryczne?!

Mieszamy si? – muzycy, le?nicy, matematycy, plastycy, poloni?ci. Jako? idzie! Wypad do ruchomej tarczy przed sal? staje si? przyjemno?ci? - mimo ch?odu. Zbawienny okazuje si? ruch i rozmowa.

Przerwy, punktualno??, a potem internetowy po?lizg. Jak zwykle – k?opoty techniczne? Bartek – na szcz??cie spokojny. Indira i Stanis?aw biegaj? sprawdzaj?c czy da si?...My te? chcemy pomóc. Koledzy przynosz? w?asne modemy, ale sytuacj? uda?o si? opanowa?.

Wchodzimy na platform?, logujemy si?, przegl?damy nowe narz?dzia ewaluacji. Nawet dobre!

Sprawdzamy badanie prowadzone on – line. Tez chyba si? da...Oj, chyba zainteresowa?o nawet W?odka!

Jadwiga g?o?no deklaruje potrzeb? uczestnictwa. Chcemy próbowa?, nawet jak nie wyjdzie. Trudno, pani wizytator si? pomyli!. I co? Chcesz si? nauczy?, pozwól si? sobie pomyli?. Chcesz nauczy? kogo?, pozwól jemu si? pomyli?.

Praca przyspiesza. My chcieliby?my, ?eby by?o praktycznie, ?eby si? przyda?o! Zg?aszamy sugestie, potrzeby. Oni chyba s?uchaj??

Koniec. Jutro dalej! Czas min??! Napisa?am. K?ad? si?.

A mia?am mówi? tylko we w?asnym imieniu....

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1