Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Jak rozumie? wymagania
25 kwietnia 2012

W wymaganiu - Wykorzystywane s? zasoby na rzecz wzajemnego rozwoju - praca El?biety To?wi?skiej-Królikowskiej "Wspó?praca szko?y ze ?rodowiskiem - nowe zadania szko?y?", oraz w  wymaganiu - Szko?a lub placówka ma koncepcje pracy - film w t?umaczeniu Stanis?awa Bobuli. Film ten pokazuje, jak jasna i czytelna mo?e by? koncepcja pracy szko?y. Tutaj koncepcja pracy szko?y jest znana nie tylko nauczycielom, rodzicom i uczniom, ale jest wyznacznikiem sposobu osi?gni?cia celów, które s? wa?ne dla ca?ej spo?eczno?ci szkolnej. Ponad to warto zwróci? uwag?, na sposoby realizacji takich wymaga? jak: rodzice s? partnerami szko?y, respektowane s? normy spo?eczne, uczniowie nabywaj? wiadomo?ci i umiej?tno?ci oraz uczniowie s? aktywni. 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1