Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencja"Ewaluacja a rozwój szkó? i placówek województwa pomorskiego"
18 kwietnia 2012

Samorz?d Województwa Pomorskiego i Centrum Rozwoju Edukacji Nauczycieli w Gda?sku zorganizowali w dniu 13 kwietnia 2012r. konferencj? „Ewaluacja a rozwój szkó? i placówek województwa pomorskiego”.  Celem konferencji by?a dyskusja nad mo?liwo?ciami, jakie stwarza ewaluacja w zakresie kszta?towania, jako?ci pracy szkó? i placówek. Uczestnicy, którymi byli przedstawiciele jednostek samorz?du terytorialnego, przedstawiciele Pomorskiego Kuratorium O?wiaty oraz dyrektorzy szkó? i placówek województwa pomorskiego, wspólnie szukali skutecznych rozwi?za? dotycz?cych wykorzystania wyników ewaluacji zewn?trznej i wewn?trznej do rozwoju szkó? i placówek. W trakcie konferencji wys?uchali?my wyst?pie? dotycz?cych to?samo?ci ewaluacji i refleksji nad ewaluacj? jako procesem odkrywania warto?ci w ludzkim dzia?aniu, wyg?oszonych przez prof. dr hab. Leszka Korporowicza i prof. dr hab.  Henryka Mizerka.  Dyrektor Szwajcarskiej Centrali Kszta?cenia Ustawicznego Kadry Pedagogicznej Szkó? ?rednich w Bernie – Martin Baumgartner-  przedstawi? do?wiadczenia w zakresie realizacji ewaluacji w szwajcarskim systemie edukacji, za? Beata Ci??ka – Cz?onek zarz?du  Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego zapozna?a uczestników z praktycznymi wskazówkami dotycz?cymi projektowania i realizacji ewaluacji wewn?trznej.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1