Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Zako?czy?a si? II Mi?dzynarodowa Konferencja "Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji. Zadania i rozwój przywódców"
2 kwietnia 2012

Wyk?adem wybitnego mi?dzynarodowego eksperta w dziedzinie jako?ci w edukacji prof. dr Johna MacBeatha zako?czy?a si? tegoroczna konferencja. Profesor mówi? o jako?ci, ewaluacji i przywództwie. Przedstawi? pi?? kluczowych zasad w procesie tworzenia, jako?ci:

1. Koncentracja na uczeniu si? – uczenie si? jest w centrum wszystkiego, co robimy

2.Warunki uczenia si? – d??enie do zapewnienia optymalnych warunków uczenia si?

3. Prowadzenie dialogu o uczeniu si?

4. Dzielenie przywództwa

5. Dzielenie odpowiedzialno?ci

Zadawa? wa?ne pytania i prowokowa? do kreatywnego my?lenia. Podkre?li? wag? dialogu.

Dr Grzegorz Mazurkiewicz w podsumowaniu konferencji powiedzia?, „?e pi?kno ?wiata tkwi w jego ró?norodno?ci”, ?e s?yszymy ró?ne g?osy i widzimy ró?ne perspektywy. W przywództwie wskazywa? na potrzeb? odpowiedzi na pytania: Czy nasze dzia?ania s? adekwatne do potrzeb rzeczywisto?ci?, czy koncentrujemy si? na uczeniu si? uczniów?, czy dostrzegamy ró?norodno???, czy s?u?ymy tym, którzy s? z nami?, czy rozumiemy zasad? partycypacji?.

Na zako?czenie podzi?kowa? wszystkim za udzia? w konferencji i przypomnia? o idei dzielenia si? z innymi wypracowanymi rozwi?zaniami. Uczestnicy wyje?d?ali z postanowieniami, w jaki sposób upowszechni? zdobyt? wiedz? w swoich placówkach i regionie. Wi?kszo?? wyrazi?a nadziej? na uczestnictwo w kolejnych konferencjach. To wydaje si? by? najlepsz? ocen? tego spotkania. Do zobaczenia za rok!

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1