Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Drugie spotkanie VIII "poci?gu" - podstawowe szkolenie dla wizytatorów ds. ewaluacji
3 lutego 2012

Poczu?am si? bezpieczniej, gdy zobaczy?am, ?e praca na platformie bardzo u?atwia zapisywanie i analizowanie danych – powiedzia?a wizytatorka z czwartej grupy po pierwszym dniu szkolenia. Trudne by?y symulacje wywiadów, ale pozwala?y zobaczy? rafy z jakimi mog? spotka? si? wizytatorzy prowadza? ju? w?a?ciwe badanie. Na zaj?ciach mówili?my równie? o ró?nych sposobach przeprowadzenia ankietowania, o obserwacji oraz badaniu dokumentacji. Du?a ilo?? nowej wiedzy, któr? trzeba spokojnie u?o?y? w g?owach - tak w wi?kszo?ci komentowali wizytatorzy przebieg pierwszych dwóch dni. ?wiczenia i prze?wiadczenie, ?e wszyscy jeste?my jeszcze w procesie uczenia si? pozwoli?o pokona? pojawiaj?ce si? równie? obawy. Wi?kszo?? wizytatorów wyje?d?a?a z gotowymi harmonogramami i planem badania. W najbli?szym czasie sprawdzi si? zdobyta wiedza i umiej?tno?ci w praktyce.

Do zobaczenia w szko?ach i placówkach na spotkaniach informacyjnych i badaniu.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1