Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
I wizyta studyjna. Podsumowanie i relacje
17 wrze?nia 2010

I wizyta w Holandii-Leiden

Holandia to kolejny kraj, który odwiedzi?a polska grupa wizytatorów ds. ewaluacji w celu poznania zasad funkcjonowania systemu edukacji oraz nadzoru pedagogicznego. Wizyta studyjna mia?a miejsce w Leiden, w dniach 12 – 17 wrze?nia w jednym z najstarszych miast zachodnich Niderlandów. W sk?ad grupy weeszli: Bo?ena Chomicka, Bo?ena Lenkiewicz-Broda, Bo?ena?urawska, Maria Utracka, Joanna Po?nikiewicz, Dorota Majchrzyk, Olimpia Matys, Beata Wachowiak, Dariusz Targo?ski, Andrzej Ja?czy, Hanna Cie?lak, Anna Kostruba?a-Brak, Laura Górecka, Antonina Kasprzak 
   Podczas wyjazdu wizytatorzy mieli mo?liwo?? spotkania si? z przedstawicielami szkó? podstawowych, ponadpodstawowych, samorz?dów lokalnych oraz Holenderskiego Inspektoratu Edukacji. Wizyta by?a koordynowana przez doktora z Uniwersytetu w Leiden – Jaapa van Lakervelda, z którym po tygodniu zaplanowanych spotka? i prezentacji, wizytatorzy mieli okazj? przedyskutowa? swoje spostrze?enia i zanalizowa? ró?nice pomi?dzy polskim, a holenderskim systemem nadzoru i edukacji.

Czego si? dowiedzieli?my?

  • Holenderski Inspektorat Edukacji, cho? formalnie podlega Ministerstwu Edukacji, ma status instytucji niezale?nej, co przejawia si? przede wszystkim swobod? w decydowaniu o zakresie prowadzonych bada?. Takiej niezale?no?ci nie ma w polskim systemie nadzoru pedagogicznego. Kuratoria o?wiaty s? statutowo uzale?nione od polityki prowadzonej przez MEN.
  • W Holandii inspekcje w szkole przeprowadzane s? co cztery lata, jednak w przypadku uchybie? b?d? osi?gania przez uczniów niezadawalaj?cych efektów wizytacje odbywaj? si? znacznie cz??ciej. W Polsce natomiast ewaluacje zewn?trzne odbywaj? si? raz na pi?? lat, a w razie konieczno?ci prowadzone s? dzia?ania dora?ne.
  • Szko?y w Holandii zobowi?zane s? do dostarczania inspektoratowi comiesi?cznych sprawozda?, na podstawie których analitycy zatrudnieni w Inspektoracie szacuj? tzw. ryzyko i podejmuj? decyzje o terminie przeprowadzenia wizytacji. W Polsce nie prowadzi si? tego typu dzia?a?.
  • W Holandii przeprowadzenie inspekcji poprzedzone jest pismem zawiadamiaj?cym o planowanym rozpocz?ciu badania szko?y, które dostarczane jest dyrektorowi na dwa dni przed wizytacj?. W Polsce natomiast powiadamia si? dyrektora szko?y na 30 dni przed terminem ewaluacji zewn?trznej za po?rednictwem internetowej Platformy SEO.
  • Inspekcja w Holandii trwa 1 dzie?, rozpoczyna si? krótk? rozmow? z dyrektorem, a nast?pnie prowadzone s? wycinkowe obserwacje lekcji oraz wywiady z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Pod koniec dnia inspektorzy analizuj? dokumentacje i ustalaj? wynik ko?cowy inspekcji, który jest dyskutowany z dyrektorem szko?y. W Polskim systemie, przeprowadzenie ewaluacji zewn?trznej mo?e trwa? do pi?ciu dni. W odró?nieniu od systemu holenderskiego obserwacje lekcji s? ca?o?ciowe, natomiast pozosta?e dzia?ania s? podobne. Wyniki oraz wnioski s? dostarczane w terminie 7 dni od zako?czenia ewaluacji i nast?pnie prezentowane ca?ej radzie pedagogicznej.
  • Holenderscy Inspektorzy po ka?dej wizytacji sporz?dzaj? krótki, dwustronicowy raport jako?ciowy, który zawiera opis mocnych i s?abych stron szko?y oraz podaje odchylenie od ?rednich wyników krajowych. W polskim systemie nadzoru pedagogicznego raport nie ma okre?lonej liczby stron i okre?la poziom spe?nienia wymaga? stawianych szko?om przez pa?stwo.
  • W Holandii szko?y osi?gaj?ce niezadowalaj?ce wyniki s? zobowi?zane do ich poprawy w ci?gu 2 lat. Brak takiej poprawy skutkuje odebraniem cz??ci bud?etu lub nawet zamkni?ciem szko?y.

Co mo?emy wykorzysta??

Podczas wizyty zidentyfikowano elementy holenderskiego systemu nadzoru pedagogicznego, które mog?yby efektywnie funkcjonowa? równie? w Polsce:

  • W Holandii prowadzone s? dzia?ania monitoruj?ce prac? wszystkich szkó?. Inspektorzy raz w roku maja obowi?zek odby? wizyt? w szkole w celu omówienia problemów danej placówki. Nie maja one charakteru inspekcji, natomiast pe?ni? rol? doradcz?.
  • Holenderski Inspektorat Edukacji prowadzi badania nad opracowywaniem analizy ryzyka szkó? i kieruje dzia?ania na te jednostki, które cechuj? si? niskimi lub niezadowalaj?cymi wynikami nauczania. Szko?y niespe?niaj?ce ustalonych standardów oznaczane s? „czerwonym ?wiat?em” i b?d? na pewno w nied?ugim czasie poddane inspekcji. Funkcjonuje równie? „?wiat?o pomara?czowe”, okre?laj?ce szko?y o ?rednim poziomie oraz „?wiat?o zielone”, przypisane do placówek powy?ej ?redniej.
  • W Holandii szko?om przekazywane s? ?rodki finansowe z uwzgl?dnieniem „wagi” przypisanej uczniowi, która bazuje na okre?leniu poziomu wykszta?cenia jego rodziców oraz znajomo?ci i u?ywania w warunkach domowych j?zyka holenderskiego. W zale?no?ci od ilo?ci uczniów w szkole pochodz?cych z rodzin o ni?szej „wadze”, dana placówka otrzymuje wi?ksze ?rodki finansowe.

A ponadto co warto wiedzie??

   Wyzwania, które s? obecnie istotne dla rozwoju holenderskiego systemu edukacji to: "doskona?o??", zapobieganie "wypadaniu z systemu", w??czanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do ogólnodost?pnych szkó?, nauczyciele jako pracownicy ci?gle ucz?cy si?, awans zawodowy nauczycieli, po?o?enie nacisku w kszta?ceniu zawodowym na praktyczn? stron?; orientacja kszta?cenia na kompetencje, tworzenie ?rodowiska wiedzy zawieraj?cego ró?ne ?ród?a informacji oraz profesjonalne przygotowanie nauczycieli przedszkoli.
   Holenderski Inspektorat Edukacji  w ramach sprawowanego nadzoru gromadzi informacje na temat pracy szkó? oraz dokonuje analizy danych pozyskanych z ró?nych ?róde?. Po otrzymaniu raportu zadaniem szko?y jest wdro?enie dzia?a? maj?cych na celu popraw? w obszarach wskazanych jako s?abe. Mo?e ona zwróci? si? o pomoc do instytucji wspomagaj?cych, np. PLATO (Centrum Bada? i Rozwoju Edukacji), CITO (Narodowy Instytut Pomiaru Edukacji) lub agencji szkoleniowych.
  O?rodek rozwoju i bada? edukacyjnych, pracuj?cy na rzecz Uniwersytetu w Leiden  PLATO jest kierowany przez dr. Jaapa van Lakervelda
. O?rodek wykonuje swoje zadania poprzez szkolenia, doradztwo, treningi, ewaluacje i badania nad ewaluacjami. PLATO realizuje mi?dzy innymi programy krajowe: monitorowanie edukacji wszystkich dzieci i m?odzie?y w Leiden (od przedszkola); monitorowanie wdra?ania polityki bezpiecze?stwa w wybranych 15 szko?ach (bezpiecze?stwo w sensie fizycznym i spo?ecznym); wspó?dzia?anie z organizacj? ?ledz?c? absencj? w szko?ach i ewaluacja szkolnych programów zapobiegania wagarom; wprowadzenie systemu opieki w kszta?ceniu zawodowym drugiego stopnia, gdzie znacz?cy odsetek uczniów rezygnuje z jakiejkolwiek nauki; dynamika procesów nauczania. Mi?dzynarodowe projekty PLATO to: kszta?cenie zawodowe nauczycieli w Europie, monitorowanie kszta?cenia nauczycieli oraz programów dot. kszta?cenia ustawicznego. PLATO szkoli równie? nauczycieli, ewaluatorów, bada trendy w kszta?ceniu nauczycieli w Europie.
Jaap przedstawi? nam prezentacj? „Duet czy pojedynek” na temat relacji mi?dzy ewaluacj? zewn?trzn? a wewn?trzn?. Je?eli stanowi? duet, to jak dwa ko?a w rowerze wiod? do zamierzonego celu. Je?eli jest to pojedynek - kto? musi polec. Przekona? nas, ?e ewaluacja powinna s?u?y? temu, aby si? uczy?, lepiej zarz?dza? i kontrolowa? jako??. U?wiadomi? nam, ?e wa?ne miejsce w ewaluacji zajmuje dialog, cho? nie zawsze jest w?a?ciwie prowadzony.

 

 

Dzie? pierwszy

Podczas pierwszego grupowego spotkania wyrazili?my swoje oczekiwania wobec wyjazdu. Chcieliby?my dowiedzie? si? wi?cej na temat:

- Jak wygl?da system nadzoru pedagogicznego w Holandii?

- Jaka jest rola wizytatora?

- Jakie obszary s? brane pod uwag? przy ocenie pracy szko?y?

-Czy s? one podobne do wdra?anego obecnie w Polsce systemu nadzoru pedagogicznego?

-Jakie s? konsekwencje dla szko?y, która podczas ewaluacji otrzyma negatywn? ocen??

- Jak wygl?da ewaluacja w szko?ach wyznaniowych?

- Jak ewaluacja (wewn?trzna i zewn?trzna) wp?ywa na rozwój szko?y? - Jakie znaczenie ma samoocena dokonywana przez szko?y?

- Czy system ewaluacji jest skuteczny?

- Jakie jest nastawienie spo?eczno?ci szkolnej do ewaluacji (dyrektor ,nauczycielie)?

- Od jak dawna funkcjonuje obecny system ewaluacji ?

- Czy proces ten jest dynamiczny, czy s? w nim wdra?ane zmiany? Jaki system funkcjonowa? wcze?niej? I w jakim kierunku obecnie zmierza?

- Czy ewaluacja zewn?trzna przek?ada si? na finansowanie szkó??

- Kim s? wizytatorzy (jak s? szkoleni, komu podlegaj?, jakie jest ich wynagrodzenie)?

- W jakiej formie przekazywana jest informacja zwrotna po ewaluacji, czy istniej? raporty, czy s? upubliczniane?

- Jakimi narz?dziami dysponuje wizytator podczas ewaluacji?

- Czy ewaluacja jest rozumiana, jako badanie, czy jako kontrola? Oraz:

- Jak wygl?da system edukacji w Holandii? (czas nauki dzieci, czas pracy nauczycieli, zaanga?owanie rodziców, lata nauki, etc. )?

- Co wp?ywa na wysokie wyniki kszta?cenia?

- Jak wygl?da system badania efektów;w kszta?cenia (jaki wp?yw na ocen? pracy szko?y maj? zewn?trzne egzaminy)?

- Na jakich zasadach funkcjonuj? szko?y prywatne?

Mamy nadziej?, ?e podczas zaplanowanych spotka? uda nam si? uzyska? odpowiedzi na nasze pytania.

Dzie? drugi

   W drugim dniu odwiedzili?my Uniwersytet w Leiden, a w?a?ciwie organizacj? PLATO, kierowan? przez dr. Jaapa van Lakervelda. Jest to o?rodek rozwoju i bada? edukacyjnych, pracuj?cy na rzecz Uniwersytetu. Mottem tej instytucji jest: A World of Ideas. Obszary, którymi zajmuje si? PLATO to:

- monitoring i ewaluacja;

- doskonalenie zawodowe nauczycieli;

- rozwój podstawy programowej kszta?cenia zawodego (w oparciu o kompetencje);

- produktywno?? wiedzy w organizacji (czyli jak spowodowa? by praca w organizacji by?a równie? nauk? dla jej pracowników);

- m?odzie? zagro?ona (monitorowanie i zapobieganie takim zjawiskom jak wagary, porzucenie szko?y oraz program bezpieczna szko?a).
    O?rodek wykonuje swoje zadania poprzez szkolenia, doradztwo, treningi, ewaluacje i badania nad ewaluacjami. PLATO realizuje mi?dzy innymi programykrajowe: monitorowanie edukacji wszystkich dzieci i m?odzie?y w Leiden (od przedszkola); monitorowanie wdra?ania polityki bezpiecze?stwa w wybranych 15 szko?ach (bezpiecze?stwo w sensie fizycznym i spo?ecznym); wspó?dzia?anie z organizacj? ?ledz?c? absencj? w szko?ach i ewaluacja szkolnych programów zapobiegania wagarom; wprowadzenie systemu opieki w kszta?ceniu zawodowym drugiego stopnia, gdzie znacz?cy odsetek uczniów rezygnuje z jakiejkolwiek nauki; dynamika procesów nauczania. Mi?dzynarodowe projekty PLATO to: kszta?cenie zawodowe nauczycieli w Europie, monitorowanie kszta?cenia nauczycieli oraz programów dot. kszta?cenia ustawicznego. PLATO szkoli równie? nauczycieli, ewaluatorów, bada trendy w kszta?ceniu nauczycieli w Europie.

 

Jaap van Lakerveld przedstawi? równie? w zarysie holenderski system edukacji, standardy kszta?cenia nauczycieli na potrzeby poszczególnych etapów kszta?cenia dzieci i m?odzie?y. Wyzwania, które s? obecnie istotne dla rozwoju holenderskiego systemu edukacji to: "doskona?o??", zapobieganie "wypadaniu z systemu", w??czanie uczniów ze specjalnymi porzebami edukacyjnymi do ogólnodost?pnych szkó?, nauczyciele jako pracownicy ci?gle ucz?cy si?, awans zawodowy nauczycieli, po?o?enie nacisku w kszta?ceniu zawodowym na praktyczn? stron?; orientacja kszta?cenia na kompetencje, tworzenie ?rodowiska wiedzy zawieraj?cego ró?ne ?ród?a informacji oraz profesjonalne przygotowanie nauczycieli przedszkoli.

Andrzej Janczy, Dariusz Targo?ski

Dzie? trzeci

   Po ?niadaniu, pe?ni entuzjazmu i ??dni nowych wra?e? pojechali?my do Utrechtu na spotkanie z przedstawicielami instytucji, która sprawuje nadzór nad szko?ami w Holandii.     Powitano nas bardzo serdecznie. Mieli?my przyjemno?? pozna? dyrektora ds. mi?dzynarodowych –Gonnie van Amelsvoort, inspektora - Liesbeth Klaver i menagera programów mi?dzynarodowych - Mineke Laman oraz Ew? van Leeuwen, Polk? pracuj?c? w inspektoracie, jako analityk.
   G?ównym celem naszej wizyty by?o poznanie struktury systemu kszta?cenia w Królestwie Niderlandów oraz zada? realizowanych przez Holenderski Inspektorat Edukacji.
Holenderski Inspektorat Edukacji w Utrechcie powsta? w 1801 roku. Obecnie zatrudnia oko?o 500 osób i cho? formalnie podlega Ministerstwu O?wiaty, to ma status instytucji niezale?nej. Jego g?ównym zadaniem jest nadzorowanie i ocena jako?ci kszta?cenia oraz kontrola zgodno?ci funkcjonowania szkó? zgodnie z prawem. Najistotniejsze jest jednak motywowanie do poprawy jako?ci ich pracy.
Inspektorat w ramach sprawowanego nadzoru gromadzi informacje na temat pracy szkó? oraz dokonuje analizy danych pozyskanych z ró?nych ?róde?. Inspektorzy na podstawie dokumentów szkolnych, wyników egzaminów wewn?trznych i zewn?trznych oraz przeprowadzonej przez szko?? autoewaluacji, „szacuj? ryzyko" i podejmuj? decyzje o dalszym post?powaniu. W przypadku szkó?, które nie osi?gaj? zadowalaj?cych efektów przeprowadzane jest dodatkowo badanie w szkole. Analizuje si? wówczas dokumentacj? szkoln?, tj. programy nauczania, podr?czniki oraz plany pracy, a ponadto bada si? postawy nauczycieli, poziom szacunku w relacjach interpersonalnych, atmosfer? panuj?c? w szkole, bezpiecze?stwo dzieci w szkole oraz ich mo?liwo?ci i potrzeby.

Po ka?dej wizycie w szkole sporz?dzany jest raport jako?ciowy uwzgl?dniaj?cy mocne i s?abe strony jej funkcjonowania. Po otrzymaniu raportu zadaniem szko?y jest wdro?enie dzia?a? maj?cych na celu popraw? w obszarach wskazanych jako s?abe. Mo?e ona zwróci? si? o pomoc do instytucji wspomagaj?cych, np. PLATO (Centrum Bada? i Rozwoju Edukacji), CITO (Narodowy Instytut Pomiaru Edukacji) lub agencji szkoleniowych.

Na podstawie prowadzonych bada? Holenderski Inspektorat Edukacji ka?dego roku przygotowuje dla Parlamentu Holenderskiego raport o stanie edukacji. Raport ten jest ogólnie dost?pny.

Holenderski Inspektorat Edukacji jest równie? za?o?ycielem Mi?dzynarodowej Organizacji Krajowych i Regionalnych Inspektoratów Edukacji w Europie (SICI). Prowadzona przez ni? platforma (www.sici-inspectorates.org) jest miejscem wymiany narz?dzi diagnostycznych, metod pracy oraz wzajemnego wspierania si? i doskonalenia.

Po powrocie do Leiden spotkali?my si? z dr Melanie Ehren, która przybli?y?a nam w oparciu o przeprowadzone badania, pozytywne i negatywne skutki inspekcji w szkole. Jednym z pozytywnych aspektów przeprowadzanych kontroli i ewaluacji jest ch?? poprawy efektów kszta?cenia. Szko?y podejmuj? w tym zakresie liczne dzia?ania, np. dokonuj? zmiany programów nauczania lub podr?czników, uzupe?niaj? baz? oraz k?ad? nacisk na doskonalenie nauczycieli.

Przeprowadzone badania pokazuj?, i? szko?y twórcze i innowacyjne s? otwarte na inspekcje, nie boj? si? kontroli, ani ewaluacji zewn?trznej. Natomiast niech?? do tego typu dzia?a? wykazuj?, tzw. wolne szko?y, które maj? w?asne wizje rozwoju i nie zawsze akceptuj? za?o?enia inspekcji. Podobne zachowania obserwuje si? w szko?ach osi?gaj?cych niskie wyniki. Niech?? do inspekcji przejawia si? negatywnymi zachowaniami strategicznymi, takimi jak ukrywanie danych, czy te? fa?szowanie stanu faktycznego przez dyrektora lub nauczycieli.

Holenderski Inspektorat Edukacji od lat boryka si? z problemem stworzenia uniwersalnych standardów dla wszystkich szkó? funkcjonuj?c w systemie, co u?atwi?yby ich porównywalno??. Jednak jest to bardzo trudne, poniewa? ka?da szko?a jest inna, niepowtarzalna i rz?dzi si? swoimi prawami. Jednak?e dzi?ki temu holenderski system edukacyjny charakteryzuje si? elastyczno?ci?, pe?n? dro?no?ci? oraz bogactwem i ró?norodno?ci? oferty edukacyjnej. A efektywno?? takiego systemu potwierdzaj? wysokie osi?gni?cia uczniów w badaniach PISA
Olimpia Matys, Beata Wachowiak

Dzie? czwarty

15 wrze?nia 2010 roku w czwartym dniu pobytu w Holandii odwiedzili?my publiczn? szko?? ?redni? – jedn? z Grupy Szkó? Leonardo da Vinci, do których ucz?szcza 3500 uczniów, a personel pedagogiczny liczy 350 osób.
Grupa szkó? mie?ci si? w czterech lokalizacjach i kszta?ci w nast?puj?cych profilach: artystycznym, naukowym, sportu i ta?ca.
Powitali nas dyrektorzy poszczególnych typów szkó?. Przedstawili informacje o dzia?alno?ci swoich placówek. Wskazali, ?e do Szko?y Leonardo da Vinci ucz?szczaj? uczniowie ró?nych wyzna? i narodowo?ci. Mieli?my mo?liwo?? rozmowy z uczniami pochodz?cymi z Polski, ucz?szczaj?cymi do szko?y ?redniej zawodowej. Odpowiadaj?c na nasze pytania ch?opcy przybli?yli wizytatorom stosowane metody i formy pracy na lekcjach, sposób oceniania oraz zasady ucz?szczania i kontynuowania nauki przez obcokrajowców.
Dyrektorzy zapoznali nas ze sposobami zarz?dzania szko??. Zaprezentowali: wewn?trzne i zewn?trzne formy kontroli. Przybli?yli wymagania okre?lone przez Inspektorat, których spe?nianie jest obowi?zkiem szkó?.

Nale?? do nich:

· jako?? zarz?dzania i opieki,

· realizacja poszczególnych rodzajów edukacji,

· wymagania edukacyjne wobec uczniów,

· czas organizacji zaj?? lekcyjnych,

· funkcjonowanie spo?eczne uczniów,

· ocenianie uczniów,

· formy opieki i dzia?alno?ci wychowawczej wobec uczniów.

Mieli?my okazj? zapozna? si? z dokumentacj? ewaluacji wewn?trznej jak i inspekcji zewn?trznej.W trakcie rozmów przedstawili?my zasady wdra?anego w Polsce nowego systemu nadzoru pedagogicznego. Spotkanie w szkole przebiega?o w mi?ej, ciep?ej i przyjacielskiej atmosferze.
  Wyjechali?my ze szko?y z refleksj? – czy niektóre rozwi?zania holenderskiego nadzoru nie mog?yby zosta? wykorzystane w polskim systemie.
  Jutro kolejny dzie? wizyty - spotkania z przedstawicielami w?adz lokalnych, pracownikami uniwersytetu oraz odwiedziny w szkole podstawowej.
Joanna Po?nikiewicz ,Maria Utracka

Dzie? piaty

   Dzie? pe?en wra?e?, emocji, spotka? i… sportu. Od rana weszli?my w skór? przeci?tnego Holendra. Przez ca?y dzie? naszym ?rodkiem lokomocji by?y rowery – czerwone dla dziewcz?t i czarne dla naszych dwóch rodzynków.

Dzie? rozpocz?li?my od wizyty w Ratuszu, gdzie w sali obrad spotkali?my si? z Brygitte Lammers, która zapozna?a nas z rol? Samorz?du Leiden w kreowaniu lokalnej polityki o?wiatowej.
G?ówne zadanie samorz?du to:

· zapewnienie szko?om bazy lokalowej (budowa, remonty)

· odpowiedzialno?? za funkcjonowanie przedszkoli

· zmniejszanie ró?nic wynikaj?cych z pochodzenia spo?ecznego dzieci, np. poprzez wdra?anie programów i monitorowanie ich realizacji, nauk? j?zyka holenderskiego dla imigrantów

Samorz?d Leiden ?ci?le wspó?pracuje z PLATO, o czym bli?ej opowiedzia?a nam Ingrid Gussen. Przedstawi?a niektóre wyniki realizowanego w ramach tej wspó?pracy projektu „Leide?ski Monitor”
  Kolejnym etapem naszej w?drówki po zakamarkach systemu edukacyjnego Holandii by?a wizyta w szkole podstawowej Zijlwijk, gdzie oczywi?cie dotarli?my na rowerach. Ju? w progu przywita? nas przemi?y dyrektor - Jan Westerbek. Przedstawi? nam misj? kierowanej przez siebie szko?y:

· dobra atmosfera

· rozwój intelektualny dziecka

· kole?e?stwo

· indywidualizacja

· to?samo?? chrze?cija?ska

Dowiedzieli?my si? te?, ?e w ka?dej klasie uczniowie podzieleni s? na 3 poziomy:

1. dzieci, które potrzebuj? dodatkowej pomocy lub opieki

2. dzieci o przeci?tnych zdolno?ciach

3. dzieci utalentowane

Nauczyciel zobowi?zany jest natomiast dostosowa? tre?ci i metody pracy do ka?dego z tych poziomów.Zaskoczeniem by?a dla nas informacja, i? aby zosta? nauczycielem w szkole, nale?y przyst?pi? do konkursu (w sk?ad komisji konkursowej wchodzi dyrektor, przedstawiciele nauczycieli oraz rodziców).Mieli?my te? mo?liwo?? obejrzenia szko?y – nie ukrywamy, ?e jej wystrój, wyposa?enie, pomys?owo?? organizacyjna cz?sto wzbudza?y nasz zachwyt i zainteresowanie (szczególnie w klasie pierwszej, do której ucz?szczaj? dzieci 4- letnie).
Dzisiaj znowu przekonali?my si?, jak otwarci i ?yczliwi s? nasi gospodarze oraz jak bardzo im zale?y, by?my czuli si? tu dobrze i jak najwi?cej zobaczyli,
  To by? kolejny warto?ciowy dzie? J Bo?ena Chomicka, Jolanta Lenkiewicz – Broda

Dzie? szósty

   Dzi? ?egnamy si? z Leiden. Po raz ostatni spotkali?my si? w siedzibie PLATO. Jaap przedstawi? nam prezentacj? „Duet czy pojedynek” na temat relacji mi?dzy ewaluacj? zewn?trzn? a wewn?trzn?. Je?eli stanowi? duet, to jak dwa ko?a w rowerze wiod? do zamierzonego celu. Je?eli jest to pojedynek - kto? musi polec. Przekona? nas, ?e ewaluacja powinna s?u?y? temu, aby si? uczy?, lepiej zarz?dza? i kontrolowa? jako??. U?wiadomi? nam, ?e wa?ne miejsce w ewaluacji zajmuje dialog, cho? nie zawsze jest w?a?ciwie prowadzony. Przedstawi? te? najnowsze tendencje dotycz?ce ewaluacji zewn?trznej w Europie. Mi?o nam by?o us?ysze?, ?e podej?cie do ewaluacji w Polsce wpisuje si? w nie i wyprzedza kraje anglosaskie.
   Mieli?my mo?liwo?? wypowiedzenia si? na temat tego, co nam si? podoba?o w holenderskim systemie edukacyjnym, jakie pomys?y chcieliby?my wykorzysta? w Polsce, czy wyjazd spe?ni? nasze oczekiwania. Wszyscy stwierdzili, ?e wizyta studyjna w Leiden wzbogaci?a nasz? wiedz? na temat ewaluacji, a tak?e dostarczy?a wielu niezapomnianych wra?e?.
   Mimo tego, ?e gospodarze os?odzili po?egnanie, cz?stuj?c nas przepysznym regionalnym ciastem Vlaai, rozstawali?my si? z ?alem i ju? zacz?li?my t?skni? za uroczym Leiden. Dorota Majchrzyk, Bo?ena ?urawska

 

 

 

 


 

 

 

 

 

       

 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1