Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
I wizyta studyjna Podsumowanie i relacje
3 pa?dziernika 2010

 

I wizyta w Irlandii

W dniach od 26 wrze?nia do 3 pa?dziernika 2010 odby?a si? trzecia wizyta studyjna wizytatorów do spraw ewaluacji. Tygodniowy pobyt na „zielonej wyspie” by? dla wizytatorów niepowtarzaln? i bardzo warto?ciow? przygod? edukacyjn?. Celem wizyty by?o poznanie zasad funkcjonowania irlandzkiego systemu edukacji, nadzoru pedagogicznego oraz porównanie stosowanych praktyk ewaluacji. W trakcie wizyty odby?y si? spotkania z przedstawicielami w?adz o?wiatowych, szkó? oraz uczelni wy?szych. Wizytatorzy mieli tak?e okazj? przyjrze? si? z bliska pracy swoich irlandzkich kolegów podczas ewaluacji. Warto podkre?li?, ?e by?o to pierwsze tego typu do?wiadczenie, zarówno dla polskich jak i irlandzkich wizytatorów.

Czego si? dowiedzieli?my?

 • Ewaluacja ca?o?ciowa w Irlandii obejmuje 5 obszarów dzia?alno?ciszko?y: jako?? zarz?dzania szko??,jako?? planowania,jako?? realizacji programu nauczania, jako?? nauczaniai uczenia si? oraz jako?? wsparcia udzielanego uczniom. Irlandzka ewaluacja koncentruje si? g?ównie na ocenie jako?ci procesu kszta?cenia nie przywi?zuj?c wi?kszej uwagi do wspó?pracy szko?y z otoczeniem. Polska ewaluacja ma wi?kszy zakres. Bada nie tylko efekty dzia?alno?ci edukacyjnej, ale równie? procesy jej towarzysz?ce, funkcjonowanie placówki w ?rodowisku lokalnym oraz elementy zarz?dzania szko??.
 • Celem irlandzkiej ewaluacji jest dostarczenie szkole informacji na temat jej dobrych i s?abych stron. Szko?a otrzymuje wnioski i rekomendacje z ewaluacji, ale nie otrzymuje ?adnej oceny ani litery.  Celem naszej ewaluacji jest równie? dostarczenie szkole informacji, na temat tego w których obszarach dzia?a lepiej, a w których s?abiej. W tym celu wizytatorzy przypisuj? placówkom poziom spe?nienia danego wymagania, ale nie formu?uj? rekomendacji.
 • Irlandzcy inspektorzy specjalizuj? si? w danym typie szko?y. Jedni s? specjalistami od szkó? podstawowych, inni od szkó? ?rednich.Wynika to z faktu, i? sposób kszta?cenia w szko?ach podstawowych jest inny od sposobu kszta?cenia w szko?ach ?rednich.  Polscy wizytatorzy ds. ewaluacji nie maj? specjalizacji i badaj? ró?nego typu placówki.
 • Liczba cz?onków zespo?u inspektorów prowadz?cych ewaluacj?, uzale?niona jestod zakresu tematycznegoewaluacji  ( w przypadku ewaluacji tematycznej) albo odwielko?ci szko?y. Nasza ewaluacja zak?ada, ?e b?dzie j? przeprowadza?o dwóch wizytatorów, jednak w przypadku ewaluacji zespo?u szkó? istnieje mo?liwo?? powi?kszenia zespo?u ewaluatorów.
 • Irlandzkie szko?y podstawowe s? informowane o planowanej ewaluacji ca?o?ciowejna 5 tygodni przed jej odbyciem, szko?y ponadpodstawowe na 3 tygodnie przed. Zdwutygodniowymwyprzedzeniem informuje si? szko?yo inspekcji tematycznej. W Polsce placówki s? informowane na 30 dni przed planowanym rozpocz?ciem ewaluacji ca?o?ciowej.
 • Irlandzkie narz?dzia wykorzystywanepodczasewaluacji zewn?trznej nie s? udost?pniane szko?om. W Polsce narz?dzia s? dost?pne i dyrektorzy szkó? mog? je wykorzystywa? do prowadzenia ewaluacji wewn?trznej.
 • Irlandzkie kwestionariusze ankiet u?ywane podczas badania s? mniej obszerne i wype?niane przy u?yciu papierowych formularzy. Toinspektorzy dokonuj? koniecznych oblicze?. Nasze kwestionariusze maj? wi?ksz? liczb? pyta?, ale badani wype?niaj? je na komputerach z pod??czeniem do Internetu (poza kwestionariuszami dla rodziców, które s? papierowe), a uzyskane w ten sposób odpowiedzi s? automatycznie zapisywane na serwerze Platformy internetowej SEO. Takie rozwi?zanie usprawnia i u?atwia proces analizy zebranego materia?u badawczego oraz daje mo?liwo?? porównywania danych zebranych w ca?ym kraju.
 • W Irlandii, ka?dy obserwowany przez wizytatora nauczyciel, zaraz po obserwowanej lekcji, otrzymuje informacj? zwrotn? na temat jako?ci swojej pracy (uwagi, rekomendacje). Dyrektor otrzymuje ”na gor?co” ustny raport. Polscy wizytatorzy nie udzielaj? informacji zwrotnej nauczycielom ani dyrektorowi. Przedstawiaj? natomiast radzie pedagogicznej, po 7 dniach od zako?czenia ewaluacji, wst?pny raport i dyskutuj? z uczestnikami spotkania nad jego tre?ci?. 
 • Powsta?y po irlandzkiej ewaluacji raport przedstawia wyniki bada? bez odwo?ywania si? dodanych ilo?ciowych czy ?róde?. Wskazuje mocne i s?abestrony pracy szko?y. Formu?owane s?w nim równie?zalecenia i rekomendacje. Polski raport nie zawiera rekomendacji tylko wnioski z ewaluacji. W odró?nieniu od raportu irlandzkiego odwo?uje si? do danych ilo?ciowych oraz ich ?róde?. 
 • Zaskakuj?cy jest termin przes?ania irlandzkiego raportu. Trafia on do szko?y dopiero po kilku miesi?cach od badania, uniemo?liwiaj?c szybkie wyci?gni?cie wniosków i podj?cie dzia?a? w obszarach ?le funkcjonuj?cych. Polskie szko?y otrzymuj? ko?cowy raport po tygodniu od spotkania z rad? pedagogiczn? (2 tygodnie od zako?czenia ewaluacji).
 • Kolejnym typem ewaluacji jest ewaluacja przedmiotowa. Inspekcji poddaje si?wszystkie elementy maj?ce wp?yw na jako?? nauczania danego przedmiotu: przygotowanie nauczycieli, dobór podr?czników, baza dydaktyczna, mo?liwo?? wyboru przedmiotu przez uczniów. Dokonuje si? obserwacji procesunauczania i uczenia si? (4-6 lekcji w ci?gu jednego dnia). Analizuje si? formy oceniania, zasady udzielania informacji zwrotnej uczniowi i jego rodzicom orazdokumenty ?wiadcz?ce o planowaniu pracy przez nauczyciela. W Polsce nie przeprowadza si? ewaluacji przedmiotowych, ale dokonuje si? ewaluacji problemowej, w zakresie wybranych problemów z obszarów (efekty, procesy, ?rodowisko, zarz?dzanie).
 • W Irlandii oprócz ewaluacji ca?o?ciowych i przedmiotowych prowadzone s? inspekcje incydentalne – niezapowiedzianewizytacje. Obejmuj? tylko wybrane aspekty pracy szko?y (nauczenie, uczenie si?, osi?gni?cia, wsparcie uczniów z trudno?ciami). Pokazuj? one autentyczn? prac? szko?y i daj?prawdziwy obraz jako?ci kszta?cenia. W Polsce nie prowadzimy tego typu dzia?a?.
 • Irlandzcy inspektorzy dokonuj? tak?e ewaluacji tematycznych maj?cych na celu sprawdzenie jako?ci prowadzonych dzia?a? edukacyjnych w obszarze danego zagadnienia, np. jako?? edukacji zdrowotnej. W Polsce nie prowadzimy tego typu dzia?a?, ale zakres zbieranych podczas ewaluacji ca?o?ciowych danych pozwala, na zaobserwowanie ogólnopolskich zjawisk i tendencji w ró?nych aspektach ?ycia szko?y.

Z czego mo?emy skorzysta??

Spo?ród ró?norodnych rozwi?za? zaobserwowanych w Irlandii, na szczególn? uwag? i refleksj? nad zastosowaniem ich w polskim systemie edukacji i nadzoru zas?uguj?:

Z zakresu kszta?cenia

 • System kszta?cenia nauczycieli. W Irlandii funkcjonuj? dwa modele kszta?cenia nauczycieli. Pierwszy z nich zak?ada czteroletnie równoleg?e studiowanie przedmiotów pedagogicznych i ogólnych. Drugi model –czteroletnie studia w ramach danegoprzedmiotu a potem zdobywanie kompetencji pedagogicznych na studiach magisterskich.College, które kszta?c? nauczycieli maj? bardzo wysokie wymagania rekrutacyjne (na studia dostaj? si? najlepsi uczniowie szkó? ?rednich). Podczas nauki prowadzona jeststa?a obserwacja i wnikliwa ocena praktyk studenckich. Wa?nym aspektem jest równie? kszta?towanie umiej?tno?ci autoewaluacji. Warte podkre?lenia jest równie? to, i? w Collegiach ucz? nauczyciele praktycy, a nie teoretycy.
 • W Irlandii przywi?zuje si? wi?ksz? wag? do podstawowej wiedzy. W szko?ach dzieci nie ucz? si? na pami?? niepotrzebnych informacji.

 

Z zakresu ewaluacji

 • W Irlandii raport z ewaluacji dostarcza szkole informacji o tym jak funkcjonuje w danych obszarach, formu?uje mocne i s?abe strony, przedstawia wnioski i rekomendacje, ale nie OCENIA. Zawiera te? mniejsz? liczb? stron.
 • Zalet? irlandzkich narz?dzi dla uczniów i rodziców jest fakt, i? s? one krótkie i proste
 • Wa?n? kwesti? podczas ewaluacji jest mo?liwo?? udzielenia nauczycielowi ustnej informacji zwrotnej na temat jako?ci obserwowanej przez wizytatora lekcji

 

Dzie? pierwszy

Dnia 26 wrze?nia rozpocz??a si? trzecia wizyta studyjna wizytatorów ds. ewaluacji w Irlandii. Znajdujemy si? w Dublinie, gdzie przez najbli?szy tydzie? b?dziemy poznawa? irlandzki system edukacji i nadzoru pedagogicznego. Podczas pierwszego spotkania organizacyjnego wyrazili?my swoje oczekiwania co do wizyty.

System edukacji w Irlandii- sesja na Uniwersytecie:

 

 1. Kto mo?e zak?ada? i prowadzi? szko?y w Irlandii, w jaki sposób s? finansowane?
 2. Jakie etapy kszta?cenia obejmuje irlandzki system o?wiaty?
 3. Jakie dokumenty/przepisy prawa o?wiatowego reguluj? zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego?
 4. W jakich formach sprawowany jest nadzór pedagogiczny w Irlandii? Które z nich obejmuj? szko?y niepubliczne?

 

Departament Edukacji:

 

 1. Jak kszta?towa? si? system nadzoru pedagogicznego w Irlandii na przestrzeni lat?
 2. W jaki sposób jest  zorganizowana ewaluacja zewn?trzna szkó??
 3. Jakie obszary podlegaj? ewaluacji? 
 4. Jak cz?sto szko?a/placówka jest ewaluowana?
 5. Jakimi narz?dziami  pos?uguj? si? wizytatorzy ds. ewaluacji i jak ustalaj? poziom spe?nienia wymaga??
 6. Co nale?y do zada? i obowi?zków wizytatorów oraz jaka jest ich rola?
 7. Jak wygl?da raport?
 8. W jaki sposób przekazywana jest informacja zwrotna szkole/ placówce po przeprowadzonej ewaluacji? 
 9. Czy wyniki ewaluacji s? upubliczniane?  Je?li tak, to w jakiej formie?
 10. Jak wykorzystywane s? przez szko?y wnioski z ewaluacji? Czy szko?y musz? je uwzgl?dnia? w swojej pracy?
 11. Czy system nadzoru jest dostosowany do ka?dego rodzaju szko?y lub placówki, czy mo?e jest ujednolicony?
 12. Czy istnieje system ewaluacji pracy wizytatorów?

 

Wizyty w szko?ach:

 

 1. W jaki sposób organizowane jest kszta?cenie uczniów ze specjalnymi trudno?ciami w uczeniu si? (z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej)?
 2. Jak organizowana jest praca z uczniem zdolnym, w jaki sposób rozpoznawane s? zdolno?ci uczniów?
 3. Jakie organy dzia?aj? w szkole, jakie posiadaj? kompetencje?
 4. Kto organizuje oraz finansuje zaj?cia dodatkowe dla uczniów, w jaki sposób tworzona jest oferta takich zaj???
 5. Wed?ug jakich kryteriów, zasad uczniowie s? oceniani, klasyfikowani? W jakich zakresach system jest spójny lub ró?ny dla wszystkich etapów kszta?cenia?
 6. W jaki sposób nauczyciele wspó?pracuj? ze sob?, jakie tworz? zespo?y, czy s? wyznaczone obligatoryjne obszary tej wspó?pracy?
 7. Jak zorganizowany jest system awansu nauczycieli, oceny ich pracy, w tym równie? pracy dyrektora szko?y?
 8. W jaki sposób zapewnia si? bezpiecze?stwo uczniom?

 

Dodatkowo jeste?my ciekawi jak Irlandczycy oceniliby wdra?an? obecnie w polskim systemie o?wiaty now? koncepcj? nadzoru pedagogicznego. 

Dzie? drugi

Drugi dzie? wizyty studyjnej w Irlandii rozpocz?li?my tradycyjnym irlandzkim ?niadaniem (bacon, sausage, egg, white pudding, tomato and baked beans). Posileni i pe?ni entuzjazmu oczekiwali?my w hotelowym hallu naszego irlandzkiego opiekuna i „przewodnika”. Z pomoc? Gerry’ego  Mac Ruairc’ a pracownika naukowego University College Dublin dotarli?my na uczelni?, gdzie odbyli?my sesj? na temat systemu edukacji w Irlandii. Podczas spotkania dowiedzieli?my si?, i? w Irlandii funkcjonuje 3116 szkó? podstawowych (primary schools), do których ucz?szcza 500 tysi?cy uczniów. Szkolne prawo umo?liwia rozpocz?cie nauki w wieku czterech, pi?ciu lub sze?ciu lat. Wi?kszo?? dzieci w Irlandii rozpoczyna nauk? pocz?tkow? w pi?tym roku ?ycia.Zaskoczy?o nas to, ?e w Irlandii funkcjonuje tak wiele bardzo ma?ych szkó? podstawowych (12 szkó?, w których zatrudniony jest tylko 1 nauczyciel, 400 szkó? zatrudniaj?cych 2 nauczycieli, 300 szkó? podstawowych z 3 nauczycielami, 1185 szkó? w których pracuje od 4 do 7 nauczycieli). Tylko 260 szkó? podstawowych zatrudnia powy?ej 20 nauczycieli.
Kolejny etap edukacyjny to szko?y ?rednie (secondary schools). W Irlandii funkcjonuj? 742 takie szko?y, spo?ród których do 14 ucz?szcza mniej ni? 50 uczniów. Najwi?ksza (tylko jedna) szko?a ?rednia w Irlandii skupia 1400 uczniów i jest pod tym wzgl?dem szko?? wyj?tkow?.

Obowi?zek szkolny w Irlandii obejmuje m?odzie? do 16 roku ?ycia.
Wi?kszo?? szkó? (95%) jest finansowanych z bud?etu pa?stwa, ale tylko 2 spo?ród nich to szko?y pa?stwowe. Pozosta?e prowadzone s? przez ko?ció? katolicki, fundacje wyznaniowe, osoby prywatne.
Pa?stwo wspiera szko?y w celu poprawy jako?ci edukacji poprzez wprowadzanie nowych programów nauczania, pomoc w planowaniu rozwoju szko?y oraz wdra?anie programów wsparcia dla dyrektorów szkó? i kadry zarz?dzaj?cej szko??.
System edukacji w Irlandii kierowany jest centralnie przez Departament Edukacji, który podejmuje decyzje dotycz?ce tworzenia szkó?, opracowuje programy nauczania, reguluje sprawy kadrowe, w tym p?ace nauczycieli.
Uwag? nasz? zwróci? fakt, i? Irlandia jest jedynym krajem Unii Europejskiej utrzymuj?cym wyznaniowy charakter systemu szkolnego. Mimo ?e Departament Edukacji sprawuje piecz? nad systemem edukacji, znacz?cy wp?yw na kszta?t i zakres programu nauczania ma ko?ció?.
Zaskoczy?o nas równie? to, ?e tak du?y wp?yw na karier? edukacyjn? m?odych ludzi maj? tradycje (kulturowe, rodzinne) oraz status materialny. Ewa Bielecka, Barbara Krawczyk  

Dzie? trzeci

Kolejny dzie? pe?en wra?e?- wizyta w Departamencie Edukacji. By?o to spotkanie, na które wszyscy oczekiwali z zainteresowaniem, poniewa? chcieli si? dowiedzie? jak przeprowadza si? ewaluacj? szkó? w Irlandii. Spotkanie prowadzi?a Deinde Mathews- asystent g?ównego inspektora Krajowego inspektoratu w Departamencie Edukacji. Zapoznano nas ze struktur? systemu o?wiaty oraz modelami inspekcji szkolnych. Edukacja w Irlandii mo?e zaczyna? si? od 4 roku, a jest obowi?zkowa od 6 do 16 roku ?ycia. Zdziwi? nas fakt, ?e w Irlandii nie ma przedszkoli, a funkcje opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym realizuj? szko?y podstawowe- primary schools. Edukacja tak ma?ych dzieci prowadzona jest w oparciu o specjalne metody pracy i zabaw?. Ponadto szczególnie zainteresowa? nas fakt, ?e mi?dzy I a II etapem kszta?cenia w szkole ponadpodstawowej uczniowie mog? skorzysta? z „roku przej?ciowego”. Rok przej?ciowy to czas kiedy uczniowie przygotowuj? si? do innego sposobu nauki obowi?zuj?cego w II etapie szko?y ponadpodstawowej. Przy czym nie s? to zaj?cia typu wyrównawczego lecz rozwijaj?ce. Celem tych zaj?? jest lepsze przygotowanie do egzaminów. System edukacji w Irlandii jest odmienny od polskiego systemu i daje du?? autonomi? szko?om, uczniom i rodzicom.
Dalsza cz??? spotkania po?wiecona by?a procedurom, modelom i tematyce prowadzonych w szko?ach ewaluacji. Interesuj?ce by?o to, ?e podobnie jak w Polsce prowadzone s? ewaluacje ca?o?ciowe i problemowe. Do modeli ewaluacji zalicza si? równie? ewaluacje przedmiotowe (nauczanych w szkole przedmiotów) oraz niezapowiedziane ewaluacje incydentalne.

Ewaluacja ca?o?ciowa obejmuje nast?puj?ce obszary:

 • zarz?dzanie szko??
 • planowanie pracy szko?y
 • realizowane programy
 • proces nauczania i uczenia si?
 • wsparcie dla uczniów

W szko?ach ?rednich w inspekcji uczestnicz? inspektorzy- specjali?ci poszczególnych przedmiotów nauczania. Procedura ewaluacji ca?o?ciowej obejmuje obserwacje procesu uczenia si? i nauczania, interakcje z uczniami i wgl?d w ich prace pisemne, przegl?d danych o szkole oraz analiz? procesów planowania wraz z autoewaluacj? szko?y, spotkania z ró?nymi podmiotami oraz ankietowanie uczniów i rodziców.Procedury prowadzenia ewaluacji s? okre?lone prawem, a sposób post?powania jest niezale?ny od typu i wielko?ci szko?y oraz jest ustalony przez inspektora. Inspekcje ko?cz? si? raportem, który zawiera informacj? o szkole, rekomendacje oraz jest publikowany na stronie internetowej.      Joanna Buczkowska, Beata Wasilewska, Wojciech Gliwi?ski

Dzie? czwarty

Kolejny dzie? wizyty studyjnej dla wizytatorów w Dublinie rozpocz?? si? o godzinie 8:00.  Zgodnie z planem, zadaniem dla uczestników by?a wizyta w pi?ciu szko?ach, w których obserwowali (prac?), czynno?ci wykonywane przez inspektorów nadzoru Departamentu Edukacji. Wizytatorzy zostali podzieleni na pi?? dwuosobowych zespo?ów, które uda?y si? do wskazanych szkó?. Cztery z nich znajdowa?y si? na terenie Dublina, jedna by?a oddalona od miasta o 25 km. By?y to: szko?a specjalna, szko?a dla dziewcz?t, dla ch?opców i dwie koedukacyjne. Pobyt w szko?ach trwa? w godzinach od 9:00 do 14:30.
Wizytatorzy obserwowali zaj?cia z matematyki, j?zyka irlandzkiego, j?zyka angielskiego, muzyki, dramy oraz zaj?cia wyrównawcze. Obserwowali równie?, prowadzone przez inspektorów wywiady z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami szkó?. Po powrocie z obserwacji odby?o si? spotkanie wizytatorów, podczas którego dzielili si? oni swoimi spostrze?eniami.
Wszyscy zwrócili uwag? na bardzo ?yczliwe i serdeczne przyj?cie przez inspektorów, dyrektorów szkó? i nauczycieli. Stwierdzili równie?, ?e podejmowane przez inspektorów dzia?ania ??cz? trzy funkcj?: kontroli, ewaluacji i wspomagania. Podkre?lili, ?e podczas wykonywania swoich czynno?ci inspektorzy korzystali z jednolitych narz?dzi, np. arkusza obserwacji zaj??, wywiadu. Analizowali przygotowan? przez nauczycieli dokumentacj?. W trakcie zaj?? sprawdzali umiej?tno?ci dzieci, m.in. poprzez rozmowy z uczniami, w??czenie si? do prowadzenia zaj??- przejmowali rol? nauczyciela, zwracali uwag? na organizacj? i metody realizowanego procesu nauczania. Po zako?czonych zaj?ciach, inspektorzy przekazywali nauczycielom swoje uwagi i rekomendacje. Wizytatorzy zwrócili tak?e uwag? na przestrzeganie dyscypliny oraz pozytywne relacje pomi?dzy uczniami, a nauczycielami. Ciekawym do?wiadczeniem by?a wizyta w szkole specjalnej po??czonej z o?rodkiem rehabilitacji. Jak wynika z relacji wizytatorów, cech? charakterystyczn? tej placówki s? ma?o liczne klasy (od 6 do 10  uczniów). Zaj?cia prowadzone s? przez jednego nauczyciela wiod?cego i czterech wspieraj?cych. W szkole oprócz systemu wspomagania ogólnego realizowane jest wspomaganie specjalistyczne- rehabilitacyjne. Placówka dysponuje bardzo dobrym sprz?tem rehabilitacyjnym i wykorzystuje pomoce interaktywne. Ka?dy ucze? dysponuje laptopem.
Zdaniem wszystkich wizytatorów pobyt w szkole stanowi? nowe do?wiadczenie. Pozwoli? na porównanie czynno?ci, wykonywanych w ramach nadzoru przez irlandzkich inspektorów, z prac? polskich wizytatorów. Dostarczy? ciekawych informacji o organizacji procesu edukacji w irlandzkich szko?ach. Wizytatorzy mieli tak?e mo?liwo?? zaprezentowania funkcjonowania polskiego systemu ewaluacji o?wiatowej, która wzbudzi?a zainteresowanie. Beata Streb, Wanda Ostafin

 

Dzie? pi?ty

W dniu dzisiejszym analizowali?my raporty z ewaluacji szkó? ?rednich. W raporcie z ewaluacji Marian College opisano pi?? obszarów:

1. Jako?? zarz?dzania szko??

1.1 Charakterystyka atmosfery w szkole

1.2 Zarz?dzanie szko??- finansowanie

1.3 Zarz?dzanie w obr?bie szko?y

1.4 Zarz?dzanie zasobami

2. Jako?? planowania w szkole

2.1 Plan w szkole

3. Jako?? realizacji programu nauczania

3.1 Planowanie i organizacja programu nauczania

3.2 Mo?liwo?ci wyboru przedmiotów i programów

3.3 Zaj?cia uzupe?niaj?ce i dodatkowe

4. Jako?? uczenia i nauczania przedmiotów

4.1 Planowanie i przygotowanie

4.2 Nauczanie i uczenie si?

4.3 Ocenianie

5. Jako?? wsparcia edukacyjnego uczniów

5.1 W??czanie uczniów ze specjalnymi potrzebami

5.2 Wprowadzenie i wspieranie uczniów w kontek?cie ca?ej szko?y

6. Podsumowanie badanie i rekomendacje dla szko?y

 W trakcie ewaluacji ca?o?ciowej dokonano ewaluacji przedmiotowych (j?zyk angielski i matematyka). Raporty przedmiotowe stanowi? za??czniki do raportu z ewaluacji ca?o?ciowej. Raport obejmuje 19 stron. W ubieg?ym roku Departament Edukacji opracowa? nowe wytyczne dotycz?ce pisania raportów.
Raport z ewaluacji Patrick’ s BNS sporz?dzony wed?ug nowych zasad (2009r.) zawiera 7 stron. Rozwa?ania oscyluj? wokó? tych samych problemów (5 obszarów). Do raportu do??czono odpowied? szko?y na wydane rekomendacje. Raporty i przedstawione przez szko?y plany naprawcze publikowane s? na stronach Ministerstwa. W raportach brak ?róde? i metod pozyskiwania informacji, opisy maj? charakter ogólny. Raport zawiera zalecenia, a ewaluator odnosi si? do przepisów prawa o?wiatowego.
W drugiej cz??ci spotkania analizie poddane zosta?y raporty z ewaluacji przedmiotowej. Obydwie wersje „stara” i „nowa” obejmuj?:

- charakterystyk? przedmiotu poddanego ewaluacji (wymiar godzin nauczania, program nauczania)

- planowanie i przygotowanie

- uczenie i nauczanie

- ocenianie

- podsumowanie i rekomendacje  

 Po analizie raportów dyskutowali?my nad przebiegiem ewaluacji  w irlandzkich szko?ach. Zwrócili?my uwag? na du?e znaczenie obserwacji zaj?? i badanie umiej?tno?ci uczniów przez ewaluatora. Halina Cyrulska, Bo?ena K?dzierska  

Dzie? szósty

1 pa?dziernika 2010 r. uczestniczyli?my w spotkaniu na University College Dublin, którego tematem by?o kszta?cenie i doskonalenie nauczycieli.
W Irlandii funkcjonuj? dwa modele kszta?cenia nauczycieli szkó? ?rednich. S? to:

1. Czteroletnie studia magisterskie, podczas których realizowane jest równocze?nie przygotowanie przedmiotowe i pedagogiczne.

2. Czteroletnie studia magisterskie przedmiotowe i studia podyplomowe daj?ce przygotowanie pedagogiczne.  

W przypadku nauczycieli szkó? podstawowych wymaganym poziomem wykszta?cenia jest licencjat z przygotowaniem pedagogicznym.

Spo?ród wszystkich absolwentów studiów nauczycielskich tylko 4% znajduje sta?? prac?. Pozostali absolwenci przez 6-7 lat pracuj? na umow? na czas okre?lony.

Niezb?dnymi wymaganiami, by zosta? nauczycielem szko?y ?redniej s?: dyplom uko?czenia uczelni wy?szej, odbycie jednego roku próbnego oraz uznanie kwalifikacji przez krajow? rad? nauczycielsk?.W trakcie rocznych studiów pedagogicznych student odbywa praktyki w szkole w wymiarze 8,5 godziny tygodniowo. Praktyki nadzorowane s? przez mentorów z uniwersytetu (Instytut Pedagogiki), którzy siedem razy w roku dokonuj? oceny obserwowanych lekcji. Bardzo wa?nym elementem kszta?cenia jest wyposa?enie studenta w takie kompetencje jak: autorefleksja i dostrzeganie potrzeby sta?ego doskonalenia si? oraz podnoszenia kwalifikacji.
W Irlandii uda?o si? utrzyma? wysoki status spo?eczny zawodu nauczyciela.
Studentami uczelni kszta?c?cych nauczycieli mog? zosta? tylko najlepsi absolwenci szkó? ?rednich i presti?owych uczelni. Zawód nauczyciela cieszy si? tutaj ogromnym autorytetem.
 Mariola Wo?niak, Krystyna Kaczorowska

 

 

 

 

 

 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1