Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
I wizyta studyjna. Podsumowanie i relacje
18 listopada 2011

I wizyta w Czechach

Grupa 10 wizytatorów ds. ewaluacji przyjecha?a do Pragi, aby w dniach 10-18 XI 2011 w mi?dzynarodowym gronie doskonali? swoje dotychczasowe umiej?tno?ci i poszerza? horyzonty. W programie zaplanowane zosta?y spotkania z inspektorami i w?adzami Czeskiej Szkolnej Inspekcji, przedstawicielami ró?nych projektów edukacyjnych, a tak?e koordynatorami systemów informacyjnych stworzonych na potrzeby czeskiej inspekcji. Spotkamy si? równie? z dyrektorami i przedstawicielami czeskich szkó? oraz w?adzami lokalnymi.

Czego si? dowiedzieli?my?

Nasi koledzy z Czech przyznali, i? mimo tak d?ugiego do?wiadczenia, nie wiedz? w jakim stopniu ewaluacja wp?ywa na podnoszenie efektywno?ci i jako?ci pracy szkó?. W ich opinii „inspekcja, która nie ma mocy decyzyjnej, nie ma mocy”.

W szkole prowadzi si? autoewaluacje. Wyniki z raportu stanowi? podstaw? do tworzenia szkolnych planów nauczania, organizowania zaj?? dodatkowych z przedmiotów, w zakresie których uczniowie uzyskali niskie wyniki nauczania.

Szczególnie interesowa?y nas podobie?stwa i ró?nice mi?dzy nasz? ewaluacj? a ich inspekcj?. Podobnie jak u nas dane zebrane w szkole inspektorzy umieszczaj? w elektronicznej bazie. Prowadzone badania zako?czone s? raportem, który zamieszczany jest na stronie internetowej Inspektoratu i badanej szko?y. Kluczowa ró?nica polega na braku triangulacji metod oraz na stosowaniu mniejszej ilo?ci narz?dzi badawczych (czescy inspektorzy nie przeprowadzaj? w szko?ach ankiet ani wywiadów z nauczycielami, rodzicami i uczniami). W czasie obserwacji lekcji zwracaj? uwag? na to, czy nauczyciele motywuj? uczniów, czy wymagania wobec nich s? zró?nicowane oraz czy nauczyciele doskonal? swoje umiej?tno?ci w zakresie pracy z dzie?mi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Istotnym jest to, ?e mog? przeprowadza? testy sprawdzaj?ce wiedz? uczniów. G?ównym ?ród?em informacji jest dokumentacja szko?y oraz rozmowa z dyrektorem. Je?eli szko?a nie spe?nia kryteriów ustalonych przez Ministerstwo inspektorzy mog? stosowa? sankcje (np.: skre?lenie szko?y z sieci szkó?, zobowi?zanie dyrektora do opracowania programu naprawczego, skierowanie kontroli). Wszystkie czynno?ci z zakresu nadzoru pedagogicznego  zarówno inspekcje jak i kontrole wykonuj? inspektorzy. Wyj?tkiem s? kontrole finansowe przeprowadzane przez specjalist?. Czeskie szko?y nie s? obj?te ?adn? form? wspomagania ze strony Inspektoratu.
Dowiedzieli?my si? równie?, ?e inspekcja przeprowadzana jest w zespo?ach 3 – 4 osobowych i trwa 3 dni. W ci?gu miesi?ca inspektorzy przygotowuj? raport (oko?o 9 stron), z którym zapoznaj? wy??cznie dyrektora szko?y.
Szczególnie spodoba?o si? nam, ?e wszystkie czynno?ci inspektorzy wykonuj? przy pomocy s?u?bowych samochodów.


 

Dzie? pierwszy

Wizyta w Czechach rozpocz?ta. Jeste?my ciekawi, jaki model nadzoru stosuj? Czesi, w jaki sposób jest on zorganizowany, jak przebiega. Zastanawiamy si? czy wyniki z inspekcji s? publicznie dost?pne, a je?li tak to w jakiej formie s? prezentowane. Istotn? dla nas kwesti? jest, czy dzia?ania podejmowane przez czesk? inspekcj? przynosz? zak?adane rezultaty.

Dzie? drugi

Drugi dzie? wizyty studyjnej w Czechach rozpocz?li?my od porannego spotkania (w hallu Hotelu Rott) z nasz? „opiekunk?” Kamil?, która zabra?a nas na przeja?d?k? praskim metrem do siedziby  Czeskiego Inspektoratu Szkolnego (?eská školní inspekce). Na miejscu powitali nas: Vladislava Coufalova i Petr Drabek.
Na program spotkania z?o?y?y si? prezentacje dotycz?ce: historii czeskiego nadzoru pedagogicznego, ogólnej charakterystyki aktualnego systemu o?wiaty w Czechach, struktury i zada? szkolnego inspektoratu, systemu informatycznego Inspis oraz wdra?anego projektu badania wyników kszta?cenia (NIQES).
Szczególnie zaciekawi?a nas historia nadzoru pedagogicznego w Czechach, której korzenie si?gaj? XIII wieku, poprzez czasy Austro – W?gier, Czechos?owacji, okupacji niemieckiej, socjalistycznej ideologii, a? do obecnej – funkcjonuj?cej od 1991 roku formy inspektoratu. Podoba?o nam si?, ?e czeski inspektorat jest samodzieln? instytucj? skupiaj?c? pracowników nadzoru z ca?ego kraju i, mimo 14 regionalnych oddzia?ów, zarz?dzan? centralnie (wszyscy pracownicy maj? wi?c  jednego szefa).
Zdziwi?o nas, ?e Czesi ju? od 16 lat stosuj? ewaluacj? - form? nadzoru, której my si? dopiero uczymy. Nasi koledzy z Czech przyznali, i? mimo tak d?ugiego do?wiadczenia, nie wiedz? w jakim stopniu ewaluacja wp?ywa na podnoszenie efektywno?ci i jako?ci pracy szkó?. W ich opinii „inspekcja, która nie ma mocy decyzyjnej, nie ma mocy”.
Podczas jednej z sesji zwrócili?my uwag? na fakt, ?e czeski inspektorat – CSI ma obowi?zek corocznego przedk?adania Ministerstwu Szkolnictwa propozycji kryteriów obowi?zuj?cych w ewaluacji na dany rok szkolny (podczas gdy u nas, kryteria te s? sta?e).
Z zainteresowaniem obejrzeli?my te? prezentacj? pokazuj?c? nam mo?liwo?ci systemu informacyjnego – Inspis, b?d?cego odpowiednikiem naszej platformy npseo. Byli?my pod wra?eniem bazy danych, która jest bogatym ?ród?em informacji o wynikach nadzoru nad poszczególnymi szko?ami z ostatnich 10 lat.
Podczas 4 interesuj?cych sesji zadawali?my prowadz?cym wiele pyta?. Szczególnie intrygowa?o nas jak powstaj? i co zawieraj? raporty z ewaluacji, czy narz?dzia wykorzystywane podczas bada? s? udost?pniane szko?om przed rozpocz?ciem ewaluacji, jak komunikowane s? wyniki bada?. Problemy te próbowali?my zg??bi? tak?e podczas kuluarowych rozmów z inspektorami.

 

Dzie? trzeci

Trzeci dzie? pobytu w Pradze rozpocz?li?my wizyt? w funkcjonuj?cych w jednym budynku szko?ach ko?cielnych: ?redniej Szkole Piel?gniarskiej  im. Jana Paw?a II,  ?redniej Zawodowej Szkole Socjalnej im. ?w. Zdzis?awy  oraz Wy?szej Szkole Piel?gniarskiej im. Rycerzy Malta?skich (3- letnie pomaturalne studium).Dyrektor Mgr. Marie Hotmarová przybli?y?a nam zasady funkcjonowania tych szkó?.
Dowiedzieli?my si?, ?e celem szkó? ?rednich jest w szczególno?ci przygotowanie uczniów do kariery zawodowej oraz  do kontynuacji nauki w szko?ach wy?szych lub na uniwersytetach, poniewa? szko?y ko?cz? si? egzaminem maturalnym. Wy?sza szko?a zawodowa ko?czy si? absolutorium, a jej absolwenci mog? dalej kszta?ci? si? na uniwersytecie. Od 2003r. w  budynku szko?y odbywaj? si? zaj?cia fakultatywne Uniwersytetu Karola w Pradze, a studenci Wydzia?u Pedagogicznego odbywaj? praktyki pedagogiczne w szkole.
Szko?y maj? trzech zarz?dców: Arcybiskupstwo Praskie, Kongregacj? Sióstr Bo?ej Mi?o?ci oraz Rycerzy Malta?skich. Finansowane s? przez Ministerstwo Szkolnictwa M?odzie?y i Sportu, poniewa? zapewniaj? realizacj? podstawy programowej.
Ka?da ze szkó? ko?cielnych (?rednie i wy?sza) w swoich programach kszta?cenia uwzgl?dnia dwa zakresy – kszta?cenia spirytualnego i pastoralnego, a opracowywane plany musz? zawiera? cz??? spirytualn?, cz??? pastoraln? i zawodow?. W zakresie liturgicznym obowi?zuje uczestnictwo we mszy, chocia? dla uczniów i nauczycieli nie jest ono obowi?zkowe.
Dyrektor Mgr. Marie Hotmarova powiedzia?a nam, ?e w ramach zada? pastoralnych organizowane s? akcje charytatywne, odbywa si? wspó?praca ze stowarzyszeniami (np. niewidomych, nies?ysz?cych), realizowany jest projekt „Adopcja na odleg?o??” w Ugandzie,  podejmowane s? dzia?ania, których celem jest pokrycie kosztów leczenia emerytki na Ukrainie. Nauczyciele i uczniowie wspó?pracuj? z Domem Opieki Spo?ecznej, uczniowie i studenci bior? udzia? w wolontariacie. W dalszej cz??ci wizyty, podzieleni na dwie grupy, uczestniczyli?my w zaj?ciach biologii i piel?gniarstwa oraz w zaj?ciach praktycznych w zakresie  pracy ze s?u?bami medycznymi i opieki nad osobami starszymi.
Obserwowali?my dzia?ania praktyczne grupy uczniów klasy III ?redniej Szko?y  Piel?gniarstwa.
Wicedyrektor szko?y socjalnej Lenka Tuzarova omówi?a zastosowanie wszystkich pomocy dydaktycznych (fantomy, eksponaty), które by?y wykorzystywane na zaj?ciach.
W dalszej cz??ci wizyty w szkole Mgr. Olga Annamaria Gabrielová - szkolny metodyk ds. zapobiegania ryzykownym zachowaniom - przedstawi?a projekt realizowany w szkole jako system prewencji po?wi?cony zapobieganiu zagro?eniom i niebezpiecznym zachowaniom uczniów.
System ten obejmuje nast?puj?ce dzia?ania zapobiegaj?ce:

·         zaburzeniom zachowa? w grupie spo?ecznej (szykanom),

·         niepowodzeniom szkolnym;

·         ryzykownym zachowaniom seksualnym,

·         cyberprzemocy i uzale?nieniom od internetu,

·         na?ogom (paleniu papierosów, spo?ywaniu alkoholu, za?ywaniu ?rodków odurzaj?cych),

·         bulimii i anoreksji.

Podczas omawiania programu dowiedzieli?my si? równie?, ?e system zapobiegania ryzykownym zachowaniom realizowany jest w szkole w ca?ym toku kszta?cenia. Realizacja jego odbywa si? zarówno poprzez zapobieganie ryzykownym zachowaniom, jak i doradztwo wychowawcze. W ramach dzia?a? prewencyjnych prowadzone s? kursy adaptacyjne dla uczniów klas I oraz spotkania i dyskusje (np. ze ?wiadkami historii). Realizowany jest projekt „Noc filmowa”, którego celem jest kszta?towanie osobowo?ci uczniów. Wynikiem tego s? prace i prezentacje uczniów, które obserwowali?my na szkolnych korytarzach.
Wszystkie dzia?ania prewencyjne prowadzone przez szko?? sami nauczyciele szko?y oceniaj? jako skuteczne.
Po po?udniu byli?my z wizyt? w praskim ratuszu, gdzie przedstawiono nam system edukacji funkcjonuj?cy w Pradze, odzwierciedlaj?cy równie? system edukacji w Czeskiej Republice.

Wygl?da on nast?puj?co:

Ø  M S M T – Ministerstwo Szkolnictwa M?odzie?y i Sportu,

Ø  K U         –  Krajski Urz?d (odpowiednik Urz?du Wojewódzkiego),

Ø  O U        – Urz?d Gminy,

Ø  C S I        - Czeska Szkolna Inspekcja (odpowiednik polskiego Kuratorium O?wiaty),

Ø  Skolska Rada – Rada Szko?y,

Ø  Reditel Skoly – dyrektor szko?y.

Szko?y publiczne w Czechach dzia?aj? w oparciu o Kodeks Post?powania Administracyjnego, który nie obowi?zuje w szko?ach ko?cielnych i niepublicznych.
Trzeci dzie? naszej wizyty w Czechach (w Pradze) zako?czyli?my wspólnym spotkaniem, podczas którego wymienili?my swoje uwagi, odczucia i spostrze?enia.

Dzie? czwarty

Jest 16 listopada 2011 r. - czwarty dzie? pobytu w Pradze. Dzisiejszy dzie? sp?dzili?my w Szkole podstawowej. Bardzo serdecznie przywita?a nas dyrektor szko?y, która przedstawi?a nam organizacj? pracy na I stopniu {3-5 lat} i II stopniu {6-15} edukacji. Szko?a, któr? odwiedzili?my mie?ci si? w centrum Pragi, ucz?szcza do niej 321 uczniów. Uczy w niej 32 nauczycieli. Szko?a prowadzi zaj?cia zgodnie z podstawa programowa. W rozszerzonym zakresie zaj?cia z plastyki, grafiki komputerowej i animacji, które pokazali nam uczniowie w trakcie obserwowanych zaj??.
Od klasy V organizowane si? zaj?cia z ceramiki pod kierunkiem artystki akademickiej. Poza tym, oprócz zaj?? w klasach ogólnokszta?c?cych organizowane s? zaj?cia w mniejszych grupach {do 15} dla uczniów z problemami. Dzieciom z I stopnia umo?liwia sie korzystanie ze ?wietlicy w godzinach 6.30-17.30, natomiast na II stopniu prowadzony jest klub  szkolny. Ponadto szko?a organizuje mi?dzynarodow? wystaw? prac plastycznych, któr? mieli?my okazje zobaczy? oraz ró?norodne formy zaj?? dodatkowych, m.in. kurs narciarski, wycieczki weekendowe, adaptacyjne, zielone szko?y, warsztaty artystyczne.
W szkole prowadzi si? autoewaluacje. Wyniki z raportu stanowi? podstaw? do tworzenia szkolnych planów nauczania, organizowania zaj?? dodatkowych z przedmiotów, w zakresie których uczniowie uzyskali niskie wyniki nauczania.
Dzie? zako?czyli?my w siedzibie CSI {odpowiednik kuratorium o?wiaty}, gdzie nasze kole?anki zaprezentowa?y podstawowe informacje w zakresie 'Ewaluacji w nowym nadzorze pedagogicznym' i egzaminów zewn?trznych przeprowadzanych w naszych szko?ach.
Izabela Sidor i Joanna Sawczyn
17 listopada to w Czechach ?wi?to Niepodleg?o?ci i co si? z tym wi??e – dzie? wolny od pracy. Urz?dy, sklepy, szko?y by?y pozamykane, jedynie ma?e sklepiki i restauracje nie ?wieci?y pustkami, poniewa? licz? na odwiedziny turystów. W zwi?zku z tym ten dzie? ró?ni? si? od innych równie? dla nas.
Do po?udnia zwiedzili?my Muzeum Pedagogiczne im. J.A.Komenskiego, które powsta?o ju? w 1892 roku za?o?one przez czeskich nauczycieli. Znajduje si? w nim dokumentacja oraz 25 tysi?cy ksi??ek, a tak?e eksponaty np. drewniane ?awki z ka?amarzami (oczywi?cie pisali?my g?simi piórami). W muzeum mie?ci si? równie? archiwum, w którym przechowywana jest dokumentacja obrazuj?ca ?ycie s?awnych ludzi zwi?zanych z pedagogik?. Znajduje si? tutaj s?ownik z 1585 r., w którym by?o t?umaczenie z czeskiego w 4 j?zykach. Dowiedzieli?my si?, ?e w Czechach pierwsze szko?y mie?ci?y si? przy klasztorach Ucz?szczali do nich ch?opcy, a dziewczynki obejmowa?o jedynie wychowanie religijne. Z czasem zacz??y powstawa? szko?y rzemios?a i praktycznej nauki zawodu.
Istotn? dat? dla szkolnictwa czeskiego stanowi? rok 1348, kiedy to powsta? Uniwersytet Praski, którego za?o?ycielem by? Karol IV.
Nasz? uwag? przyku?y liczne ksi??ki Jana Amosa Komenskiego, jak i dokumenty zwi?zane z jego ?yciem, które po?wi?ci? o?wiacie. Dowiedzieli?my si? równie?, ?e przez 18 lat mieszka? w Lesznie w Polsce. Do dzisiaj niezwykle interesuj?ca jest jego teoria uczenia si? przez prze?ywanie i do?wiadczenie – „Szko?a gry”. Muzeum w swoich zbiorach posiada 250 dzie? J.A.Komenskiego o charakterze dydaktycznym.
Zwrócili?my równie? uwag? na Nowy Kodeks Szkolny wprowadzony przez cesarzow? Mari? Teres?. Stanowi? on podwaliny do wyprowadzenia czeskiej edukacji z zapa?ci, w której si? znalaz?a w XVIII wieku. Cesarzowa wprowadzi?a m.in. obowi?zek szkolny dla dzieci od 6 do 12 lat.
Wiek XIX w Czechach to tzw. reforma Hasnera. Dzi?ki niej zacz?to egzekwowa? realizacj? obowi?zku szkolnego.
Przewodniczka tego? muzeum oprowadzaj?c nas po salach, swoje wypowiedzi urozmaica?a szeregiem ciekawostek. Utkwi?o nam w pami?ci np. to, ?e do roku 1919 kobiety – nauczycielki nie mog?y by? m??atkami.
Wizyta w Muzeum Pedagogicznym to spojrzenie na czesk? edukacj? przez ca?e wieki, pocz?wszy od ?redniowiecza a? do wspó?czesno?ci. Wychodz?c, ka?dy z nas mia? chyba podobne my?li dotycz?ce tego, jak obecnie w tej dziedzinie jest w Czechach i w Polsce: komputery, tablice interaktywne, ewaluacje…………….i co dalej?
Drug? cze?? dnia po?wi?cili?my zwiedzaniu pa?acu królewskiego oraz katedry na Hradczanach. Oprowadzali nas po tych obiektach inspektorzy z Czeskiej Szkolnej Inspekcji. Zabytki te zrobi?y na nas du?e wra?enie swoim przepychem i monumentalno?ci?.
Do hotelu wrócili?my troch? zmarzni?ci, ale pe?ni wra?e? po przyj?ciu tak pot??nej dawki historii obcego pa?stwa. Anna Kozowska, Joanna Koperska-Nadolska  

Dzie? szósty

Ostatni dzie? w Pradze zako?czyli?my wizyt? w Czeskiej Szkolnej Inspekcji. Pan Kazimierz Worek i Pan Jan Szotkowski zaprezentowali funkcjonowanie nadzoru pedagogicznego w Czechach na przyk?adzie dzia?ania Inspekcji Morawsko – ?l?skiej. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem s?uchali?my wyk?adów naszych czeskich przyjació?. Szczególnie interesowa?y nas podobie?stwa i ró?nice mi?dzy nasz? ewaluacj? a ich inspekcj?. Podobnie jak u nas dane zebrane w szkole inspektorzy umieszczaj? w elektronicznej bazie. Prowadzone badania zako?czone s? raportem, który zamieszczany jest na stronie internetowej Inspektoratu i badanej szko?y. Kluczowa ró?nica polega na braku triangulacji metod oraz na stosowaniu mniejszej ilo?ci narz?dzi badawczych (czescy inspektorzy nie przeprowadzaj? w szko?ach ankiet ani wywiadów z nauczycielami, rodzicami i uczniami). W czasie obserwacji lekcji zwracaj? uwag? na to, czy nauczyciele motywuj? uczniów, czy wymagania wobec nich s? zró?nicowane oraz czy nauczyciele doskonal? swoje umiej?tno?ci w zakresie pracy z dzie?mi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Istotnym jest to, ?e mog? przeprowadza? testy sprawdzaj?ce wiedz? uczniów. G?ównym ?ród?em informacji jest dokumentacja szko?y oraz rozmowa z dyrektorem. Je?eli szko?a nie spe?nia kryteriów ustalonych przez Ministerstwo inspektorzy mog? stosowa? sankcje (np.: skre?lenie szko?y z sieci szkó?, zobowi?zanie dyrektora do opracowania programu naprawczego, skierowanie kontroli). Wszystkie czynno?ci z zakresu nadzoru pedagogicznego  zarówno inspekcje jak i kontrole wykonuj? inspektorzy. Wyj?tkiem s? kontrole finansowe przeprowadzane przez specjalist?. Czeskie szko?y nie s? obj?te ?adn? form? wspomagania ze strony Inspektoratu.
Dowiedzieli?my si? równie?, ?e inspekcja przeprowadzana jest w zespo?ach 3 – 4 osobowych i trwa 3 dni. W ci?gu miesi?ca inspektorzy przygotowuj? raport (oko?o 9 stron), z którym zapoznaj? wy??cznie dyrektora szko?y.
Szczególnie spodoba?o si? nam, ?e wszystkie czynno?ci inspektorzy wykonuj? przy pomocy s?u?bowych samochodów.
Sporz?dzili:Jola i Wojtek

 

                                                                                             

 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1