Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
I wizyta studyjna. Podsumowanie i relacje
22 pa?dziernika 2011

I wizyta w Rumunii

W dniach 17-22 pa?dziernika 2011r. pi?tnastoosobowa grupa wyruszy?a do Bukaresztu na czwart? wizyt? studyjn? wizytatorów ds. ewaluacji. Celem wyjazdu by?o poznanie rumu?skiego systemu edukacji i nadzoru pedagogicznego. Podczas wizyty odby?y si? spotkania z przedstawicielami w?adz o?wiatowych, szkó?, uczelni wy?szych oraz instytucji prowadz?cych ewaluacj?. Ka?dego dnia pog??biali?my nasz? wiedz? na temat dzia?a? edukacyjnych prowadzonych w Rumunii. W szczególno?ci interesowa?y nas kwestie zwi?zane z ewaluacj?. Podczas codziennych spotka? podsumowuj?cych rozmawiali?my na temat ró?nic i podobie?stw wyst?puj?cych pomi?dzy rumu?skim, a polskim systemem nadzoru. Mieli?my okazj? do wymiany zda? i pogl?dów dotycz?cych rumu?skich rozwi?za?.

Czego si? dowiedzieli?my?

Uczniowie- lata nauki i system oceniania

Dzieci pi?cioletnie obj?te s? obowi?zkow? edukacj? przedszkoln?. Szko?a podstawowa trwa 4 lata, a ka?d? klas? uczy jeden nauczyciel. Dalsza nauka odbywa si? w gimnazjum trwaj?cym równie? 4 lata. Nast?pnie edukacja mo?e odbywa? si? w liceum o charakterze ogólnokszta?c?cym, liceum profilowanym lub w liceum technicznym. Uczniowie ko?cz?cy ka?dy typ liceum zdaj? egzamin maturalny, a uczniowie liceum technicznego dodatkowo otrzymuj? dyplom potwierdzaj?cy kwalifikacje zawodowe. Obowi?zek nauki dotyczy uczniów do 16 roku ?ycia. 

System oceniania oparty jest o 10- stopniow? skal? ocen.  Powy?ej oceny 5 ucze? jest promowany do nast?pnej klasy. W  klasach I – IV stosuje si? ocen? opisow?.  

Ponadto rodzice otrzymuj? od pa?stwa na ka?de ucz?ce si? dziecko zasi?ek. Je?li nauka nie jest kontynuowana rodzice trac? prawo do zasi?ku.              

Nauczyciele- system awansu zawodowego  

Nauczyciele mog? zdobywa?  trzy stopnie awansu . Osoba ko?cz?ca studia i znajduj?ca zatrudnienie w szkole formalnie nie posiada kwalifikacji nauczycielskich. Aby je uzyska?, po up?ywie 2 lat pracy musi przyst?pi? do egzaminu pa?stwowego, organizowanego przez uczelni? wy?sz?. Po zdaniu egzaminu kandydat otrzymuje trzeci- najni?szy stopie? awansu. Zdobycie pierwszego- najwy?szego stopnia awansu poprzedzaj? liczne obserwacje lekcji przeprowadzanych przez kandydata. Nauczyciel jest zobowi?zany do napisania pracy badawczej pod kierunkiem promotora uniwersyteckiego. Musi obroni? prac? oraz zda? egzamin obejmuj?cy zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej i dydaktyki oraz metodyki posiadanej specjalno?ci zawodowej. Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu skutkuje znacz?c? podwy?k? p?acy.

Eksperci prowadz?cy ewaluacj? zewn?trzn? w szko?ach s? czynnymi zawodowo nauczycielami, z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie ewaluacji. W celu zachowania transparentno?ci i obiektywizmu ewaluatorzy nie mog? bada? szkó? z terenu swojego  zamieszkania.

Szko?a- akredytacja

Ka?da szko?a, przed rozpocz?ciem dzia?alno?ci edukacyjnej musi uzyska? akredytacj? od Agencji Zarz?dzania Jako?ci? (akredytacja jest odnawiana po pi?ciu latach). Ministerstwo Edukacji nie przekazuje pieni?dzy na ten cel. Szko?y musz? same zdoby? ?rodki finansowe (akredytacja jest p?atna). Pozyskane fundusze agencja przeznacza na op?acenie ewaluatorów i poniesione koszty zwi?zane ich prac?. Szko?a, która nie posiada akredytacji nie mo?e wydawa? uczniom ?wiadectwa uko?czenia.

Instytucje-  zarz?dzanie jako?ci? w edukacji

CNDIPT- Centrum Rozwoju Kszta?cenia Zawodowego i Technicznego- organ  Ministerstwa Edukacji, którego g?ównym celem jest ci?g?e doskonalenie szkolnictwa zawodowego i technicznego. Swoje cele realizuje poprzez: koordynacj? innowacyjnych projektów naukowych na rzecz rozwoju szkolnictwa technicznego i zawodowego;  koordynacj? bada? naukowych i wdra?anie programów nauczania dla szkolnictwa zawodowego i technicznego; koordynacj? metodologii naukowej do projektowania systemu oceny i certyfikacji kszta?cenia zawodowego kszta?cenia zawodowego i technicznego.

ARACIP- Agencja Zarz?dzania Jako?ci?- sprawuje nadzór ca?o?ciowy. Zajmuje si? akredytacj? szkó? i ewaluacj? zewn?trzn?, prowadzi krajowy rejestr niezale?nych ewalutorów. Czas pracy ewaluatora jest dostosowany do jego czasu pracy w szkole (zbieranie danych i wizyta szkole trwaj? 1-2 dni). Raport sporz?dzony przez  ewaluatora opisuje jeden obszar w postaci tabelarycznej i zawiera ocen? s?own?. Narz?dzia badawcze s? ogólnie dost?pne. Raporty z ewaluacji zewn?trznej jak i wewn?trznej s? obowi?zkowo umieszczane na stronach internetowych.

IES- Instytut Bada? i Edukacji- to instytucja maj?ca wp?yw na system jako?ci rumu?skiej edukacji. Jest to jednostka samodzielna, podleg?a bezpo?rednio Ministerstwu Edukacji Narodowej. Zajmuje si? opracowywaniem i realizacj? projektów edukacyjnych, przygotowywaniem narz?dzi do bada?, testowaniem ich, wydaniem publikacji z zakresu pomiaru, ewaluacji itp. Instytut zatrudnia najlepszych specjalistów w kraju z dziedziny socjologii; psychologii; pedagogiki. Raz do roku instytut przedstawia parlamentowi raport ze swojej dzia?alno?ci badawczej.

Inspektorat- jest odpowiednikiem polskiego Kuratorium- praca Inspektoratu polega przede wszystkim na prowadzeniu monitoringu i kontroli podleg?ych szkó? i placówek (raz na 5 lat). Inspektorzy s? specjalistami w okre?lonej dziedzinie np. matematyka, zarz?dzanie. Kontroluj? i monitoruj? jako?? pracy nauczycieli, poziom zdobytej wiedzy przez uczniów, wykorzystanie bazy dydaktycznej, respektowanie prawa o?wiatowego, wspó?prac? z rodzicami, prac? dydaktyczna i wychowawcz? szko?y. Inspektorzy przygotowuj? raport, w którym ka?demu z wymienionych obszarów przypisuj? poziom spe?nienia wymaga?, opieraj?c si? o pi?ciostopniow? skal? (niesatysfakcjonuj?cy, satysfakcjonuj?cy, dobry, bardzo dobry, wy?mienity). Po stwierdzeniu uchybie? szko?a opracowuje i wdra?a plan naprawczy, uwzgl?dniaj?cy rekomendacje inspektorów. Badanie placówki trwa przez miesi?c i jest dokonywane przez ok. 30 inspektorów (w zale?no?ci od liczby przedmiotów). Monitoring (inspekcja) odbywa si? jednocze?nie we wszystkich typach szkó? danej miejscowo?ci. Jeden Inspektorat wykonuje 50 inspekcji rocznie.

 

Dzie? pierwszy

    Pierwszy dzie? przebiega? w klimacie integracji, wymiany do?wiadcze?.  Swoj? uwag? skupili?my równie? na merytorycznym przygotowaniu si? do planowanych spotka?.  Zgodnie wszyscy stwierdzili?my, ?e chcemy wyjecha? st?d bogatsi o nowe do?wiadczenia. Dlatego zredagowali?my nasze oczekiwania, chcemy pozna?:

1.    Rumu?ski system o?wiaty, system zewn?trznego i wewn?trznego nadzoru pedagogicznego.

2.    W szczególno?ci  zasady  prowadzenia  ewaluacji zewn?trznej – w tym zakresie interesuje nas naprawd? wszystko.

3.    Jak pracuj? ró?ne typy szkó?.

4.    Czy wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego/ prowadzonej ewaluacji przek?adaj? si? na jako?ciowy rozwój szkó?.

5.    System  egzaminów zewn?trznych.

6.    Zakres autonomii szkó?.

7.    System kszta?cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8.    Sposób finansowania o?wiaty.

9.    Zasady powierzania stanowiska dyrektora szko?y i jego kompetencje.

10.  Zasady funkcjonowania szkó? niepublicznych.

11.  Jak wygl?da kszta?cenie j?zyków obcych w szko?ach.

12.  Jak funkcjonuj? szko?y sportowe i integracyjne.

13.  Jak nauczyciele/szko?y radz? sobie z trudnymi problemami wychowawczymi.

14.   Jak funkcjonuje system pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 

Zaproponowana lista naszych oczekiwa? jest d?uga i pokazuje, ?e przyjechali?my po nowe, jak na razie nie znane nam do?wiadczenia. Niezwykle pozytywnie zmotywowani do pracy jeste?my przekonani, ?e nasze ambitne cele zostan? osi?gni?te.  Józef Klimek, Jaros?aw Jankowski

Dzie? drugi

W dniu dzisiejszym rozpocz?li?my oficjalnie realizacj? naszej wizyty studyjnej w Rumunii. Po porannym spotkaniu organizacyjnym mieli?my okazj? spotka? si? z naszym opiekunem prof. Lucianem Ciolanem w ramach sesji na Uniwersytecie Bukareszta?skim, na Wydziale Psychologii i Pedagogiki. Towarzyszy?a nam te? Elvira Taudor. Sesja na uniwersytecie dotyczy?a rumu?skiego systemu edukacji. Jest on zbli?ony do obowi?zuj?cego w Polsce. Od 2003/2004 uczniowie zaczynaj? obowi?zkow? edukacj? w wieku 6 lat. Uczniowie mog? zacz?? realizacj? obowi?zkowej edukacji w  wieku lat 7, je?eli ich rodzice b?d? prawni opiekunowie wystosuj? stosown? pro?b?. Mo?liwe jest te? rozpocz?cie nauki przez dzieci  5-letnie ale musi by? to poparte opini? poradni psychologiczno-pedagogicznej. Obowi?zek nauki trwa do X klasy (15/16 rok ?ycia).
85% dzieci w wieku od 3 do 5 lat ucz?szcza do przedszkola. Dzieci pi?cioletnie obj?te s?  obowi?zkow? edukacj? przedszkoln?. Szko?a podstawowa obejmuje 4 lata czyli klasy od I do IV (6-10 lat). Dalsza nauka odbywa si? w gimnazjum trwaj?cym równie? 4 lata (10-15 lat). Po gimnazjum uczniowie rozpoczynaj? dalsz? edukacj?, która  mo?e odbywa? si? w liceum teoretycznym lub akademickim o charakterze ogólnokszta?c?cym, liceum profilowanym o kierunku sportowym, teologicznym, plastycznym, artystycznym i liceum technicznym. Uczniowie ko?cz?cy liceum o charakterze ogólnokszta?c?cym, profilowanym i technicznym zdaj? egzamin maturalny. Ponadto uczniowie liceum technicznego otrzymuj? dyplom potwierdzaj?cy kwalifikacje zawodowe. Nauka w liceum trwa 4 lata, niekiedy w liceum technicznym 5 lat. Oprócz wcze?niej wymienionych form uczniowie po gimnazjum mog? rozpocz?? nauk? w szkole us?ug i sztuki (szko?a rzemie?lnicza). Nauka trwa 3 lata. Ko?czy si? ona przygotowaniem do wykonywania zawodu (murarz, ?lusarz). Po uko?czeniu XII klasy (17-18 lat) absolwenci mog? podj?? prac?, kontynuowa? nauk? na dwustopniowych studiach wy?szych lub w szkole policealnej. Po uko?czeniu studiów magisterskich mo?na podj?? dalsz? nauk? w ramach 3 lub 4-letnich studiów doktoranckich. Obecnie system  nauczania w Rumunii prze?ywa transformacj? i w najbli?szym czasie ulegnie modyfikacji.
W przedszkolach nauk? prowadz? instruktorzy, w szko?ach podstawowych uczy jeden nauczyciel. Od gimnazjum praca nauczycieli zwi?zana jest z przedmiotem.
  Szko?y mog? pracowa? jako samodzielne jednostki lub by? po??czone w zespo?y. Prowadzone s? przez samorz?dy, które otrzymuj? subwencj? pa?stwow?.  System nauczania jest scentralizowany i jednolity. Oko?o 80% szkó? realizuje ogólnokrajowy program nauczania. W pozosta?ych 20% program ten ustalany jest przez szko??.
W Rumunii na ka?de urodzone dziecko, rodzice otrzymuj? zasi?ek, który jest jednakowy dla wszystkich i nie jest uzale?niony od sytuacji materialnej rodziny. Zasi?ek ten wyp?acany jest do momentu uko?czenia przez dziecko nauki.
W szko?ach obowi?zuje dziesi?ciostopniowa skala oceniania. W klasach m?odszych jest ocena kwalifikacyjna.
Ogó?em w Rumunii jest 275 426 nauczycieli w tym 31 973 zatrudnionych jest na wy?szych uczelniach.  Natomiast uczniów jest  4 322 636 w tym studentów 891 098.
Po krótkiej przerwie odby?a si? druga sesja w Narodowym Centrum Rozwoju Kszta?cenia Zawodowego i Technicznego. Pani Dana Stroie przedstawi?a nam system zarz?dzania jako?ci? edukacji zawodowej i technicznej w skali kraju i Unii Europejskiej. System Edukacji Zawodowej i Technicznej realizowany jest na trzech poziomach: I – absolwent jest pracownikiem wykwalifikowanym, II – absolwent jest technikiem, III – absolwent studiów technicznych. Nadzór nad szko?ami zawodowymi sprawuje CNDIPT – Centrum Nadzoru, które zajmuje si? kontrol? i przygotowaniem narz?dzi oraz ARACIP - Agencja Zarz?dzania Jako?ci?, która sprawuje nadzór ca?o?ciowy, wyznacza standardy pracy szkó?. W Rumunii w szkolnictwie zawodowym szczególn? uwag? przywi?zuje si? do ulepszenia skuteczno?ci edukacyjnej systemu a tak?e przygotowania ucznia do mobilno?ci zawodowej, posiadaj?cego umiej?tno?ci kluczowe i kompetencje spo?eczne.  W Rumunii wdra?a si? system uznawalno?ci dyplomów potwierdzaj?cych kwalifikacje zawodowe obowi?zuj?cy w Unii Europejskiej.Wizyta na Uniwersytecie Bukareszta?skim i w Narodowym Centrum Rozwoju Kszta?cenia Zawodowego i Technicznego przybli?y?a wszystkim uczestnikom system edukacji obowi?zuj?cy w Rumunii. W czasie jej trwania panowa?a mi?a, serdeczna atmosfera sprzyjaj?ca wymianie pogl?dów.

Materia? opracowa?y: Anna Ko?lecka i Ewa Sobór

Dzie? trzeci

We wtorek, 19 pa?dziernika 2010 roku, odwiedzili?my Rumu?sk? Agencj? Zapewnienia Jako?ci w Edukacji (ARACIP). Podczas spotkania dyrektor Agencji, Serban Iosifescu, zaprezentowa? uczestnikom wizyty studyjnej cele i zasady funkcjonowania pa?stwowej instytucji powo?anej dozewn?trznej oceny jako?ci kszta?cenia oferowanego przez instytucje edukacyjne i inne organizacje oraz wydawania zezwole?, akredytacji i ewaluacji zewn?trznej w szkole. ARACIF posiada osobowo?? prawn? i w?asny bud?et przychodów i kosztów okre?lony w rozporz?dzenia rz?du nr 75/2005 w sprawie zapewniania jako?ci w edukacji, zatwierdzone ustaw? nr 87/2006.

W?ród wymienionych dzia?a? jako szczególnie wa?ne wskaza? mi?dzy innymi:

  • dokonywanie oceny i akredytacji us?ug edukacyjnych;
  • prowadzenie bada? i oceny jako?ci w szko?ach, zarówno publicznych, jak i niepublicznych w Rumunii;
  • przeprowadzanie ewaluacji zewn?trznej i monitorowania w szko?ach i placówkach o?wiatowych co najmniej raz na pi?? lat,;
  • opracowywanie propozycji standardów, wska?ników, metodologii oceny i akredytacji instytucjonalnej, przewodników dobrej praktyki, zasady opracowywania raportów z prowadzonych bada?.

Dyrektor Agencji wyja?ni?, ?e eksperci prowadz?cy ewaluacj? zewn?trzn? w szkole s? czynnymi zawodowo nauczycielami, z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie ewaluacji. Zadania swoje wykonuj? poza w?asnym okr?giem zamieszkania (tzn. poza obszarem dzia?ania  danego kuratorium).
Wszystkie sporz?dzane raporty, a tak?e narz?dzia badawcze s? dost?pne na stronie internetowej www.edu.ro/ARACIP
Kolejne spotkanie tego dnia mialo miejsce w Technicznym Collegium Przetwórstwa ?ywno?ci (Colegiului  Tehnic de Industrie Alimentara). Dyrektor szko?y, Florinela Ionescu, zapozna?a z celem kszta?cenia w technikum, zwróci?a uwag?, ?e jest to w g?ównej mierze wykszta?cenie cz?owieka kompatybilnego z europejskim rynkiem pracy. Od 1994 roku rozpocz??y si? du?e zmiany poprzez  wspó?prac? z programami Unii Europejskiej. Rezultatem udzia?u w programie Phare jest m.in. szereg zmian w  zarz?dzaniu, zasobach ludzkich i materialnych szko?y. Podkre?li?a, ?e jednym z priorytetów jest rozwój zarz?dzania jako?ci?.
Ponadto wicedyrektor szko?y zaprezentowa?a organizacj? i zasady prowadzenia ewaluacji wewn?trznej, przedstawi?a równie? narz?dzia stosowane podczas ewaluacji, wypracowane przez nauczycieli. Omówi?a dzia?ania podejmowane w szkole w celu podniesienia jako?ci pracy. Wyja?ni?a, ?e w rumu?skich szko?ach wyniki monitoringu przedstawia si? raz na trzy miesi?ce, natomiast wyniki ca?o?ciowej ewaluacji wewn?trznej zawsze na koniec roku szkolnego.
Tego dnia wizyta studyjna by?a okazj? do dyskusji, wymiany pomys?ów i mo?liwo?ci wzajemnego uczenia si? wokó? poj?cia ewaluacji zewn?trznej, oceny i zapewniania jako?ci pracy szkó? w Rumunii i Polsce. Wsz?dzie, gdzie go?cili?my, spotkali?my si? z ?yczliwo?ci?
i go?cinno?ci?.  Julitta W?odarczyk, Ma?gorzata Wilczy?ska-Grze?

Dzie? czwarty

W dniu dzisiejszym odwiedzili?my Instytut Bada? i Edukacji (Institute of Educational Sciences – IES), który jest jednostk? samodzieln?, podporz?dkowan? Ministerstwu Edukacji Narodowej. Jest jedynym instytutem prowadz?cym badania w placówkach o?wiatowych do poziomu uniwersyteckiego.
Pani Viorica Pop wraz ze wspó?pracownikami przedstawi?a nam struktur? i zadania tej instytucji. Dowiedzieli?my si?, ?e Instytut powsta? w 1990 roku. Zatrudnia 77 osób, w tym 60 pracowników naukowych, którzy prowadz? badania bezpo?rednio w placówkach. Pracownikami Instytutu s? osoby z ró?norodnym wykszta?ceniem:  psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym, matematycznym, technicznym, posiadaj?cy gruntowne przygotowanie teoretyczne.
 Struktura Instytutu przedstawia si? nast?puj?co:

  • Departament Teorii Edukacji
  • Departament Programów
  • Departament Polityki Edukacyjnej
  • Departament Zarz?dzania w O?wiacie
  • Departament Doradztwa i Kszta?cenia Ustawicznego

Instytut dzia?a na podstawie czteroletniego planu zatwierdzonego przez MEN. Do zada? poszczególnych departamentów nale?y opracowywanie i realizacja projektów, mi?dzy innymi: wprowadzenia nowego systemu kszta?cenia inspektorów edukacji, projektu dotycz?cego edukacji religijnej, rodzinnej, sposobów edukacji wczesnoszkolnej, projektu interwencyjnego, które obecnie realizowane s?  w 24 wybranych szko?ach, projektów unijnych (Leonardo da Vinci, e – Twining).
Innym zadaniem instytutu jest przygotowywanie narz?dzi do bada?  (np. elektronicznego kwestionariusza) dotycz?cego poziomu edukacji konkretnego ucznia i zdobytych przez niego dotychczasowych kompetencji) w formie portfolio. Zadanie to wzbudzi?o najwi?ksze zainteresowanie uczestników spotkania. Obecnie trwaj? prace nad wprowadzeniem obowi?zkowego portfolio dla ka?dego ucznia po: klasie „0”, klasie II, IV, VI i na zako?czenie X klasy.
Instytut Bada? Edukacji wydaje kwartalnik oraz inne publikacje, mi?dzy innymi w 2007 roku „Poradnik doradczy – kompendium metodyczne i techniczne.”

Wi?cej informacji o dzia?alno?ci i osi?gni?ciach Instytutu Bada? Edukacji mo?na uzyska? na stronie www.ise.ro . Renata Kwiatek, El?bieta Pe?ka – Pryszcz

Dzie? pi?ty

Pi?ty dzie? pobytu rozpocz?li?my od wizyty w Inspektoracie w Ploesti, b?d?cym odpowiednikiem polskiego kuratorium o?wiaty.  To jeden z 42 inspektoratów w Rumunii, obejmuj?cy swoim zasi?giem  najbardziej rozwini?ty przemys?owo i zró?nicowany pod wzgl?dem geograficznym Okr?g Prahova, na obszarze którego funkcjonuje 261 placówek publicznych i 21 niepublicznych (przede wszystkim przedszkola, licea i szko?y policealne). 
W  Inspektoracie jest zatrudnionych 24 inspektorów o ró?nej specjalno?ci. Ich praca polega przede wszystkim na prowadzeniu monitoringu podleg?ych szkó? i placówek (uto?samianego tutaj z ewaluacj? instytucjonaln? lub dotycz?c? kadry dydaktycznej).
Monitoring szko?y, dokonywany z regu?y raz na 5 lat, trwa przeci?tnie oko?o 1 miesi?ca. Badania prowadzi licz?cy do 30 osób zespó? inspektorów o ró?nej specjalno?ci (metodycy poszczególnych przedmiotów nauczania, osoby zajmuj?ce si? zarz?dzaniem i sprawami kadrowymi). Po uko?czeniu takiego monitoringu placówka otrzymuje informacj? o stopniu spe?nienia wymaga? w pi?ciostopniowej skali (niesatysfakcjonuj?cy, satysfakcjonuj?cy, dobry, bardzo dobry, wy?mienity). Obszary poddawane takiej „ewaluacji” s? bardzo zbli?one do tematyki prowadzonych uprzednio w Polsce wizytacji. Stwierdzenie uchybie? w funkcjonowaniu szko?y skutkuje konieczno?ci? opracowania i wdro?enia przez tak? placówk? planu naprawczego, uwzgl?dniaj?cego rekomendacje inspektorów.
Zaciekawi? nas fakt, ?e osoba ko?cz?ca studia i znajduj?ca zatrudnienie w szkole formalnie nie posiada kwalifikacji nauczycielskich. Aby je uzyska?, musi po 2 latach przyst?pi? do egzaminu (pa?stwowego, organizowanego przez uczelni? wy?sz?) i zda? ten egzamin co najmniej na 7 w skali 1-10. Otrzymuje wtedy trzeci – najni?szy stopie? awansu zawodowego.
Zdobycie pierwszego stopnia awansu (najwy?szego) poprzedzaj? liczne obserwacje lekcji prowadzonych przez dyrektora, inspektorów oraz komisj? pa?stwow? z?o?on? z nauczyciela akademickiego, inspektora-metodyka i dyrektora szko?y. Nauczyciel jest zobowi?zany do napisania pracy badawczej pod kierunkiem promotora uniwersyteckiego, musi t? prac? obroni? (publicznie – ka?dy ma prawo obserwowa? tak? obron?) i zda? egzamin obejmuj?cy zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej i metodyki oraz posiadanej specjalno?ci zawodowej.
Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu skutkuje znacz?c? podwy?k? p?acy.
Po gor?cej i rzeczowej dyskusji i wymianie polsko-rumu?skich do?wiadcze? nasi przemili gospodarze zorganizowali nam wizyt? w jednej z najlepszych szkó? w Okr?gu Prahova – Colegiul National im. Jeana Monnet w Ploesti.  Placówka ma 170-letni? tradycj?, prowadzi nauczanie dla 1500 uczniów (od przedszkola do matury) w systemie dwuzmianowym. O wizji szko?y, jej sukcesach i ofercie edukacyjnej opowiada?a Pani Dyrektor i nauczyciele. Zobaczyli?my baz? szko?y, specjalnie na nasz? wizyt? przygotowano wystaw? osi?gni?? w pracy pozalekcyjnej.  Nieco nas przerazi?a obj?to?? obowi?zkowej szkolnej dokumentacji, a zw?aszcza nauczycielskie portfolia, jako ?ywo przypominaj?ce nasze polskie teczki awansowe z 2004 roku. Pani Dyrektor uspokaja?a nas, ?e dobry nauczyciel nie ma problemu z prowadzeniem dokumentacji.
Po wizycie w szkole czeka?a na nas dodatkowa atrakcja – zorganizowano nam wycieczk? do miasteczka Sinaia, w pobli?u którego podziwiali?my pi?kny zamek i s?oneczn? jesie? w górach.
Urzek?y nas przepi?kna architektura,  barwne krajobrazy i ?yczliwo?? mieszka?ców. Rumunia jest cudowna!  

 

 

 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1