Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
I wizyta studyjna. Podsumowanie i relacje
16 grudnia 2011

 

I wizyta w Hiszpanii

Czego si? dowiedzieli?my?

 W Hiszpanii jest jedno naczelne Ministerstwo Edukacji i 17 regionalnych o?rodków (ministerstw, departamentów, wydzia?ów?), maj?cych w swoich kompetencjach o wiele szerszy zakres dzia?ania ni? nasze kuratoria o?wiaty. Zdecydowanie to w?a?nie te regionalne wydzia?y kszta?tuj? oblicze edukacyjne poszczególnych autonomii.
Nauczyciele w szko?ach hiszpa?skich zatrudniani s? w?a?nie przez Regionalny Wydzia? Edukacji. Oceny ich pracy dokonuj? inspektorzy, a dyrektor jest jedynie ?ród?em informacji o ich pracy. 
Istotnym elementem pracy przedszkola jest równie? anga?owanie rodziców do prowadzenia zaj?? edukacyjnych, np. z j?zyka angielskiego. 

Relacje

W dniach 9-16 grudnia 2011 r odby?a si? wizyta studyjna w Murcji (Hiszpania). Murcja jest stolic? jednej z 17 wspólnot autonomicznych Hiszpanii o tej samej nazwie, jest to miasto uniwersyteckie. To w?a?nie Uniwersytet w Murcji jest wspó?organizatorem wizyty, podczas której 16 osobowa grupa ewaluatorów z ca?ej Polski i cz?onków zespo?u projektu poznawa?a funkcjonowanie hiszpa?skiej edukacji.
 
   Oczekiwania zespo?u by?y dosy? du?e, bo okaza?o si?, ?e tak naprawd? w kr?gu zainteresowa? s? wszelkie zagadnienia zwi?zane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, istot? ewaluacji, struktur? samego szkolnictwa na wszystkich poziomach, a tak?e wiele innych, jak np.: zasady zatrudniania nauczycieli i ich doskonalenie zawodowe, rola dyrektora szko?y, sposoby oceniania osi?gni?? uczniów, czy te? egzaminowanie zewn?trzne.
 
W wizycie wzi?li udzia?:
 Jola z Lubina, Gosia z Brze?cia Kujawskiego, Krystyna z Che?ma, Iza z Suchej Beskidzkiej, Jola z Jas?a, Krzysztof z Bia?egostoku, Stefan z Bytowa, Ewa z J?drzejowa, Ewa z Elbl?ga, Teresa Z Wa?cza, Stefan z Wroc?awia, Magda z Poznania, Roman i dwie Joanny z Krakowa i Dorota z Niepo?omic.
 
W poniedzia?ek, 12 grudnia 2011 spotkali?my si? z w?adzami Regionalnego Wydzia?u Edukacji i Zatrudnienia Murcji. Nazwa urz?du nie jest ?atwa do przet?umaczenia, gdy? w Hiszpanii jest jedno naczelne Ministerstwo Edukacji i 17 regionalnych o?rodków (ministerstw, departamentów, wydzia?ów?), maj?cych w swoich kompetencjach o wiele szerszy zakres dzia?ania ni? nasze kuratoria o?wiaty. Zdecydowanie to w?a?nie te regionalne wydzia?y kszta?tuj? oblicze edukacyjne poszczególnych autonomii.
    Zostali?my przywitani przez Antonio Portela Pruano, przedstawiciela Uniwersytetu w Murcji, wspó?organizatora wizyty studyjnej, który wraz z g?ównym inspektorem przedstawi? nam program i cel wizyty. Goszcz?cy nas wydzia? o?wiaty zajmuje si? organizacj? edukacji pozauniwersyteckiej, zatrudnia 50 inspektorów podleg?ych wydzia?owi, obs?uguje ponad 700 szkó? i w obecnej strukturze pracuje od r. 1995, cho? pierwsza reforma systemu edukacji w Hiszpanii rozpocz??a si? w 1978 r.
    Ze spotka? dowiedzieli?my si? jak wygl?da tutejszy nadzór pedagogiczny, struktura wydzia?u i co wchodzi w zakres pracy inspektorów.  Nauczyciele w szko?ach hiszpa?skich zatrudniani s? w?a?nie przez Regionalny Wydzia? Edukacji. Oceny ich pracy dokonuj? inspektorzy, a dyrektor jest jedynie ?ród?em informacji o ich pracy. Po po?udniu udali?my si? na Uniwersytet w Murcii. Nasz hiszpa?ski opiekun Antonio Portela Pruano, który jest  wyk?adowc? na Wydziale Dydaktyki i Organizacji Studiów Uniwersytetu, przedstawi? w szczegó?ach organizacj? systemu edukacji: gdzie ucz? si? dzieci czyli sie? szkó?, czego ucz? si? dzieci czyli programy nauczania oraz kto zarz?dza szko?ami czyli organy o?wiatowe. Pierwszy dzie? pozostawi? w nas wiele pyta? i w?tpliwo?ci, które postaramy si? wyja?ni? podczas kolejnych spotka?.  Relacjonowa?y: Ewa z J?drzejowa i Ewa z Elbl?ga.
 

 We wtorek 13 grudnia odwiedzili?my Przedszkole Escuela  Infantil n 1 w Molina de Segura.  Przedszkole przywita?o nas kolorowym banerem z polskim napisem „Witajcie”.
     Go?cinna Pani Dyrektor pokaza?a nam dobrze wyposa?one sale edukacyjne, pracowni? komputerow?, pracowni? plastyczn?, sal? zabaw ruchowych, bibliotek? oraz „miasteczko ruchu drogowego”. Przedszkole od 3 lat realizuje projekty edukacyjne dotycz?ce wdro?enia diety ?ródziemnomorskiej, zaj?? malarskich, poetyckich we wspó?pracy z regionalnymi artystami oraz twórczo?ci barci Grimm. Nasze zainteresowanie wzbudzi?y sale do zaj?? indywidualnych z dzie?mi, jak równie? dzia?alno?? zespo?u specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej (pedagog, psycholog, fizjoterapeuta).        Istotnym elementem pracy przedszkola jest równie? anga?owanie rodziców do prowadzenia zaj?? edukacyjnych, np. z j?zyka angielskiego.  Z ?alem opuszczali?my go?cinne przedszkole ?egnani przez dzieci i pracowników.
    Kolejnym miejscem, które odwiedzili?my by? Zespól Szkó? Colegio de Educación Infantil y Primaria „Sanata Maria de Graci” (przedszkole i szko?a podstawowa). W zespole uczy si? 657 uczniów, z czego 40 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 23 to uczniowie g?uchoniemi. Ponadto do szko?y ucz?szcza oko?o 4% obcokrajowców pochodz?cych z : po?udniowej Ameryki, krajów pó?nocnej Afryki, Ukrainy i Rumunii. Nasz? uwag? zwróci? fakt, ?e wszystkie pomieszczenia w budynku oznakowane s? napisami w j?zyku migowym.  Dla dzieci nies?ysz?cych szko?a od 11 lat realizuje projekt „ABC”.      Mieli?my okazj? obserwowa? fragment zaj?? prowadzonych przez wychowawc?, logoped? i t?umacza j?zyka migowego. Przez ca?y etap edukacji w szkole podstawowej ( od 6 do 12 lat) j?zyka hiszpa?skiego, matematyki i ?rodowiska uczy jeden nauczyciel, który jednocze?nie pe?ni funkcj? wychowawcy.  J?zyków obcych (angielskiego, francuskiego), j?zyka migowego, muzyki i wychowania fizycznego ucz? specjali?ci. Oceny opisowej ucznia na zako?czenie szko?y podstawowej dokonuje zespó? nauczycieli ucz?cych w danej klasie. Szko?a, aby osi?gn?? za?o?one cele takie, jak: jako?? nauczania, integracja, uczestnictwo rodzin w procesie nauczania m. in. realizuje projekty: „Comenius”, edukacja dla zdrowia, tydzie? kultury „El colegio de la Fantasia”, gazetek szkolnych. Mi?ym akcentem wizyty w szkole by? koncert kol?d w wykonani chóru dzieci?cego.
    Po po?udniu uczestniczyli?my w spotkaniu z wyk?adowcami Wydzia?u Edukacji Uniwersytetu w Murcji. Rozmawiali?my o jako?ci edukacji w Hiszpanii i regionie Murcja
 

     ?roda, 14 grudnia, przywita?a nas pi?knym, acz ch?odnym porankiem. Udali?my si? do miasta o ponad 1000. letniej historii, Kartaginy, by tam zag??bi? si? w meandry kszta?cenia zawodowego w regionie Murcja. Pierwsz? szko??, do której zawitali?my by?a „Centro integrado de Formacion Profesional".
  Tak bli?ej, to odpowiednik naszej szko?y zawodowej i centrum kszta?cenia ustawicznego. Kszta?cenie odbywa si? tu na kilku poziomach i w trzech specjalno?ciach – administracja, informatyka oraz handel i marketing. Istotne jest, i? szko?a stwarza mo?liwo?? uzupe?nienia edukacji uczniom, którzy z jakiegokolwiek powodu „wypadli z systemu”. Musz? oni mie? uko?czon? 2 klas? „education secundaria obligatoria”. Przez pierwszy rok nauki po?owa godzin przeznaczona jest na kszta?cenie zawodowe, a po?owa na kszta?cenie ogólne. Je?eli  uczniowie chc? uko?czy? szko?? ponadpodstawow? („secundaria”), w drugim roku ucz? si? przedmiotów ogólnych. Po zdaniu egzaminu mog? kontynuowa? nauk? na drugim poziomie kszta?cenia zawodowego.  Szko?a prowadzi kszta?cenie na poziomie „education bachilleratio”, czyli kszta?cenie na wy?szym poziomie, kszta?cenie doros?ych oraz kursy doskonal?ce dla pracuj?cych i dla bezrobotnych. Szko?a stwarza mo?liwo?? e-lea ingu, który cieszy si? ogromnym zainteresowaniem. Istotna jest organizacja praktyk zawodowych. Odbywa si? to w ?cis?ej wspó?pracy z pracodawcami, z uwzgl?dnieniem potrzeb rynku pracy. W ubieg?ym roku placówka wspó?pracowa?a ze 120 firmami. Uczniowie cz?sto znajduj? zatrudnienie w zak?adzie, w którym odbywali praktyk?.
    System kszta?cenia zawodowego obserwowali?my te? w „Instituto de Educacion Secundaria Politecnico”. Jest to szko?a z ponad 100 letnimi tradycjami. Po?o?ona jest na 32 tysi?cach m2. Najwa?niejsze kierunki kszta?cenia to chemia przemys?owa, transport i mechanika pojazdowa, produkcja przemys?owa, elektronika, optyka, bezpiecze?stwo i higiena pracy, budownictwo i roboty publiczne. Kszta?ci si? tu ponad 1200 uczniów i pracuje 142 nauczycieli. Obejrzeli?my pracownie mechaniki pojazdowej, lakie i, mechaniki precyzyjnej, chemiczn? i optyczn?. Ku naszemu zaskoczeniu spotkali?my dwóch uczniów z Polski, którzy zdaniem dyrektora ds. dydaktyki nale?? do najlepszych w swoich grupach.
    Ostatnia szko?a to wisienka na torcie. Dane nam by?o przekroczy? progi szko?y prowadz?cej kszta?cenie artystyczne – „Conservatorio Profesional de Danza” w Murcji. Prowadzi ona kszta?cenie na wszystkich poziomach, oprócz uniwersyteckiego. Uczniowie mog? uczy? si? ta?ca klasycznego,  hiszpa?skiego, wspó?czesnego oraz ta?ca stylizowanego. Ku naszemu zdziwieniu flamenco w tej szkole jest „tylko” przedmiotem nauczania. Uczt? dla ducha by? wyst?p grupy uczennic (poziom secundaria), które zaprezentowa?y wi?zank? ta?ców, w tym flamenco. Na koniec, razem z dzie?mi, popis swoich umiej?tno?ci da?a pani profesor. Obejrzeli?my te? fragmenty dwóch spektakli („Trójgraniasty kapelusz”, „Carmen”) z udzia?em najwybitniejszych absolwentów oraz nauczycieli. Wychodzili?my ze szko?y z przytupem i krokiem tanecznym.
    Wracaj?c, niektórzy pod wp?ywem emocji zakupili kastaniety i wachlarze, a i chusty do stroju flamenco cieszy?y si? powodzeniem…
   Jola z Jas?a, Stefan z Bytowa, Krzysztof z Bia?egostoku
 

  15 grudnia, czwartek- wizyta studyjna w Murcji, Hiszpania. Dzisiejszy dzie? by? podsumowuj?cy, je?li chodzi o nasz? wiedz? nt. systemu edukacyjnego w Hiszpanie, a konkretnie we wspólnocie autonomicznej Murcja. Przedpo?udnie sp?dzili?my w szkole ?redniej Insituto de Education Sekundaria "Floridablanca", jednej - tak s?dzimy - z najlepszych szkó? tego typu w regionie. W szkole uczniowie ucz? si? obowi?zkowo do 16.roku ?ycia, ale ?e uzyskuje si? w niej odpowiednik naszej matury uprawniaj?cy do drogi uniwersyteckiej to nauka trwa do 18. roku ?ycia. Placówka specjalizuje si? w pracy projektowej i ma swoje specyficzne wydzia?y, np. badawczy czy artystyczny. Jest te? jedn? z 40 szkó? w regionie, w której znajduje si? oferta dla uczniów zdolnych, wyselekcjonowanych za pomoc? specjalistycznych testów diagnostycznych na wcze?niejszym etapie edukacyjnym.
     Kolejne dwie wizyty - podsumowuj?ce to spotkanie po raz kolejny z przedstawicielami Regionalnego Wydzia?u Edukacji, gdzie prezentowano nam organizacj? doskonalenia nauczycieli i szkolnictwa specjalnego i na Uniwersytecie Murcia, na którym wyk?adowca Katedry Dydaktyki opowiada?a nam o idei wspó?pracy zespo?owej nauczycieli.
     Nasze refleksje dotycz? ma?ego wp?ywu dyrektora szko?y na jej zarz?dzanie, tak?e na prac? nauczycieli i w naszej opinii - bardzo sformalizowanymi strukturami na linii nadzór - szko?a.
 

  --
 


 

 

 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1