Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
II wizyta studyjna. Podsumowanie i relacje
27 listopada 2011

 II wizyta studyjna w Anglii-Reading

   W dniu 20 - 27 listopada br. odby?a si? kolejna wizyta studyjna. Wizytatorzy ds. ewaluacji oraz cz?onkowie zespo?u Projektu udali si? do Reading. Harmonogram wizyty przewidywa? spotkania m.in. w szko?ach, na uniwersytecie oraz w OFSTED- instytucji odpowiadaj?cej za nadzór nad angielskimi szko?ami. Jest nas 15 osób: Laura z Niepo?omic, Staszek z Krakowa ,Ania z Cieszyna, Olga z Lublina, Bo?ena z Bia?egostoku, Danusia z Krakowa, Zenek z Tczewa, Marek z Olsztyna, Monika z Lublina (nasza t?umaczka), Roman z Krakowa, Krystyna z Gorzowa, Halina z ?odzi, Beata z Bydgoszczy, Joasia i Kuba z Krakowa, oraz nasz gospodarz Trevor z Reading.

Czego si? dowiedzieli?my?

 Nad ca?ym systemem angielskiej o?wiaty czuwa Ofsted (Office of Standards in Education), niezale?na instytucja, ale dzia?aj?ca zgodnie z polityk? rz?du. Najwa?niejsze jej zadanie to nadzór nad realizacj? narodowego programu nauczania.

Dane, które s? brane pod uwag? przez inspektorów Ofsted podczas kontroli to m. in. efektywno?? kszta?cenia, wielokulturowo??, pochodzenie etniczne, równo?? szans, p?ci i integracj? uczniów o zró?nicowanych i specyficznych mo?liwo?ciach. Podczas wizytacji dyrektor ma za zadanie wykaza?, ?e pod jego przywództwem szko?a realizuje zadania i cele, a uczniowie osi?gaj? post?py w nauce. na ocen? ca?ej szko?y mo?e mie? wp?yw negatywna ocena 1-2 nauczycieli i niezadowalaj?ce wyniki jednego z kluczowych przedmiotów. W celu poprawy efektywno?ci pracy, szko?a korzysta?a ze wsparcia zewn?trznych doradców. W rezultacie, w ci?gu krótkiego czasu i intensywnej pracy, wyniki z matematyki wzros?y o 30 %, nast?pi?a zmiana sposobu funkcjonowania zespo?ów nauczycieli, wzros?a jako?? nauczania oraz ?wiadomo?? odpowiedzialno?ci zespo?u za funkcjonowanie i efekty pracy szko?y.
Autoewaluacja prowadzona jest w szkole szczegó?owo, we wszystkich obszarach b?d?cych przedmiotem kontroli Ofsted. Co roku w szkole opracowany zostaje bardzo szczegó?owy arkusz samooceny zawieraj?cy opisy realizowanych dzia?a?, osi?gni?te efekty i dowody potwierdzaj?ce je. Analiza efektów prowadzona jest w porównaniu z rokiem poprzednim i powinna wykaza? post?p.
  Jak wynika z przedstawionych informacji, oprócz raportu, o którym mowa, szko?a na potrzeby kontroli przygotowuje  dokumentacj? samooceny. Karta samooceny zawiera dane z kilku lat, przez co umo?liwia pokazanie pewnych tendencji w pracy szko?y w tym ewentualnego przyrostu osi?gni?? uczniów. Wicedyrektor podkre?li?, ?e szczególnie istotne w tej szkole jest poszukiwanie przyczyn maj?cych wp?yw na uzyskane wyniki a nie ograniczanie si? jedynie do analizy danych statystycznych. Stwierdzi? tak?e, ?e zwraca si? uwag? na dwa kluczowe wska?niki: wyniki w nauce j?zyka angielskiego i matematyki.
Szko?y kontrolowane s? zwykle w cyklu trzyletnim, przy czym te o ni?szych wynikach, kontrolowane s? cz??ciej, szczególnie wtedy, kiedy otrzymuj? ocen? niezadowalaj?c?. Natomiast szko?y, które oceniane s? bardzo dobrze, kontrolowane s? znacznie rzadziej.  Szko?y w Anglii zobowi?zane s? do prowadzenia autoewaluacji, jej  wyniki raz w roku przesy?aj? do OFSTED. Inspektorzy po zapoznaniu si? z tymi danymi, formu?uj? hipotezy na temat pracy szko?y, które sprawdzaj? po wej?ciu do placówki. Kontrola w szkole trwa dwa dni. Liczebno?? zespo?u kontroluj?cego zale?y od wielko?ci  oraz specyfiki szko?y i waha si? od 2 do 7 osób. Szko?y kontrolowane s? w 4 obszarach: wyniki w nauce, jako?? kszta?cenia – uczenia si?, zarz?dzanie – przywództwo, bezpiecze?stwo i wychowanie.
 

Relacje

Dzie? pierwszy

   Pierwszy punkt naszej wizyty to Uniwersytet w Reading.Trevor zapozna? nas z systemem angielskiej o?wiaty. Gdyby?my chcieli jednym s?owem j? okre?li?, najw?a?ciwsze by?oby „skomplikowana”. Jest tu ca?e mnóstwo ró?nych szkó?, akademii, nurserów, juniorów, secondary i primary, prywatne, publiczne (które te? s? prywatne), finansowane ze ?róde? rz?dowych i samorz?dowych, zarz?dzanych przez fundacje, instytucje charytatywne, ko?cio?y i organizacje pozarz?dowe – „do wyboru, do koloru". Nad wszystkim czuwa Ofsted (Office of Standards in Education), niezale?na instytucja, ale dzia?aj?ca zgodnie z polityk? rz?du. Najwa?niejsze jej zadanie to nadzór nad realizacj? narodowego programu nauczania.
Potem odwiedzili?my szko?? „primary” – The Coombes School w Aborfield. Dowiedzieli?my si?, ?e:

-          dzieci rozpoczynaj? edukacj? od 5 roku ?ycia;

-          w klasie jest 25-30 uczniów;

-          zaj?cia prowadzi nauczyciel wraz z asystentem;

-          dzieci ucz? si? g?ównie poprzez do?wiadczanie;

-          misj? szko?y jest has?o „Pomagamy sobie wzajemnie”.

Zaskoczy?o nas, ?e:

-          w tej szkole naprawd? najwa?niejszy jest ucze?;

-          dzieciaki ca?y czas rozwi?zuj? problemy;

-          wszystkie dzieci by?y zaanga?owane w zaj?cia, nikt si? nie nudzi? (a nie wiedzieli, ?e b?dziemy);

-          rodzice pomagaj? nauczycielom w przedszkolu w prowadzeniu zaj??;

-          z ma?ymi dzie?mi pracuj? równie? m??czy?ni;

-          ?eby zosta? dyrektorem, trzeba przej?? dwudniow? procedur? kwalifikacyjn? (stres jest tak du?y, ?e drugi raz niewielu si? na to decyduje).

Doszli?my do wniosku, ?e:

-          polska szko?a zbyt sztywno trzyma si? utartych schematów

jednak

-          te? s? w niej nauczyciele pasjonaci, którzy wychodz? poza ramy kredy i tablicy;

-          zmiana, która zachodzi w nadzorze pedagogicznym, ma sens;

-          polski system o?wiaty jest bardziej przejrzysty;

-          warto by?o rozpoczyna? zmiany w polskiej rzeczywisto?ci o?wiatowej.

Danusia z Krakowa i Bo?ena z Bia?egostoku

Dzie? drugi

Dzie? drugi…w oczekiwaniu na autobus „20 a” wymieniali?my uwagi i do?wiadczenia z dnia poprzedniego. Wizyta w Maiden Erlegh School pozwoli?a nam spojrze? na inspekcj? Ofsted z punktu widzenia kontrolowanej szko?y.  Po spotkaniu z dyrektorem szko?y, prezentacje prowadzili dla nas: lider departamentu matematyki w szkole, wicedyrektor ds. samooceny pracy szko?y i wicedyrektor zajmuj?cy si? podnoszeniem jako?ci pracy szko?y.
  Dyrektor poinformowa? o tym, jakie dane s? brane pod uwag? przez inspektorów Ofsted podczas kontroli. Wymieni? m. in. efektywno?? kszta?cenia, wielokulturowo??, pochodzenie etniczne, równo?? szans, p?ci i integracj? uczniów o zró?nicowanych i specyficznych mo?liwo?ciach. Podczas wizytacji dyrektor ma za zadanie wykaza?, ?e pod jego przywództwem szko?a realizuje zadania i cele, a uczniowie osi?gaj? post?py w nauce.
Mrs S. Newton (Head of Maths) opisa?a sposób pracy zespo?u nauczycieli i liderów
w przypadku, kiedy szko?a otrzymuje nisk? ocen? w okre?lonym zakresie. Zaskoczy?o nas to, ?e na ocen? ca?ej szko?y mo?e mie? wp?yw negatywna ocena 1-2 nauczycieli i niezadowalaj?ce wyniki jednego z kluczowych przedmiotów. W celu poprawy efektywno?ci pracy, szko?a korzysta?a ze wsparcia zewn?trznych doradców. W rezultacie, w ci?gu krótkiego czasu i intensywnej pracy, wyniki z matematyki wzros?y o 30 %, nast?pi?a zmiana sposobu funkcjonowania zespo?ów nauczycieli, wzros?a jako?? nauczania oraz ?wiadomo?? odpowiedzialno?ci zespo?u za funkcjonowanie i efekty pracy szko?y.
  Cenne by?y dla nas informacje przekazane przez Miss M. Davies (Deputy Headteacher) dotycz?ce historii Ofsted i prowadzenia samooceny pracy szko?y. Autoewaluacja prowadzona jest w szkole szczegó?owo, we wszystkich obszarach b?d?cych przedmiotem kontroli Ofsted. Co roku w szkole opracowany zostaje bardzo szczegó?owy arkusz samooceny zawieraj?cy opisy realizowanych dzia?a?, osi?gni?te efekty i dowody potwierdzaj?ce je. Analiza efektów prowadzona jest w porównaniu z rokiem poprzednim i powinna wykaza? post?p.
  Mr M. Haddrell (Deputy Headteacher) opisa?, w jaki sposób w szkole utrzymuj? wysok? jako?? kszta?cenia, koncentruj?c si? wokó? trzech obszarów: zarz?dzanie zmian?, utrzymanie wysokiej pozycji (ocena szko?y „znakomita” – najwy?sza wg. Ofsted), kontynuowanie doskonalenia pracy szko?y. Zdaniem dyrektora, wysoka pozycja szko?y jest bardzo zobowi?zuj?ca, zwi?ksza oczekiwania w?adz i rodziców wobec niej, a dla zarz?dzaj?cych trudniejszym zadaniem jest utrzymanie wysokiego poziomu ni? kierowanie procesem usprawniania i rozwijania szko?y. Maiden Erlegh School wdra?a ró?norodne strategie s?u??ce utrzymaniu wysokiej pozycji i zapewniania procesu wzmacniania potencja?u szko?y.
  Podczas wizyty dowiedzieli?my si? tego, ?e nawet przy tak wysokich wynikach kontrola szko?y przez Ofsted mo?e odby? si? w ka?dej chwili. W przypadku kiedy szko?a otrzyma rekomendacje pokontrolne, to inspekcja szko?y mo?e by? niezapowiedziana, odbywa? si? kilka razy, a sprawdzane s? stan i sposób wykonania rekomendacji.
  Po po?udniu spotka? si? z nami Dyrektor Programowy Instytutu Edukacji Jonathan Allen, który szczegó?owo przedstawi? procedury prowadzenia ewaluacji w instytucjach zajmuj?cych si? kszta?ceniem nauczycieli (Inspection of Teacher  Education). Zaintrygowa? nas sposób pracy zespo?u inspektorów i przedstawiania placówce wyników kontroli. We wszystkich odwiedzanych przez nas placówkach podkre?lano fakt planowanego wprowadzenia zmian w standardach oceniania szkó? przez Ofsted (od marca 2012 roku) i intensywnego przygotowywania si? szkó? do tych zmian.
  Odwiedzili?my tak?e, utworzone na Uniwersytecie w Reading centrum literatury metodycznej dla nauczycieli. Centrum organizuje spotkania i prezentacje wszelkiej dost?pnej literatury wspomagaj?cej kszta?cenie, pracownicy centrum s?u?? pomoc? i wsparciem zainteresowanym wyszukaniem odpowiednich materia?ów nauczycielom. Strudzeni lecz zadowoleni udali?my si? na wieczorne zwiedzanie uroczego Reading…..Anna Olbrycht ,Olga Gilewic

Dzie? trzeci

   W trzecim dniu naszego pobytu, przy nietypowej (bo s?onecznej) pogodzie wyruszyli?my w podró? busem do Marlborough. Cel podró?y stanowi?y odwiedziny w ST. Johns School. W progach obszernego budynku o nowoczesnej architekturze gor?co powita? nas dyrektor szko?y dr Patrick Hazlewood.
W szkole, któr? kieruje, kszta?ci si? 1675 uczniów i znajduje zatrudnienie ok. 100 nauczycieli.
Wicedyrektor szko?y, odpowiedzialny za organizowanie systemu przetwarzania i analizy danych dotycz?cych efektów pracy szko?y, zapozna? nas z raportem na temat dzia?alno?ci szko?y w kluczowych obszarach jej funkcjonowania, przygotowywanym zgodnie z wytycznymi Ofsted. Zaprezentowa? struktur? raportu, omówi? analiz? wyników uczniów z uwzgl?dnieniem uwarunkowa? kontekstowych, maj?cych wp?yw na osi?gane wyniki (m.in. zró?nicowane grupy m?odzie?y: ch?opcy, dziewcz?ta, uczniowie o niskich, ?rednich i wysokich umiej?tno?ciach, status spo?eczny i ekonomiczny rodzin, wielokulturowo??).
  Jak wynika z przedstawionych informacji, oprócz raportu, o którym mowa, szko?a na potrzeby kontroli przygotowuje  dokumentacj? samooceny. Karta samooceny zawiera dane z kilku lat, przez co umo?liwia pokazanie pewnych tendencji w pracy szko?y w tym ewentualnego przyrostu osi?gni?? uczniów. Wicedyrektor podkre?li?, ?e szczególnie istotne w tej szkole jest poszukiwanie przyczyn maj?cych wp?yw na uzyskane wyniki a nie ograniczanie si? jedynie do analizy danych statystycznych. Stwierdzi? tak?e, ?e zwraca si? uwag? na dwa kluczowe wska?niki: wyniki w nauce j?zyka angielskiego i matematyki. Jak dowiedzieli?my si? odwiedzana szko?a, tak jak inne placówki, ma swój system monitorowania osi?gni?? uczniów.
  Po du?ej dawce informacji i danych liczbowych z przyjemno?ci? udali?my si? na zwiedzanie obiektów szkolnych. Ciekawostk? stanowi fakt, ?e naszymi przewodnikami byli uczniowie z Polski – Aleksander i Martyna. Opowiedzieli, jak przebiega nauka w gimnazjum (11-15 lat) i liceum (16-18 lat), pokazali bogato wyposa?one w ?rodki techniczne i multimedialne sale dydaktyczne, baz? sportow?, bibliotek?. Zaciekawi? nas szczególnie sposób organizacji zaj?? lekcyjnych, a tak?e mo?liwo?? wyboru przez uczniów ró?nych propozycji z bogatej oferty. Uczniowie poza zaj?ciami obowi?zkowymi wybieraj? przedmioty, których b?d? si? uczyli przez 3 lata, np. muzyka, plastyka, gotowanie, szycie, taniec, drama, technika, a tak?e formy realizacji wychowania fizycznego (np. dyscyplina sportowa, joga). I te w?a?nie mo?liwo?ci wyboru oraz powszechne stosowanie na lekcjach pracy zespo?owej oprowadzaj?cy nas gimnazjali?ci uznali za najwi?kszy atut szko?y.
  Mi?ym akcentem by?o zaproszenie nas na lunch w sto?ówce szkolnej. Wzmocnieni posi?kiem udali?my si? na spotkanie z dyrektorem i now? porcj? informacji nt. koncepcji pracy szko?y i planowanych od 2012 roku zmian w nadzorze. Dowiedzieli?my si?, ?e misj? szko?y stanowi kszta?cenie w uczniach odpowiedzialno?ci za w?asne ?ycie, w tym uzyskiwane wyniki w nauce. Ponadto w szkole zwraca si? uwag? nie tylko na dostarczanie uczniom wiedzy, lecz g?ównie rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w dalszej edukacji i karierze. To w?a?nie wpisuje si? w popularyzowan? przez dyrektora koncepcj? systemu kszta?cenia (skierowan? na wyposa?enie uczniów w okre?lone umiej?tno?ci pozwalaj?ce odnale?? si? na rynku pracy).
  Kryzys dnia trzeciego towarzysz?cy najcz??ciej dalekim wyprawom nie os?abi? zapa?u wizytatorów do poszukiwania pomys?ów i recept, które mog?yby usprawni? nasz system o?wiaty i nadzoru. Podczas d?ugiej dyskusji w trakcie wieczornego podsumowania stwierdzili?my, ?e pewne wzorce warto przenie?? na grunt polski. Równocze?nie zauwa?yli?my, ?e planowane zmiany w angielskich systemie nadzoru s? zbie?ne z prowadzon? przez nas ewaluacj?.  Zenon Chrze?cija?ski Marek Koz?owski

Dzie? czwarty


   W czwartym dniu wizyty udali?my si? poci?giem i metrem do centrum Londynu, gdzie odwiedzili?my OFSTED (The Office for Standards in Education), czyli Biuro Nadzoru nad Standardami Edukacji. Jest to niezale?na instytucja sprawuj?ca nadzór nad szko?ami,  w tym  szko?ami kszta?c?cymi nauczycieli, oraz  innymi placówkami o?wiatowymi. Spotkanie z nami prowadzi? Ceri Morgan Inspektor Jej Królewskiej Mo?ci. G?ównym celem funkcjonowania OFSTED jest zapewnienie jak najwy?szej jako?ci edukacji w Anglii. Instytucja ta ma 150-letni? tradycj?. Na spotkaniu przedstawiono nam reform? systemu o?wiaty, która dokonuje si? od wrze?nia tego roku.  Innowacyjnym przedsi?wzi?ciem jest powo?anie do ?ycia szkó? tzw. „wolnego naboru” – free schools, które prowadzone s? przez rodziców, grupy religijne i stowarzyszenia charytatywne.  Analizuj?c system edukacji w Anglii, nale?y zwróci? uwag? na pewien typ szkó?, zwanych akademiami.  Akademie powsta?y z przekszta?cenia szkó? ?rednich, które mia?y niezadowalaj?ce wyniki. Szko?y te przeorganizowa?y programy nauczania, swoj? infrastruktur?, sposób finansowania. Obecnie mog? to by? szko?y ró?nych typów – od szko?y podstawowej, poprzez szko?y ?rednie po szko?y wy?sze. Odnosz?c si? do systemu o?wiaty w Anglii, nale?y zwróci? uwag?, ?e s? dwa podstawowe typy szkó? – szko?y pa?stwowe i szko?y prywatne. OFSTED sprawuje ?cis?y nadzór nad szko?ami pa?stwowymi i niepa?stwowymi, z wyj?tkiem szkó? elitarnych, np. Eaton. Na podstawie nadzoru sprawowanego nad szko?ami raz w roku przedk?adany jest Jej Królewskiej Mo?ci raport o stanie edukacji.  Ponadto, rz?dowej komisji do spraw edukacji (Departament for Education) 2-3 razy w roku OFSTED dostarcza informacji na temat o?wiaty w kraju. Intersuj?cy jest sposób prowadzenia kontroli przez OFSTED.  Szko?y kontrolowane s? zwykle w cyklu trzyletnim, przy czym te o ni?szych wynikach, kontrolowane s? cz??ciej, szczególnie wtedy, kiedy otrzymuj? ocen? niezadowalaj?c?. Natomiast szko?y, które oceniane s? bardzo dobrze, kontrolowane s? znacznie rzadziej.  Szko?y w Anglii zobowi?zane s? do prowadzenia autoewaluacji, jej  wyniki raz w roku przesy?aj? do OFSTED. Inspektorzy po zapoznaniu si? z tymi danymi, formu?uj? hipotezy na temat pracy szko?y, które sprawdzaj? po wej?ciu do placówki. Kontrola w szkole trwa dwa dni. Liczebno?? zespo?u kontroluj?cego zale?y od wielko?ci  oraz specyfiki szko?y i waha si? od 2 do 7 osób. Szko?y kontrolowane s? w 4 obszarach: wyniki w nauce, jako?? kszta?cenia – uczenia si?, zarz?dzanie – przywództwo, bezpiecze?stwo i wychowanie.
  
W drugiej cz??ci dnia odwiedzili?my szko?? podstawow? Lark Hall, gdzie dyrektor  Gary Nichol omówi? jej funkcjonowanie. Jest to typowa szko?a dla Londynu i  okolic, funkcjonuj?ca w ?rodowisku wielokulturowym i wielowyznaniowym. Dyrektor szko?y przedstawi? nam dokument autoewaluacji  szko?y i opowiedzia? o post?pie, jaki szko?a osi?gn??a w ci?gu ostatnich trzech lat, zmieniaj?c si? ze szko?y bardzo s?abej w szko?? dobr?. Podkre?li?, ?e podstaw? sukcesu jest nauczyciel i budowanie dobrych relacji z uczniami. Bardzo wa?ne jest u?wiadomienie dzieciom, ?e mog? by? najlepsze oraz kszta?towanie postaw przedsi?biorczych. Du?? wag? w  szkole nadano diagnozie edukacyjnej i problemom, które napotyka dziecko, uznaj?c, ?e post?p w zachowaniu ucznia warunkuje jego sukcesy w uczeniu si?. By? to d?ugi, ale bardzo ciekawy dzie? naszej wizyty studyjnej.
Halina Cyrulska, Beata Wasilewska,Krystyna Wisniewska

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1