Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
I wizyta studyjna. Podsumowanie i relacje
2 maja 2010

I wizyta studyjna w Anglii- Reading

W dniach od 25 kwietnia do 2 maja 2010r. odby?a si? pierwsza wizyta studyjna wizytatorów ds. ewaluacji w Reading w Wielkiej Brytanii. G?ównym jej celem by?o poznanie zasad funkcjonowania brytyjskiego systemu edukacji, nadzoru pedagogicznego oraz porównanie stosowanych praktyk ewaluacji. W trakcie wizyty odby?y si? spotkania z przedstawicielami w?adz o?wiatowych, szkó?, uczelni wy?szych oraz instytucji prowadz?cych ewaluacj? (Ofsted). 

Czego si? dowiedzieli?my?

Oba systemy ( polski i angielski) s? podobne do siebie, ró?ni? je natomiast istotne szczegó?y:

* W Wielkiej Brytanii Ofsted wystawia szkole jedn? z 4 ocen (Outstanding, Good, Satisfactory, Inadequate) podczas, gdy w Polsce szko?a otrzymuje informacj? o poziomie spe?nia lub niespe?nienia poszczególnych wymaga?. Informacja wskazuje tym samym obszary, w których szko?a radzi sobie dobrze i nad którymi musi jeszcze popracowa?, nie wystawiaj?c przy tym jednej oceny tak jak robi to Ofsted.

* Brytyjski system nadzoru koncentruje si? w najwi?kszym stopniu na wynikach egzaminów zewn?trznych i to one rzutuj? na ostateczn? ocen? szko?y. Polski system nie koncentruje si? tylko na wynikach z egzaminów, ale bada ró?ne obszary ?ycia szko?y i przede wszystkim uwzgl?dnia kontekst funkcjonowania danej szko?y (kontekst jest równie? badany w Anglii, ale nie ma on du?ego wp?ywu na ocen? z inspekcji, gdy? najwa?niejsze s? wyniki z egzaminów).

* Zarówno inspektorzy brytyjscy jak i wizytatorzy ds. ewaluacji w Polsce przed wej?ciem do szko?y zapoznaj? si? ze specyfik? badanej placówki. W Wielkiej Brytanii inspektorzy przede wszystkim sprawdzaj? jak kszta?tuj? si? wyniki egzaminów w dwóch aspektach. Po pierwsze jak kszta?tuj? si? one w okre?lonej perspektywie czasowej, po drugie – jak odnosz? si? do obowi?zuj?cych norm krajowych. W Polsce wizytatorzy zapoznaj? si? g?ównie       z materia?ami niezb?dnymi do poznania koncepcji pracy szko?y oraz z wnioskami z ewaluacji wewn?trznej. Dyrektor decyduje, które ze szkolnych dokumentów najlepiej pokazuj? charakter szko?y i jako?? jej pracy, a nast?pnie przesy?a je wizytatorom.

* Brytyjscy inspektorzy sp?dzaj? w szkole 2 dni i maj? tylko jeden dzie? na sporz?dzenie roboczej wersji raportu. Budzi to jednak nasze w?tpliwo?ci dotycz?ce jako?ci raportu, który powstaje w zaskakuj?co krótkim czasie. Inspektorzy maj? jednak do dyspozycji, jeszcze przed wizyt? w szkole, arkusz autoewaluacji, który szko?y prowadz? i systematycznie aktualizuj?. Dodatkowo brytyjscy inspektorzy maj? swoich asystentów, którzy pomagaj? im w pisaniu raportu. W polskim systemie nadzoru przeprowadzenie ewaluacji zewn?trznej mo?e trwa? 5 dni. Polscy wizytatorzy ds. ewaluacji w terminie 7 dni od dnia zako?czenia ewaluacji przedstawiaj? wyniki oraz wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej i w terminie 7 dni od dnia zako?czenia zebrania, sporz?dzaj? ko?cowy raport.

* Ko?cowy raport zespo?u inspekcji Ofstedu przedstawia informacje w odniesieniu do trzech obszarów pracy szko?y: prezentuje wyniki i osi?gni?cia uczniów, ukazuje w jakim stopniu szko?a wyrównuje szanse edukacyjne oraz przedstawia jako?? szkolnych dzia?a? na rzecz bezpiecze?stwa. Natomiast raport nadzoru pedagogicznego w Polsce przedstawia informacje przypisane do czterech obszarów pracy szko?y: efektów, procesów zachodz?cych w szkole, funkcjonowania szko?y w ?rodowisku lokalnym oraz zarz?dzania.

* Dyrektorzy brytyjscy podczas przeprowadzania autoewaluacji pos?uguj? si? tymi samymi kryteriami i u?ywaj? tego samego j?zyka co inspektorzy podczas inspekcji. W zwi?zku z tym arkusz autoewaluacji jest bardzo wa?nym i przydatnym dokumentem, wykorzystywanym przez inspektorów Ofstedu, którzy podczas inspekcji  weryfikuj? wyniki i dane przedstawione w arkuszu. Z kolei w Polsce wyniki z ewaluacji wewn?trznych, przeprowadzanych przez dyrektorów, s? przekazywane wizytatorom g?ównie w celu pog??bienia wiedzy na temat szko?y i s? wykorzystywane w opracowywaniu ko?cowego raportu z ewaluacji zewn?trznej.

Z czego warto skorzysta??

 

Elementy brytyjskiego systemu, które warto by?oby wykorzysta? w polskim systemie.

* W Wielkiej Brytanii funkcjonuj? federacje wspieraj?cych si? wzajemnie szkó?. Szko?y odnosz?ce wy?mienite wyniki podczas inspekcji, pomagaj? i wpieraj? placówki, które nie radz? sobie i uzyskuj? niezadawalaj?ce wyniki.

* W brytyjskim systemie nadzoru ko?cowe raporty s? poddawane wewn?trznemu audytowi pod wzgl?dem merytorycznym, j?zykowym i stylistycznym.

* W Wielkiej Brytanii zdefiniowano znaczenie poj??: wi?kszo??, mniejszo?? itp., wprowadzaj?c przedzia?y liczbowo/procentowe u?atwiaj?ce analiz? danych ilo?ciowych. W zwi?zku z tym raport Ofstedu jest czytelny, jednoznaczny i zrozumia?y dla ka?dego czytelnika.

 

 

Dzie? pierwszy

    Rozpocz??a si? pierwsza wizyta studyjna wizytatorów ds. ewaluacji w Reading. Podczas wieczornego spotkania wyrazili?my swoje oczekiwania co do wizyty. Mo?emy podzieli? je na trzy obszary. Pierwszy z nich dotyczy systemu edukacji w Wielkiej Brytanii; chcieliby?my pozna? brytyjski system edukacji, jego organizacj? oraz problemy nauczycieli. Drugi obszar dotyczy tutejszego systemu nadzoru pedagogicznego; jaki jest sprawowany, czym si? charakteryzuje, jakie s? jego efekty. Zastanawiamy si?, czy istniej? jakie? ró?nice b?d? podobie?stwa pomi?dzy nim a systemem nadzoru w Polsce. Szczególnie interesuje nas sporz?dzanie raportów z ewaluacji, ich wykorzystanie oraz ich spo?eczny odbiór. Jeste?my ciekawi w jakim kierunku zmierzaj? i czego dotycz? planowane zmiany w brytyjskim systemie nadzoru. Trzeci obszar naszych zainteresowa? jest zwi?zany z prac? wizytatorów; jej organizacj?, zakresem obowi?zków oraz narz?dziami, którymi si? pos?uguj?. Chcieliby?my równie? dowiedzie? si? jak wygl?daj? relacje pomi?dzy dyrektorem a ewaluatorami. Jeste?my otwarci na nowe do?wiadczenia i czekamy na jutrzejszy dzie?.

Dzie? drugi

    Z samego rana w poniedzia?ek wyruszyli?my z pierwsz? wizyt? do Longfields Primary School. Jest to szko?a podstawowa z oddzia?em przedszkolnym dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat. Liczy 255 uczniów, jest szko?? miejsk?. Wi?kszo?? uczniów pochodzi z rodzin o niskim statusie ekonomicznym, uczniowie maj? umiarkowane trudno?ci w nauce a 50 spo?ród nich wymaga wsparcia specjalistycznego. Szko?a, pod kierunkiem pr??nego, m?odego dyrektora Paula Hilla, zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju. Szko?a w Longfields w wyniku dokonanej w styczniu tego roku inspekcji Ofstedu otrzyma?a oceny „satysfakcjonuj?ce”, podobnie jak trzy lata temu. Wyniki tegoroczne wykazuj? jednak tendencj? wzrostow?. Poprawa wyników nauczania to zas?uga dyrektora szko?y oraz jego sposobu zarz?dzania ni?.
     Po po?udniu odwiedzili?my Croughton All Saint CE Primary School - ma??, wiejsk?, ko?cieln? szko?? podstawow? dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Liczy ona 86 uczniów z rodzin o wysokim statusie ekonomicznym. Szko?? zarz?dza ambitny dyrektor – Veneeta Rayner. Szko?a ta uzyska?a „dobre” wyniki od inspektorów Ofstedu i znalaz?a si? w 10 % najlepszych szkó? w hrabstwie.
     Po powrocie do hotelu dyskutowali?my nad tym, co us?yszeli?my i co zobaczyli?my w wizytowanych szko?ach. Najbardziej zainteresowa?y nas nast?puj?ce kwestie;

 • wypowiedzi dyrektorów oceniaj?ce brytyjski system nadzoru,
 • mniej sformalizowane ni? w polskiej szkole podej?cie do organizacji procesu kszta?cenia,
 • tworzenie warunków, w których uczniowie bawi?c si? – ucz?,
 • globalne spojrzenie na dziecko ( od 3 do 11 lat),
 • sposób oceniania uczniów, który opiera si? na wzmacnianiu pozytywnym i motywowaniu do poprawy,
 • brak drugoroczno?ci,
 • du?e wsparcie dzieci z trudno?ciami w uczeniu si?,
 • ró?norodno?? sposobów realizacji narodowego programu nauczania,
 • wyposa?enie szkó?.

W polskim systemie o?wiaty wykorzystaliby?my pomys?y brytyjskich kolegów dotycz?ce:

 • wspomagania uczniów i nauczycieli przez asystenta, który jest tu w ka?dej klasie,
 • zastosowanie tych samych narz?dzi w ewaluacji wewn?trznej i zewn?trznej,
 • rzeczywiste zindywidualizowanie procesu kszta?cenia nawet pomimo ??czenia dzieci w ró?nym wieku w jednym oddziale szkolnym.

    Zaskakuj?ce w odwiedzanych szko?ach by?y dla nas spokojne, wyciszone i pogodne dzieci. Po pierwszych wizytach zacz?li?my jeszcze bardziej docenia? rol? dyrektora w zapewnianiu jako?ci pracy szko?y, Mamy coraz wi?cej pyta? i w?tpliwo?ci, chcieliby?my dowiedzie? si? jeszcze; na ile raport jest wykorzystywany do kreowania polityki kadrowej, co badaj? testy zewn?trzne, jakie s? zasady dzia?ania inspektorów Ofsted, jakie programy realizowane s? w brytyjskich szko?ach, jakie tre?ci zawieraj?…. Ale przecie? jutro te? jest dzie?.
 

Dzie? trzeci

"Nikt jeszcze nie urós? od tego, ?e jest mierzony..."(Tim Royle)

    Dzisiejszy, s?oneczny dzie? rozpocz?? si? spacerem urokliwymi uliczkami Reading. O godzinie 9.00 w progu Highdown School and Sixth Form Centre przywita? nas Neil Dimbleby – wicedyrektor szko?y. Z rozmowy z nim dowiedzieli?my si?, ?e w szkole obecnie uczy si? 1400 uczniów w wieku od 11 do 18 lat. Highdown School jest szko??, która zaspokaja ró?norodne potrzeby i zainteresowania uczniów. Nast?pnie spotkali?my si? z Timem Royle – charyzmatycznym dyrektorem szko?y. Highdown School nie osi?ga?a wcze?niej zbyt wysokich wyników na tle innych szkó? w kraju. Tim Royle, wykorzystuj?c wcze?niejsze do?wiadczenia inspektora Ofstedu, potrafi? oceni? jako?? pracy nauczycieli i postanowi? usprawni? funkcjonowanie szko?y. Dzi? Highdown School odnosi niew?tpliwie sukcesy i sta?a si? bardzo popularna w okolicznych miejscowo?ciach (liczba uczniów w szkole wzros?a z 800 do 1400). W raporcie Ofstedu ze stycznia 2010 r. szko?a otrzyma?a najwy?sze noty.

Podczas wizyty zwrócili?my uwag? na:

 • wysokie wyniki osi?gane przez uczniów na egzaminach,
 • funkcjonowanie w szkole rady liderów uczniowskich, która wspó?decyduje np. o wydatkach szko?y, a nawet o przyj?ciu do pracy nowego nauczyciela,
 • wspó?prac? Highdown School – lidera edukacji -wspieraj?cego w rozwoju inne szko?y,
 • sposób identyfikowania potrzeb uczniów (informacje o uczniu gromadzone s? zanim, stanie si? on uczniem Highdown School).

    Szko?a jest otwarta na wszelkie pomys?y uczniów, np. uczestnicz? oni w zaj?ciach z biznesu, pi?ki no?nej, ucz? si? realizacji produkcji filmowych, a nawet uczestnicz? w nauce mandary?skiego dialektu chi?skiego.
    Wed?ug Tima recept? na sukces jest konsekwencja w dzia?aniu i jasna wizja tego, co chce si? osi?gn??. Pytany o ocen? angielskiego systemu nadzoru pedagogicznego stwierdzi? krótko: „wa?ne jest, gdy inspektor wspó?pracuje ze szko??, a nie dzia?a przeciwko niej”.
    Po po?udniu spotkali?my si? z dyrektorem Instytutu Edukacji Uniwersytetu w Reading - profesorem Andy Goodwynem, który przybli?y? nam histori? funkcjonowania nadzoru pedagogicznego w Anglii i podzieli? si? refleksjami na temat pracy dzisiejszych inspektorów Ofstedu. Wed?ug niego, dobry inspektor powinien posiada? szerok? wiedz?, do?wiadczenie, umie? zadawa? trudne pytania i s?ucha? odpowiedzi, by? gotowym do dyskusji o tym, co dobre i pisa? o tym w raporcie. Krótko mówi?c „inspekcja mo?e by? tylko tak dobra, jak dobry jest inspektor”.

Dzie? czwarty

Szko?a z bajki, czyli… wizyta w St. John’s School w Marlborough 

Dawno, dawno temu w roku 1550 w malowniczej miejscowo?ci Marlborough za?o?ono szko??…

     Dzisiaj szko?a ta mie?ci si? w supernowoczesnym budynku i wygl?da rzeczywi?cie jak z bajki…, ale tej futurystycznej. Posiada w?asny teatr z ogromn? widowni?, sal? ta?ca, zewn?trzny amfiteatr i klasy z przeszklonymi drzwiami i oknami wychodz?cymi równie? na wewn?trzne korytarze. Dzi?ki temu ka?dy mo?e obserwowa? lekcje, nie wchodz?c do klasy. Szko?a liczy 1600 uczniów w wieku od 11 do 18 lat i jest szko?? sukcesu – mie?ci si? w 10 % najlepszych szkó? w Wielkiej Brytanii. Jej dyrektorem jest dr Patrick Hazlewood, który w roku 2001 sta? si? „s?awny” w ca?ym kraju, poniewa? sprzeciwi? si? realizacji krajowego programu nauczania i wspólnie z nauczycielami opracowa? w?asny pod nazw? „Program otwartych umys?ów”. G?ównym celem tego programu jest zbudowanie w uczniach entuzjastycznego podej?cia do nauki i przygotowanie ich do ?ycia w XXI wieku. „Nie chcemy by? angielsk? szko?? w zielonym krajobrazie wyspy, tylko szko?? globaln?” – akcentuje Patric Hazlewood. Dla niego i jego nauczycieli dziecko jako jednostka jest wa?niejsze ni? wszystko inne. „Chcemy stworzy? uczniów, którzy pojad? w ?wiat i b?d? go zmienia?” – dodaje. Dlatego w nowym programie nauczania zrezygnowano z wiedzy podzielonej na przedmioty, a po?o?ono szczególny nacisk na kszta?cenie umiej?tno?ci potrzebnych do ?ycia w XXI wieku. St. John’s School to szko?a z pasj? – z pasj? podchodz? nauczyciele do nauczania i do programu nauczania, który musi zaspokaja? potrzeby uczniów. Z pasj? podchodz? równie? uczniowie do nauki. O dyrektorze szko?y ponownie sta?o si? g?o?no w ca?ej Wielkiej Brytanii w 2005 roku, kiedy zabroni? uczniom odrabiania zada? domowych. Te rewolucyjne zmiany spowodowa?y…wizyt? inspekcji. Jednak?e inspektorzy byli pod wra?eniem pracy szko?y, poniewa? realizacja nowego programu nauczania przyczyni?a si? do odniesienia sukcesu przez uczniów – nie tylko wypadli oni lepiej na egzaminach zewn?trznych, ale tak?e szybciej si? uczyli i mieli poczucie partnerstwa. Szko?a swoj? postaw? i zaanga?owaniem przyczyni?a si? do zmian w krajowym programie nauczania, poniewa? stawia?a wyzwania nie tylko sobie, ale równie? rz?dowi. „Chcemy zmienia? dogmaty, kierowa? si? dobrem uczniów. Je?eli ma si? odwag?, wiar? i poczucie, ?e ma si? racj?, wtedy naprawd? mo?na zmienia? ?wiat”- podkre?la dyrektor. I trudno si? z nim nie zgodzi? !!! Podoba?o nam si? w tej bajce!!!
     Wieczorem, w naszym hotelu, go?cili?my Winstona Brokes - wyk?adowc? Uniwersytetu w Reading, dyrektora studiów magisterskich dla nauczycieli pracuj?cego w Instytucie Edukacji oraz Rohan? - dyrektork? primary school. Podczas rozmowy uzyskali?my informacje na temat zalet i wad inspekcji OFSTED, roli szko?y w przygotowaniu si? do inspekcji, problemów szko?y zwi?zanych z przeprowadzan? inspekcj? i ocen? uzyskan? z OFSTED.
   Dzie? zako?czy?o spotkanie podsumowuj?ce, podczas którego dzielili?my si? spostrze?eniami i wra?eniami z dzisiejszego dnia. Zwrócili?my uwag? na skuteczne zastosowanie teorii Deminga w St. John’s School w Marlborough, odwag? jej dyrektora we wprowadzaniu zmian, spójno?? filozofii dzia?ania/pracy szko?y z architektur? jej budynku i otoczeniem. Zainteresowa? nas realizowany dla szkó? rz?dowy program wspieraj?cy, maj?cy na celu pomoc szko?om w przygotowaniu si? do inspekcji poprzez dokonywanie autoewaluacji.
Jeste?my zadowoleni z programu wizyty studyjnej. Pozwala on na poznanie systemu szkolnictwa w Anglii, a tak?e inspekcji OFSTED. Ka?dy z nas stara si? podczas pobytu wyci?gn?? wnioski do pracy ewaluatorów w polskim systemie nadzoru o?wiaty.
   Do tej pory wiele dowiedzieli?my si? o dzia?aniu OFSTED, ale mamy nadziej?, ?e jutrzejsza wizyta w Londynie, w siedzibie tej instytucji, da nam odpowiedzi na nurtuj?ce nas pytania, np. Czy inspekcja OFSTED przyczynia si? do rozwoju szkó??
Jaka jest organizacja pracy zespo?ów inspektorów OFSTED?
a tak?e rozwieje nasze w?tpliwo?ci zwi?zane z wielo?ci? opinii na temat jej pracy,… ale to ju? zupe?nie inna bajka.

Dzie? piaty

"Ka?da szko?a powinna umie? pokaza? swoje mocne i s?abe strony"(Asyia Kazami HMI)

   Kolejny dzie? naszej wizyty i kolejny mglisty poranek. Z nadziej?, ?e nie b?dzie pada? pojechali?my poci?giem z Reading do Londynu. Potem metrem do siedziby Ofsted (The Office for Standards in Evaluation) – brytyjskiej pa?stwowej agencji nadzoruj?cej szko?y i instytucje maj?ce kontakt z dzie?mi. Zaskoczy? nas wygl?d okaza?ego budynku – przypomina? ?wi?tyni? z pó?kolistym portykiem zwie?czon? wie?yczk? z dzwonem. Okaza?o si?, ?e instytucja ta jest pilnie strze?ona. Otrzymali?my imienne identyfikatory sprawdzane elektronicznie.

    Nast?pnie spotkali?my si? z Asyi? Kazami HMI /Her Majesty’s Inspector/ – Inspektorem Jej Królewskiej Mo?ci – pracownikiem Ofsted, która opowiedzia?a nam o organizacji i pracy inspektorów. W Anglii 1/3 obywateli ma styczno?? z instytucjami sprawdzanymi przez Ofsted. Dwustu Inspektorów Jej Królewskiej Mo?ci i 800 wspieraj?cych ich inspektorów nadzoruje 25 tysi?cy szkó?. S? oni niezale?ni i podlegaj? tylko Parlamentowi Brytyjskiemu. Dla szkó? inspekcja jest na tyle wa?na, ?e mo?e ona przes?dzi? o dalszej dzia?alno?ci szko?y. Dlatego mimo, ?e autoewaluacja nie jest obowi?zkowa, ka?dy dyrektor, a w wi?kszych szko?ach specjalny menager, pracowicie aktualizuje dane w arkuszu autoewaluacji. Inspektorzy Ofsted, podczas inspekcji, weryfikuj? informacje i oceny zawarte w arkuszu i mog? je pozostawi? nie zmienione, podwy?szy? lub obni?y?. Efektem ko?cowym inspekcji jest jedna z 4 ocen: wy?mienita, dobra, satysfakcjonuj?ca, niesatysfakcjonuj?ca. Uzyskanie najni?szej oceny mo?e spowodowa? zamkni?cie szko?y. Po zmianach we wrze?niu 2009 roku warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest zapewnienie dzieciom pe?nego bezpiecze?stwa.
     Podczas spotkania zadawali?my bardzo wiele pyta?, które wynika?y z ró?norodnych opinii na temat inspekcji przekazywanych nam w poprzednich dniach przez dyrektorów szkó?. Wed?ug tych dyrektorów inspektorzy oceniaj?c szko?? bior? pod uwag? przede wszystkim wyniki testów. Natomiast pani Asyia Kazmi stwierdzi?a, ?e inspektorzy dzia?aj? bardziej elastycznie i bior? pod uwag? przyrost wiedzy u uczniów i inne aspekty. Mówi?c ”my opisujemy fakty i musimy mie? na nie dowody”, stwierdzi?a, ?e w raporcie s? tylko rzetelne i sprawdzone informacje. Mo?liwo?? odwo?ania si? od wyniku raportu, jej zdaniem, dotyczy tylko sprostowania danych, nie dotyczy ocen. Odpowiadaj?c na pytanie jak Ofsted wspiera rozwój szkó?, pani inspektor pokaza?a dane statystyczne dotycz?ce wzrostu ilo?ci szkó? otrzymuj?cych najwy?sze oceny. Zdaniem ewaluatorów pani inspektor potrafi?a nam pokaza? bardziej przyjazny wymiar Ofstedu, czyli „ludzk? twarz” inspekcji. Natomiast bardzo krótki czas pracy inspektorów w szkole (maksymalnie dwa dni) budzi nasze w?tpliwo?ci czy potrafi? oni uwzgl?dni? wszystkie konteksty pracy szko?y.
    Pani inspektor by?a bardzo zainteresowana polskim system edukacji. Otrzyma?a od nas przygotowan? na ten temat prezentacj?.
    Po po?udniu mieli?my mo?liwo?? zwiedzenia Londynu , po czym wrócili?my do Reading.

  

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1