Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Pierwsze badania w szko?ach i placówkach
15 listopada 2009

Nadszed? czas sprawdzenia teorii w praktyce. Wizytatorzy ds. ewaluacji s? w trakcie przeprowadzania pierwszych bada? w szko?ach i placówkach, które zg?osi?y si? do projektu. W wi?kszo?ci placówek b?d? trwa?y 3 dni, obj?ci nimi b?d?: dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, uczniowie, przedstawiciele spo?eczno?ci lokalnej.

Aby uzyska? pe?ny obraz dzia?a? szko?y wizytatorzy wykorzystaj? do badania ró?ne narz?dzia: ankiet?, wywiad, obserwacj?, badanie dokumentacji. Ró?norodno?? narz?dzi ma zagwarantowa? rzetelno?? przekazanej informacji szko?om. A przecie? na tym zale?y wizytatorom, aby informacja, która przeka?? placówkom s?u?y?a do podejmowania przez nie dobrych decyzji.

Prac? zespo?ów badawczych obserwuj? autorzy projektu, by zebra? spostrze?enia, które pos?u?? do doskonalenia procedury badawczej.
Naj?wie?sze doniesienia potwierdzaj? nawi?zanie dialogu i ?yczliwo?? wszystkich stron. Do?wiadczenia z pierwszych wizyt b?d? omówione na kolejnym, ju? trzecim spotkaniu szkoleniowym dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów, które odb?dzie si? d dniach 25-28 XI w Krakowie. Zebrany wcze?niej materia? badawczy prze?o?? na j?zyk raportu.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1