Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Nowy model i zalecany przebieg ewaluacji zewn?trznej
30 grudnia 2011

Szanowni Pa?stwo,

Przedstawiamy Pa?stwu zmodyfikowany model i zalecany przebieg ewaluacji zewn?trznej szkó? i placówek, który uwzgl?dnia:

-wnioski z analizy dotychczasowych do?wiadcze? w wdra?ania ewaluacji zewn?trznej w szko?ach i palcówkach;

-zmiany w metodologii ewaluacji, jakie by?y wprowadzane przez zespó? projektu w ostatnim czasie.

Najwa?niejsze zmiany dotycz?: 

- Wprowadzenia wi?kszej liczby obserwacji w szko?ach i placówkach,

-Umo?liwienia wszystkim ch?tnym rodzicom, wzi?cia udzia?u w badaniu ankietowym i wywiadzie grupowym,

-Prowadzenia ankiety badawczej dla dyrektora, co pozwoli?o na zmniejszenie liczby pyta? w wywiadzie,

-Uszczegó?owienia wskazówek, dotycz?cych doboru respondentów do wywiadów grupowych.

Prosimy pami?ta?, ?e model i zalecany przebieg ewaluacji powinien by? w uzasadnionych przypadkach dostosowywany do specyfiki szko?y i placówki, w której prowadzona jest ewaluacja.

Z powa?aniem

Zespó? projektu

Modele dla poszczególnych szkó? i placówek:

szko?y

szko?y specjalne

przedszkola

ODN

PPP

biblioteki

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1