Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
III spotkanie wizytatorów d/s ewaluacji w Krakowie
15 grudnia 2011

Przez cztery dni 7-10 XII br. uczestnicy nabywali umiej?tno?ci potrzebne do napisania dobrego, rzetelnego raportu. Tematem wi?kszo?ci sesji by?a analiza jako?ciowa i ilo?ciowa danych. Tu wizytatorzy musieli wykaza? si? talentem analitycznym i wykorzysta? maksymalnie informacje zebrane w szko?ach i placówkach. Zespo?owa praca pod okiem ekspertów i opiekunów przynios?a wymierne efekty. Pod wp?ywem ewaluacji programu wprowadzili?my zmiany w sposobie opisywania wymaga?. Skróci?a si? droga od wprowadzenia danych do gotowego opisu, ale w zwi?zku z tym ju? na etapie opisywania kryteriów musieli?my zwróci? uwag? na j?zyk wypowiedzi. Przekaz musi by? czytelny dla ró?nych grup: nauczycieli, dyrektora, uczniów i rodziców oraz przedstawicieli organu prowadz?cego. Zespo?owa praca pod okiem ekspertów i opiekunów przynios?a wymierne efekty.

Do zobaczenia na czwartym spotkaniu w styczniu.
 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1