Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencja upowszechniaj?ca
7 grudnia 2011

Dnia 1 grudnia 2011 roku w Warszawie odby?a si? konferencja pt. „System Ewaluacji O?wiaty - wyzwania i przyj?te strategie realizacji”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne.

W konferencji wzi??o udzia? ok. 80 osób – przedstawicieli ?rodowiska akademickiego, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarz?dowych oraz firm badawczych zajmuj?cych si? badaniami ewaluacyjnymi. Podczas konferencji przedstawiono za?o?enia koncepcyjne i metodologiczne systemu nadzoru pedagogicznego. Sesjom prelegentów towarzyszy?y liczne pytania s?uchaczy i dyskusje dotycz?ce przyj?tej koncepcji bada? ewaluacyjnych.      

Uczestnicy szczególnie byli zainteresowani kwestiami metodologicznymi – realizacj? bada?, narz?dziami badawczymi, kompetencjami badawczymi wizytatorów. Prowadzono równie? ciekawe dyskusje w trakcie przerw. Uczestnicy otrzymali publikacje wydane w ramach projektu: „Odpowiedzialno??” i „Refleksje”.

Prezentacje i materia?y konferencyjne po opracowaniu b?d? w zak?adce - konferencje.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1