Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Spotkanie ??czników regionalnych. Kraków 1-3 grudnia br.
2 grudnia 2011

  1 grudnia 2011 r. rozpocz??o si? kolejne spotkanie z reprezentantami  Delegatur  KO – ??cznikami. Tym razem zaj?cia toczy?y si? wokó? zagadnie?:

·          zasad  pracy ??czników (projekt - ewaluatorzy),

·          doskonalenia pisania raportów,

·         zapoznania si? z now? platform? internetow? ,

·          wymianie do?wiadcze?.

  Nasz Projekt ma ju? dwa lata. To dobry czas, aby podsumowa? dotychczasow? prac?, zdecydowa? co jest w niej dobre i co warto zmieni?. 53 ??czników w?a?nie tej refleksji podda?o swoj? rol?. Efektem tej pracy jest opracowanie zasad, które b?d? przy?wieca?y pracy ??czników (ich zadania, sposób kontaktowania si?, przekazywanie informacji w Delegaturach itp.)
  Kolejne du?e zadanie to poznanie nowej platformy SEO. Pawe? Simka prezentowa? nowe mo?liwo?ci narz?dzia, które ka?dy ewaluator uwa?a za bezcenne. Uczestnicy mieli mo?liwo?? zada? pytania naszemu Informatykowi, a tak?e pracowa? nad pisaniem komentarza do kryterium i redagowania wymagania wg nowych zasad.
  W czasie sesji plenarnej Grzegorz  Mazurkiewicz pokaza? jakie s? dotychczasowe efekty pracy nadzoru pedagogicznego wg rozporz?dzenia z 2009r., podkre?li? rol? wymaga? wobec palcówek oraz wskaza? na wyzwania procesu ewaluacji.
  Z wszystkich zaj?? powsta?a lista tego, co ka?dy ??cznik powinien przekaza? swoim kole?ankom/kolegom , a za te spotkania trzymamy kciuki.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1