Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
26 listopada br. zako?czy?a si? jesienna edycja szkole? dla nauczycieli badaczy.
29 listopada 2011

    W D?bem i Lesznie od wrze?nia przeszkolonych zosta?o 667 nauczycieli. W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich województw. Na ka?dym z 6 zjazdów ( tylko jeden rozpocz?? si? w maju i sko?czy? w pa?dzierniku) mówili?my o ró?norodnych metodach badawczych, które pozwol? na wprowadzenie zamian w dotychczasowej pracy nauczyciela. Zakre?lali?my ró?ne pola badawcze, rysuj?c od najszerszych – wyzwania dla edukacji, po te skupione na klasie i pracy nauczyciela z uczniami. Uczestnicy poznali strategi?, któr? nazwali?my dzia?aniem z badaniem action research), oraz profil szko?y, który jest zaproszeniem wszystkich uczestników procesu edukacyjnego do refleksji nad szko?? i uczeniem.

   W trakcie kolejnych” rejsów” nauczyciele zamieniali si? w badaczy i najcz??ciej wyposa?eni w aparaty fotograficzne, robili fotoocen? o?rodka w D?bem i Lesznie. Zebra? si? spory materia? badawczy dla dyrektorów tych placówek. Co wieczór uczestnicy spotykali si? w gronie refleksyjnych przyjació?, by w sposób zorganizowany wymieni? si? do?wiadczeniem i zdobytymi umiej?tno?ciami. Na wszystkich szkoleniach panowa?a atmosfera wzajemnego zaufania i wspó?pracy.
 
 Kolejne edycje ruszaj? w styczniu i o najwa?niejszych ustaleniach b?dziemy informowa? na stronie.
Zapraszamy do galerii zdj??, w której mamy nadziej? uchwycona zosta?a atmosfera jesiennych spotka?.

Galeria (ilość: 3)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1