Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
„Przestrzenie dla autoewaluacji w nowym systemie nadzoru pedagogicznego - konteksty, dylematy, dobre praktyki”
24 listopada 2011

 

Konferencja upowszechniaj?ca
„Przestrzenie dla autoewaluacji w nowym systemie nadzoru 
pedagogicznego - konteksty, dylematy, dobre praktyki”
Olsztyn, 22 listopada 2011 roku
Konferencja jest adresowana do dyrektorów szkó? oraz liderów i cz?onków zespo?ów 
prowadz?cych ewaluacj? "wewn?trzn?". Organizatorzy stawiaj? sobie dwa cele:
1. Poszukiwanie sposobu zagospodarowania relacji mi?dzy ewaluacj? zewn?trzn? a 
autoewaluacj? w praktyce szkolnej. Cel ten jest szczególnie wa?ny w sytuacji 
upowszechniania si? w systemie gro?nych praktyk polegaj?cych na kopiowaniu procedur 
ewaluacji zewn?trznej w projektowaniu i prowadzeniu  ewaluacji wewn?trznej. Ogranicza 
to drastycznie mo?liwo?? wykorzystania jej wyników dla planowania rozwoju placówki.
2. Prezentacja i propagowanie "dobrych praktyk" w zakresie prowadzenia  efektywnej 
autoewaluacji w ró?nych typach szkó? i placówekKonferencja upowszechniaj?ca
Konferencja „Przestrzenie dla autoewaluacji w nowym systemie nadzoru pedagogicznego - konteksty, dylematy, dobre praktyki” , która odby?a si? w Olsztynie  22 listopada 2011, adresowana by?a do dyrektorów szkó? oraz liderów i cz?onków zespo?ów prowadz?cych ewaluacj? "wewn?trzn?". Stawia?a sobie dwa cele:
1. Poszukiwanie sposobu zagospodarowania relacji mi?dzy ewaluacj? zewn?trzn? a autoewaluacj? w praktyce szkolnej. Cel ten jest szczególnie wa?ny w sytuacji upowszechniania si? w systemie gro?nych praktyk polegaj?cych na kopiowaniu procedur ewaluacji zewn?trznej w projektowaniu i prowadzeniu ewaluacji wewn?trznej. Ogranicza to drastycznie mo?liwo?? wykorzystania jej wyników dla planowania rozwoju placówki.
2. Prezentacja i propagowanie "dobrych praktyk" w zakresie prowadzenia  efektywnej autoewaluacji w ró?nych typach szkó? i placówek.
Materia?y i relacje po opracowaniu b?d? zamieszczone w zak?adce - konferencje.
Link do galerii zdj??:
 http://www.ko.olsztyn.pl/galeria/konferencja_ewaluacja/index.html
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1