Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
"Wyobra?nia jest wa?niejsza ni? wiedza. Wiedza jest ograniczona. Wyobra?nia ogarnia ?wiat"
7 lutego 2010


My?l Alberta Einsteina mocno zabrzmia?a w przemówieniu Minister Katarzyny Hall, która rozpocz??a uroczysto?? przekazania pierwszych raportów z ewaluacji zewn?trznej przedstawicielom w?adz lokalnych i dyrektorom szkó? i placówek.

Wag? tego momentu podkre?li w swoich wyst?pieniach Minister Krystyna Szumilas, oraz koordynatorzy projektu dr Grzegorz Mazurkiewicz i Joanna Berdzik.

Ciekawym momentem by?a zaprezentowanie przez Agnieszk? Borek i Tomasza Kasprzaka platformy internetowej obs?uguj?cej ca?y projekt i niezb?dnej do napisania raportu.

Najwa?niejszy moment wr?czenia raportów zapami?taj? na d?ugo dyrektorzy i przedstawiciele samorz?dów. Bardzo emocjonalnie o tym mówili w kuluarach.
Pozostaje jednak pytanie jak te raporty zostan? w szko?ach wykorzystane? Czy rozpoczn? dyskusje o wa?nych problemach szko?y? Czy przedstawiciele samorz?dów wykorzystaj? je do tworzenia polityki o?wiatowej?

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1