Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Wyniki sonda?u
10 listopada 2011

Stefan Wlaz?o

Zako?czy?o si? szkolenie pierwszej tury s?uchaczy w programie nauczyciel-badacz

    Dokona?em sonda?u w?ród ko?cz?cych szkolenie nauczycieli nt ocen ich uczestnictwa w programie. Oceny s? bardzo wysokie, rozmówcy stwierdzali, ?e nabyli wiele wiadomo?ci i umiej?tno?ci, dot?d im nieznanych, a niezwykle przydatnych w dzia?aniu edukacyjnym. Uznali, ?e program jest wielk? szansa polskiej edukacji, je?li to szkolenie obejmie tysi?ce nauczycieli. Jako najwi?kszy problem okre?lili opór nauczycieli wobec zmian i dostrzegali sw? bardzo wa?n? rol? w przezwyci??aniu tego oporu.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1