Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Szkolenie odnawiaj?ce dla wizytatorów ds. ewaluacji. Kraków 3-5 XI 2011.
6 listopada 2011

 

    W jesiennej szacie, w krakowskich Przegorza?ach, odnawiali swoje certyfikaty wizytatorzy ds. ewaluacji. Cz?sto mówi si? o nich „ pierwszaki” , lub z uznaniem dla grupy, która pierwsza zdobywa?a szlify ewaluacyjne - „ awangarda”. Program szkolenia jak zawsze napi?ty, bo przez dwa lata wprowadzonych zosta?o wiele zmian, z którymi trzeba by?o zapozna? t? grup?. Ponadto, chcieli?my skorzysta? z obecno?ci najbardziej do?wiadczonych i zaprosi? do projektowania ewaluacji w oparciu o proponowane nowe brzmienia wymaga?. By?y to na razie wprawki, ale wszystkie propozycje zostan? wykorzystane
(plakaty z wypracowanymi planami ewaluacji wymaga? znajduj? si? w galerii zdj??).
   W trakcie szkolenia by?a te? mo?liwo?? wyj?cia w teren i przeprowadzenia badania w 8 muzeach krakowskich. W kilkuosobowych grupach wizytatorzy ?wiczyli umiej?tno?? prowadzenia wywiadu indywidualnego i obserwacji. Szukali odpowiedzi na dwa kluczowe pytania:
Jak jest edukacyjna oferta muzeum?
W jaki sposób szko?y korzystaj? z tej oferty?
    Mariusz i Andrzej, cho? s? bywalcami krakowskich muzeów- s? mieszka?cami tego miasta- to wypraw? do Muzeum Narodowego i spotkanie z przedstawicielami biura edukacyjnego uznali za bardzo ucz?ce do?wiadczenie.  
    Zebrane informacje przekazane zosta?y w trakcie wywiadu grupowego. W fokusie zwrócili?my uwag? na zapis i kodowanie danych. Dla wielu wizytatorów udzia? w symulacji wywiadu by? najwa?niejszym wydarzeniem na szkoleniu. Mo?liwo?? wcielenia si? w rol? uczestnika wywiadu, otworzy?o wiele nowych perspektyw i sposobów patrzenia na t? metod?. W IV grupie Ania próbowa?a prze?y? sytuacje, w której uczestnik wywiadu nie zabiera g?osu, a prowadz?cy nie zauwa?a tego faktu, dla Marioli trudne by?o ograniczenie wypowiedzi i niemo?no?? powiedzenia wszystkiego, czego si? dowiedzia?a. Jeszcze w innej wypowiedzi okaza?o si? istotne, by zna? pytania, które padn? w trakcie wywiadu i móc ze spokojem czeka? na mo?liwo?? adekwatnego zabrania g?osu.
     W ostatnim dniu ?wiczyli?my pisanie raportu, który na nowej platformie b?dzie nieco inaczej przedstawiany. Maj?c na uwadze ró?nych odbiorców raportu wprowadzili?my obraz szko?y i leady w wymaganiach. Wizytatorzy b?d? w zespo?ach recenzowa? raporty i udziela? sobie ?yczliwej kole?e?skiej informacji zwrotnej.
    Oprócz trudów szkoleniowych prze?yli?my wiele mi?ych chwil w trakcie spotka?’ starych znajomych”. Dobrze, ?e co dwa lata mo?emy si? spotka?!

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1