Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Spotkanie kuratorów i dyrektorów wydzia?ów.
11 marca 2010
 W Krakowie kolejne wa?ne wydarzenie! 11 marca spotkali si? kuratorzy i dyrektorzy wydzia?ów, by pod kierunkiem ekspertów ugruntowa? wiedz? o ewaluacji. Uczestnicy brali udzia? w wyk?adach, prezentacjach oraz ?wiczeniach praktycznych. Wymiana do?wiadcze? i dobrych praktyk odbywa?a si? podczas zaj?? i w kuluarach. Kuratorzy wyje?d?ali wyposa?eni w potrzebne informacje by sta? si? jeszcze bardziej ?wiadomymi ambasadorami idei ewaluacji. ?egnaj?c si? wyra?ali nadziej?, ?e nie by?o to ostatnie spotkanie po?wi?cone tej tematyce. Chyba si? podoba?o!!

Równolegle intensywnie pracowali wizytatorzy, którzy przyj?li na siebie rol? ??czników. Ustalone zosta?y ich zadania:
  • dbanie o przep?yw informacji pomi?dzy prowadz?cymi projekt a pozosta?ymi wizytatorami ds. ewaluacji;
  • prowadzenie we w?asnym regionie spotka? i szkole? dla innych wizytatorów;
  • popularyzowanie idei nowego nadzoru poprzez spotkania informacyjne, publikacje itp.
  • uczestnictwo w doskonaleniu narz?dzi i procedury badawczej;
  • doskonalenie si? w zakresie ewaluacji;

Pierwszym krokiem ku doskonaleniu by?o uczestnictwo w warsztatach na temat analizy danych i pisania raportu prowadzonych przez Bart?omieja Walczaka i Agnieszk? Borek. Nast?pnym b?dzie wizyta studyjna w Holandii i Anglii. Relacje zamie?cimy na stronie


 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1