Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Analizy

l.p.
Tytu? analizy
Autor
Link
.
Jako?? edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewn?trznych przeprowadzonych w roku 2015.
red. A. Goc?owska
i A. Jasi?ski
.
Jako?? edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewn?trznych przeprowadzonych w roku 2014.
red. G. Mazurkiewicz
i A. Goc?owska
.
Jako?? edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewn?trznych prowadzonych w latach 2013-2014.
red. G. Mazurkiewicz
i A. Goc?owska
.
Jako?? edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewn?trznych prowadzonych w latach 2012-2013.
red. G. Mazurkiewicz
i A. Goc?owska
.
Jako?? edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewn?trznych prowadzonych w latach 2010-2011.
red. G. Mazurkiewicz
.
Jak analizuje si? wyniki egzaminów w polskich szko?ach.
A. Lig?za
J. Franczak
.
Dobrze zorganizowana aktywno?? i bierno??.
A. Borek
B. Domerecka
.
Analiza wyników ewaluacji dotycz?cych wymagania.
A. Stanaszek
.
?cie?ki wtórnej socjalizacji: od kszta?towania postaw po respektowanie norm.
B. Walczak
.
Analiza wymagania "Sprawowany jest wewn?trzny nadzór pedagogiczny".
E. Drozd
.
Wspó?praca i praca zespo?owa nauczycieli.
J. Ko?odziejczyk
.
Wspieranie rodziców przez szko?? w wychowaniu dzieci.
J. Ko?odziejczyk
.
Analiza niektórych danych w zwi?zku z wymaganiem „Uczniowie s? aktywni”.
M. Swat-Pawlicka
A. Pawlicki
.
W jaki sposób szko?a mówi, ?e warto si? uczy??
M. T?dziagolska
.
Rozwój kapita?u spo?ecznego a nadzór pedagogiczny.
M. Jewdokiomow
.
Analiza wyników ewaluacji dla wymagania "Wykorzystywane s? zasoby ?rodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju".
R. Dorczak
.
Analiza wymagania "Szko?a ma koncepcj? pracy”.
S. Wlaz?o
?. Kluz
.
Wyrównywanie szans edukacyjnych w szko?ach w roku szkolnym 2011/2012.
T. Kasprzak
.
Ewaluacja zewn?trzna szkó? i placówek edukacyjnych w oczach nauczycieli i dyrektorów.
J. Ko?odziejczyk
.
Partycypacja uczniów, rodziców i nauczycieli w zarz?dzaniu szko??.
J. Ko?odziejczyk
.
Proces przygotowania wizytatorów do spraw ewaluacji w opinii dyrektorów szkó?.
E. Bogacz-Wojtanowska
R. Dorczak
.
Przygl?daj?c si? sobie samym. Pierwsze wnioski z autoewaluacji projektu.
H. Mizerek
T. Kasprzak
.
Dwa lata ewaluacji w opiniach ?rodowisk edukacyjnych. Doniesienie z bada?.
D. Elsner
K. Bednarek
.
Szko?a widziana oczami rodziców. Analiza wymaga? w oparciu o dane pochodz?ce z ankiet oraz wywiadów grupowych z rodzicami.
I. Starypan
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1