Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
III spotkanie VI cyklu szkole? wizytatorów d/s ewaluacji. Kraków 19-22 pa?dziernika 2011r.
25 pa?dziernika 2011

Trudne III spotkanie dla VI cyklu szkole? wizytatorów ds. ewaluacji za nami.
W trakcie zaj?? g?ównie zajmowali?my si? analiz? danych i pisaniem raportu. Pod wp?ywem ewaluacji programu wprowadzili?my zmiany w sposobie opisywania wymaga?. Skróci?a si? droga od wprowadzenia danych do gotowego opisu, ale w zwi?zku z tym ju? na etapie opisywania kryteriów musieli?my zwróci? uwag? na j?zyk wypowiedzi. Przekaz musi by? czytelny dla ró?nych grup: nauczycieli, dyrektora, uczniów i rodziców oraz przedstawicieli organu prowadz?cego.
Od dzisiaj ju? wiem, o czym mówi?y moje kole?anki z pracy, gdy pyta?y o dyferencja? semantyczny- powiedzia?a uczestniczka szkolenia z Opola.
Przed nami wa?na próba – napisanie raportu i sformu?owanie wniosków! Powodzenia

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1