Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Jesienne szkolenia dyrektorów szkó? i placówek edukacyjnych.
24 pa?dziernika 2011

 

W dniach 7-8; 20-21 pa?dziernika 2011 r. w Lesznie pod Warszaw? oraz 19-20,21-22 w D?bem odby?y si? pierwsze jesienne szkolenie pt.: „Ewaluacja wewn?trzna wsparciem szko?y  w jej rozwoju” skierowane do dyrektorów szkó? i placówek edukacyjnych.
Tym razem na salach szkoleniowych spotkali si? przedstawicie i przedstawicielki bardzo ró?norodnych placówek z ca?ej Polski: szkó? podstawowych, gimnazjalnych, ?rednich, przedszkoli, szkó? specjalnych, zespo?ów szkó? i placówek kszta?cenia dla doros?ych.
Celem szkole? by?o:
Udoskonalenie umiej?tno?ci zwi?zanych z organizowaniem w szkole ewaluacji wewn?trznej.
Podniesienie umiej?tno?ci wykorzystania wyników ewaluacji do rozwoju szko?y
Pog??bienie wiedzy na temat wymaga? i podniesienie umiej?tno?ci wykorzystywania ich do rozwoju szko?y/ placówki.
Dodatkow? warto?ci? udzia?u w szkoleniach  by?a wymiana do?wiadcze? (w tym dotycz?cych ewaluacji zewn?trznej) oraz tworzenie pozytywnego klimatu wobec ewaluacji zewn?trznej i wewn?trznej jako narz?dzi rozwoju instytucji.
Dla uczestników i uczestniczek szczególnie wa?ne okaza?y si? dyskusje dot. ewaluacji wewn?trznej  jako autonomicznego dzia?ania szko?y/ placówki, metod prowadzenia autoewaluacji oraz roli wymaga? pa?stwa wobec szkó? i placówek edukacyjnych.
 
 
 
 
 
W dniach 7-8; 20-21 pa?dziernika 2011 r. w Lesznie pod Warszaw? oraz 19-20,21-22 w D?bem odby?y si? pierwsze jesienne szkolenie pt.: „Ewaluacja wewn?trzna wsparciem szko?y  w jej rozwoju” skierowane do dyrektorów szkó? i placówek edukacyjnych.
Tym razem na salach szkoleniowych spotkali si? przedstawicie i przedstawicielki bardzo ró?norodnych placówek z ca?ej Polski: szkó? podstawowych, gimnazjalnych, ?rednich, przedszkoli, szkó? specjalnych, zespo?ów szkó? i placówek kszta?cenia dla doros?ych.
Celem szkole? by?o:
Udoskonalenie umiej?tno?ci zwi?zanych z organizowaniem w szkole ewaluacji wewn?trznej.
Podniesienie umiej?tno?ci wykorzystania wyników ewaluacji do rozwoju szko?y
Pog??bienie wiedzy na temat wymaga? i podniesienie umiej?tno?ci wykorzystywania ich do rozwoju szko?y/ placówki.
Dodatkow? warto?ci? udzia?u w szkoleniach  by?a wymiana do?wiadcze? (w tym dotycz?cych ewaluacji zewn?trznej) oraz tworzenie pozytywnego klimatu wobec ewaluacji zewn?trznej i wewn?trznej jako narz?dzi rozwoju instytucji.
Dla uczestników i uczestniczek szczególnie wa?ne okaza?y si? dyskusje dot. ewaluacji wewn?trznej  jako autonomicznego dzia?ania szko?y/ placówki, metod prowadzenia autoewaluacji oraz roli wymaga? pa?stwa wobec szkó? i placówek edukacyjnych.
 
 
 
 
W dniach 7-8; 20-21 pa?dziernika 2011 r. w Lesznie pod Warszaw? oraz 19-20,21-22 w D?bem odby?y si? pierwsze jesienne szkolenie pt.: „Ewaluacja wewn?trzna wsparciem szko?y  w jej rozwoju” skierowane do dyrektorów szkó? i placówek edukacyjnych.
Tym razem na salach szkoleniowych spotkali si? przedstawicie i przedstawicielki bardzo ró?norodnych placówek z ca?ej Polski: szkó? podstawowych, gimnazjalnych, ?rednich, przedszkoli, szkó? specjalnych, zespo?ów szkó? i placówek kszta?cenia dla doros?ych.
Celem szkole? by?o:
Udoskonalenie umiej?tno?ci zwi?zanych z organizowaniem w szkole ewaluacji wewn?trznej.
Podniesienie umiej?tno?ci wykorzystania wyników ewaluacji do rozwoju szko?y
Pog??bienie wiedzy na temat wymaga? i podniesienie umiej?tno?ci wykorzystywania ich do rozwoju szko?y/ placówki.
Dodatkow? warto?ci? udzia?u w szkoleniach  by?a wymiana do?wiadcze? (w tym dotycz?cych ewaluacji zewn?trznej) oraz tworzenie pozytywnego klimatu wobec ewaluacji zewn?trznej i wewn?trznej jako narz?dzi rozwoju instytucji.
Dla uczestników i uczestniczek szczególnie wa?ne okaza?y si? dyskusje dot. ewaluacji wewn?trznej  jako autonomicznego dzia?ania szko?y/ placówki, metod prowadzenia autoewaluacji oraz roli wymaga? pa?stwa wobec szkó? i placówek edukacyjnych.
 
 
 
 
 
Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1