Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Wnioski z analizy ankiet poewaluacyjnych.
18 pa?dziernika 2011

Szanowni Pa?stwo!

Dotychczasowe analizy wykaza?y, ?e tylko niewielki procent nauczycieli i dyrektorów szkó? i placówek, w których odby?y si? ewaluacje zewn?trzne wyrazi?o swoj? opini? i wype?ni?o ankiet? poewaluacyjn?.
Wype?nienie ankiety on-line, która znajduje si? na platformie SEO zajmuje niewiele czasu, a uzyskana w ten sposób informacja zwrotna pos?u?y nam w programie i wizytatorom do doskonalenia i podnoszenia jako?ci pracy.  Potraktujcie Pa?stwo to dzia?anie nie tylko, jako prawo, ale równie? obowi?zek wobec systemu nadzoru. Nie wype?niaj?c tego obowi?zku ograniczacie Pa?stwo sobie mo?liwo?? wp?ywania na zmiany w systemie.


 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1