Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Executive summary

Badanie przeprowadzono w 10 placówkach (o?miu szko?ach i dwóch przedszkolach). Kluczowe wnioski wynikaj?ce z bada? przeprowadzonych z uczniami, rodzicami, nauczycielami, dyrektorami, samorz?dowcami i wizytatorami to:

  • Mo?na zauwa?y? zró?nicowane opinie na temat efektów ewaluacji w poszczególnych grupach badanych: nauczyciele i dyrektorzy optymistycznie wypowiadaj? si? na temat procesu ewaluacji oraz u?yteczno?ci wniosków z ewaluacji (deklaruj?, ?e ewaluacja zewn?trzna przydaje si? m.in. do prowadzenia ewaluacji wewn?trznej w szkole). Je?eli chodzi o mierzalny wp?yw ewaluacji na ?ycie szko?y, to te grupy badanych podkre?laj? wprowadzenie zmian w planach zaj??. Ponadto badani wskazuj?, ?e po ewaluacji w obszarze efekty uruchomiono dzia?ania s?u??ce  uporz?dkowaniu i poszerzeniu zakresu stosowanych analiz wyników.
  • Inne grupy badanych, takie jak: uczniowie, rodzice, cho? o samej ewaluacji wypowiadali si? stosunkowo pozytywnie, to generalnienie nie s? w stanie poda? przyk?adów konkretnych zmian, jakie zasz?y w szkole/przedszkolu po ewaluacji lub zdarza si? to wy??cznie sporadycznie (w badanych 10 placówkach tylko w jednej rodzice widz? zmiany po przeprowadzeniu ewaluacji – popraw? stanu bezpiecze?stwa). Cz??? badanych uczniów twierdzi, ?e nie zosta?a poinformowana o wynikach badania – nie wiedzieli te? o mo?liwo?ci zapoznania si? z raportem w Internecie. Ponadto cz??? badanych rodziców nie by?a po prostu zainteresowana wnioskami zawartymi w raporcie (wiedz?, ?e jest upubliczniony, ale go nie czytali).
  • Przedstawiciele JST w wi?kszo?ci zapoznali si? z raportem. Samorz?dowcy deklaruj?, ?e raport jest dla nich przydatny, gdy? poszerza zakres informacji o dzia?aniu szko?y, jakie posiadaj? samorz?dy.
  • Pomimo deklaracji dyrektorów i nauczycieli, ?e informacje zawarte w raportach w wi?kszo?ci nie by?y dla nich czym? nowym, to jednak podkre?laj?, ?e wnioski (przynajmniej cz??ciowo) zainspirowa?y ich (szczególnie dyrektorów) do podj?cia pewnych dzia?a?, takich jak zmiany w programie i planowanie nowych zaj?? dodatkowych, lub wzmocni?y dotychczasowy kierunek dzia?a?. Szczególnie w jednym z technikum, gdzie stopie? spe?niania wymaga? by? stosunkowo niski, wyniki ewaluacji sta?y si? dla szko?y punktem wyj?cia do dalszej pracy.
  • Nauczyciele podkre?lali w wywiadach rol? ewaluatorów, jako osób z „zewn?trz”, które mog? dostrzega? zjawiska, które nie s? zauwa?ane przez pracowników placówki.
  • Cho? trwa?e efekty ewaluacji s? ograniczone (b?d? niemierzalne na tym etapie), ocena ewaluacji zewn?trznej we wszystkich grupach badanych wypada pozytywnie. Dostrzegane s? zalety tego procesu. Badani uznali ewaluacj? zewn?trzn? za obiektywne, rzetelne badanie pozwalaj?ce (jak to uj?? jeden z nauczycieli): „zobaczy?, jak jest, a nie jak  si? wydaje”.
  • Badani dostrzegaj? warto?? raportu jako narz?dzia dostarczanie wiedzy dla szkó? – na przyk?ad w wypadku jednej ze szkó? warto?ciowe dla szko?y by?o pozyskanie zawartych w raporcie ewaluacyjnym informacji o mo?liwo?ciach wykorzystania EWD do analizy wyników egzaminów zewn?trznych.
  • W wypadku placówek, które uzyska?y wysokie poziomy spe?niania wymaga?, raporty utwierdzi?y kadr? pedagogiczn? w tym, ?e to co robi?, robi? dobrze i „powinni dalej tak pracowa?, ?eby nie spad? poziom” (hipoteza demotywuj?cej funkcji wysokich poziomów spe?niania).
  • Dla organu prowadz?cego raport i opisany w nim poziom spe?niania wymaga? jest dowodem, ?e badane placówki dzia?aj? dobrze (pami?taj?c, ?e wszystkie 10 badanych placówek osi?ga?o stosunkowo wysokie poziomy spe?niania wymaga?).
  • Badani odró?niaj? ewaluacj? od dotychczasowych kontroli, jednocze?nie wysoko oceniaj?c kompetencje badawcze i interpersonalne wizytatorów ds. ewaluacji.

Podsumowuj?c, stosunkowo pozytywnie odbieranej ewaluacji (i ewaluatorów) w placówkach towarzyszy ograniczony zakres dzia?a? poewaluacyjnych  i/lub wiedza na temat tych dzia?a?, szczególnie w grupie uczniów i rodziców.

czytaj - wnioski i rekomendacje

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1