Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
List Katarzyny Hall, ministra edukacji narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników o?wiaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14 pa?dziernika 2011

Szanowni Pa?stwo

Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy O?wiaty,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej prosz? przyj?? serdeczne ?yczenia oraz wyrazy uznania za prac? na rzecz polskiej o?wiaty. Realizuj?c swoje zawodowe powo?anie, odgrywacie Pa?stwo wa?n? rol? w procesie kszta?cenia i wychowania dzieci i m?odzie?y. Zawód nauczyciela jest trudny, a jednocze?nie bardzo odpowiedzialny, poniewa? w du?ym stopniu od nauczyciela zale?y jak? drog? w doros?ym ?yciu pod??? Wasi wychowankowie.

Dzi?kuj?c za Wasz? ci??k? prac?, prosz? jednocze?nie o dalsze zaanga?owanie w staraniach o dobre wykszta?cenie i wychowanie m?odego pokolenia Polaków. To mi?dzy innymi dzi?ki Waszemu wysi?kowi uda?o si? znacznie przybli?y? do modelu szko?y zapewniaj?cej wysok? jako?? kszta?cenia, bezpiecznej oraz przyjaznej uczniom i rodzicom.

Troska o wysok? jako?? kszta?cenia nadal pozostaje jednym z najwa?niejszych naszych zada?. Dlatego jednym z priorytetów polskiej szko?y jest indywidualne podchodzenie do potrzeb uczniów. Wyrazem tych dzia?a? jest og?oszenie przeze mnie Roku Szko?y z Pasj?, którego celem jest zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i mo?liwo?ci rozwoju ka?dego ucznia. Uczniom i ich rodzicom ?ycz? tego, aby ich potrzeby i opinie by?y zawsze najwa?niejsze dla kadry szko?y. Zapraszam nie tylko uczniów, rodziców i  nauczycieli, ale wszystkich przyjació? szko?y do aktywnego w??czenia si? w realizacj? idei Roku Szko?y z Pasj?.

Pa?stwa ci??ka i odpowiedzialna praca zas?uguje na godziwe wynagrodzenie. Dlatego pami?tamy tak?e o zabezpieczeniu potrzeb materialnych nauczycieli. Ciesz? si?, ?e pomimo narastaj?cego kryzysu ostatnie lata by?y okresem sta?ego wzrostu uposa?e? nauczycieli.

B?d?c pe?na uznania za Wasz? prac?, z okazji Dnia Edukacji Narodowej ?ycz? wszystkim Pa?stwu, aby praca z dzie?mi i m?odzie?? by?a dla Was nieustannym ?ród?em satysfakcji. Niech znakomite osi?gni?cia i godna postawa wychowanków b?dzie najwspanialsz? nagrod? i zach?t? do dalszej pracy nad unowocze?nianiem systemu o?wiaty w Polsce.

Katarzyna Hall

minister edukacji narodowej

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1