Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
"Ewaluacja szkolnej codzienno?ci". Konferencja wideo on-line!
8 pa?dziernika 2011

W imieniu Uniwersytetu Jagiello?skiego oraz Dolno?l?skiej Szko?y Wy?szej pragniemy serdecznie zaprosi? do udzia?u w konferencji „Ewaluacja szkolnej codzienno?ci”.
By umo?liwi? udzia? w tym wydarzeniu jak najwi?kszej liczbie osób zdecydowali?my si? na nietypow? — internetow? organizacj?.
Teksty Prelegentów zosta?y udost?pnione na naszej stronie, na specjalnym forum umo?liwili?my dyskusj? nad ich tre?ci?, za? w pa?dzierniku odb?d? si? transmisje wideo on-line, podczas których Autorzy b?d? odpowiada? na ?ywo na pytania zadane na forum wcze?niej lub na bie??co podczas przekazu.
Nasz? intencj? jest zaanga?owanie do udzia?u w tym niezwyk?ym przedsi?wzi?ciu jak najwi?kszej liczby dyrektorów i nauczycieli z ca?ej Polski, po to by nasza wspólna zaduma nad polsk? o?wiat? by?a jak najszersza, a tak?e odpowiada?a realnym potrzebom informacyjnym szkó?. Chcemy tak?e móc rozwia? jak najwi?cej w?tpliwo?ci.
Raz jeszcze serdecznie zapraszamy do udzia?u, gdy? PA?STWA udzia? przyczyni si? do budowania spo?ecze?stwa wiedzy, co jest dzisiaj warunkiem koniecznym, aby uczyni? polsk? edukacj? najwa?niejszym czynnikiem rozwoju naszego kraju.
Wiecej szczegó?ów na stronie  www.­pws.­dsw.­edu.­pl

Publikacje:
Stefan Wlaz?o — "Ewaluacja zewn?trzna i wewn?trzna = ?wiaty obce czy wzajemnie przyjazne"
Wideokonferencja: poniedzia?ek 10.10.11 r., godz. 14.00
Ewa Drozd —"Tutoring jako przyk?ad skutecznej ewaluacji wewn?trznej"
Wideokonferencja: wtorek 11.10.11 r., godz. 14.00
?ukasz Kluz — "Kryptonim 'SOWA', czyli - Szko?y organizuj?ce wspóln? autoewaluacj?"
Wideokonferencja: ?roda 12.10.11 r., godz. 14.00
Grzegorz Mazurkiewicz — "Potrzeba ewaluacji. Nadzór pedagogiczny a mo?liwo?ci rozwoju systemu edukacji"
Wideokonferencja: czwartek 13.10.11 r., godz. 14.00
Beata Ci??ka — "Czy mo?liwa jest ewaluacja uczestnicz?ca w ?yciu szko?y?"
Wideokonferencja: pi?tek 14.10.11 r., godz. 14.00
 
Po zapoznaniu si? z tekstami zapraszamy serdecznie do podzielenia si? refleksj? na FORUM KONFERENCJI
Wszelkie zapytania odno?nie konferencji prosimy kierowa? pod adres e-mail: pws@dswe.pl
W imieniu Uniwersytetu Jagiello?skiego oraz Dolno?l?skiej Szko?y Wy?szej pragniemy serdecznie zaprosi? do udzia?u w konferencji „Ewaluacja szkolnej codzienno?ci”.
By umo?liwi? udzia? w tym wydarzeniu jak najwi?kszej liczbie osób zdecydowali?my si? na nietypow? — internetow? organizacj?.
Teksty Prelegentów zosta?y udost?pnione na naszej stronie, na specjalnym forum umo?liwili?my dyskusj? nad ich tre?ci?, za? w pa?dzierniku odb?d? si? transmisje wideo on-line, podczas których Autorzy b?d? odpowiada? na ?ywo na pytania zadane na forum wcze?niej lub na bie??co podczas przekazu.
Nasz? intencj? jest zaanga?owanie do udzia?u w tym niezwyk?ym przedsi?wzi?ciu jak najwi?kszej liczby dyrektorów i nauczycieli z ca?ej Polski, po to by nasza wspólna zaduma nad polsk? o?wiat? by?a jak najszersza, a tak?e odpowiada?a realnym potrzebom informacyjnym szkó?. Chcemy tak?e móc rozwia? jak najwi?cej w?tpliwo?ci.
Raz jeszcze serdecznie zapraszamy do udzia?u, gdy? PA?STWA udzia? przyczyni si? do budowania spo?ecze?stwa wiedzy, co jest dzisiaj warunkiem koniecznym, aby uczyni? polsk? edukacj? najwa?niejszym czynnikiem rozwoju naszego kraju.
Publikacje:
Stefan Wlaz?o — "Ewaluacja zewn?trzna i wewn?trzna = ?wiaty obce czy wzajemnie przyjazne"
Wideokonferencja: poniedzia?ek 10.10.11 r., godz. 14.00
 
Ewa Drozd —"Tutoring jako przyk?ad skutecznej ewaluacji wewn?trznej"
Wideokonferencja: wtorek 11.10.11 r., godz. 14.00
?ukasz Kluz — "Kryptonim 'SOWA', czyli - Szko?y organizuj?ce wspóln? autoewaluacj?"
Wideokonferencja: ?roda 12.10.11 r., godz. 14.00
Grzegorz Mazurkiewicz — "Potrzeba ewaluacji. Nadzór pedagogiczny a mo?liwo?ci rozwoju systemu edukacji"
Wideokonferencja: czwartek 13.10.11 r., godz. 14.00
Beata Ci??ka — "Czy mo?liwa jest ewaluacja uczestnicz?ca w ?yciu szko?y?"
Wideokonferencja: pi?tek 14.10.11 r., godz. 14.00
 
Po zapoznaniu si? z tekstami zapraszamy serdecznie do podzielenia si? refleksj? na FORUM KONFERENCJI
 
Wszelkie zapytania odno?nie konferencji prosimy kierowa? pod adres e-mail: pws@dswe.pl
W imieniu Uniwersytetu Jagiello?skiego oraz Dolno?l?skiej Szko?y Wy?szej pragniemy serdecznie zaprosi? do udzia?u w konferencji „Ewaluacja szkolnej codzienno?ci”.
By umo?liwi? udzia? w tym wydarzeniu jak najwi?kszej liczbie osób zdecydowali?my si? na nietypow? — internetow? organizacj?.
Teksty Prelegentów zosta?y udost?pnione na naszej stronie, na specjalnym forum umo?liwili?my dyskusj? nad ich tre?ci?, za? w pa?dzierniku odb?d? si? transmisje wideo on-line, podczas których Autorzy b?d? odpowiada? na ?ywo na pytania zadane na forum wcze?niej lub na bie??co podczas przekazu.
Nasz? intencj? jest zaanga?owanie do udzia?u w tym niezwyk?ym przedsi?wzi?ciu jak najwi?kszej liczby dyrektorów i nauczycieli z ca?ej Polski, po to by nasza wspólna zaduma nad polsk? o?wiat? by?a jak najszersza, a tak?e odpowiada?a realnym potrzebom informacyjnym szkó?. Chcemy tak?e móc rozwia? jak najwi?cej w?tpliwo?ci.
Raz jeszcze serdecznie zapraszamy do udzia?u, gdy? PA?STWA udzia? przyczyni si? do budowania spo?ecze?stwa wiedzy, co jest dzisiaj warunkiem koniecznym, aby uczyni? polsk? edukacj? najwa?niejszym czynnikiem rozwoju naszego kraju.
Publikacje:
Stefan Wlaz?o — "Ewaluacja zewn?trzna i wewn?trzna = ?wiaty obce czy wzajemnie przyjazne"
Wideokonferencja: poniedzia?ek 10.10.11 r., godz. 14.00
 
Ewa Drozd —"Tutoring jako przyk?ad skutecznej ewaluacji wewn?trznej"
Wideokonferencja: wtorek 11.10.11 r., godz. 14.00
?ukasz Kluz — "Kryptonim 'SOWA', czyli - Szko?y organizuj?ce wspóln? autoewaluacj?"
Wideokonferencja: ?roda 12.10.11 r., godz. 14.00
Grzegorz Mazurkiewicz — "Potrzeba ewaluacji. Nadzór pedagogiczny a mo?liwo?ci rozwoju systemu edukacji"
Wideokonferencja: czwartek 13.10.11 r., godz. 14.00
Beata Ci??ka — "Czy mo?liwa jest ewaluacja uczestnicz?ca w ?yciu szko?y?"
Wideokonferencja: pi?tek 14.10.11 r., godz. 14.00
 
Po zapoznaniu si? z tekstami zapraszamy serdecznie do podzielenia si? refleksj? na FORUM KONFERENCJI
 
Wszelkie zapytania odno?nie konferencji prosimy kierowa? pod adres e-mail: pws@dswe.pl
W imieniu Uniwersytetu Jagiello?skiego oraz Dolno?l?skiej Szko?y Wy?szej pragniemy serdecznie zaprosi? do udzia?u w konferencji „Ewaluacja szkolnej codzienno?ci”.
By umo?liwi? udzia? w tym wydarzeniu jak najwi?kszej liczbie osób zdecydowali?my si? na nietypow? — internetow? organizacj?.
Teksty Prelegentów zosta?y udost?pnione na naszej stronie, na specjalnym forum umo?liwili?my dyskusj? nad ich tre?ci?, za? w pa?dzierniku odb?d? si? transmisje wideo on-line, podczas których Autorzy b?d? odpowiada? na ?ywo na pytania zadane na forum wcze?niej lub na bie??co podczas przekazu.
Nasz? intencj? jest zaanga?owanie do udzia?u w tym niezwyk?ym przedsi?wzi?ciu jak najwi?kszej liczby dyrektorów i nauczycieli z ca?ej Polski, po to by nasza wspólna zaduma nad polsk? o?wiat? by?a jak najszersza, a tak?e odpowiada?a realnym potrzebom informacyjnym szkó?. Chcemy tak?e móc rozwia? jak najwi?cej w?tpliwo?ci.
Raz jeszcze serdecznie zapraszamy do udzia?u, gdy? PA?STWA udzia? przyczyni si? do budowania spo?ecze?stwa wiedzy, co jest dzisiaj warunkiem koniecznym, aby uczyni? polsk? edukacj? najwa?niejszym czynnikiem rozwoju naszego kraju.
Publikacje:
Stefan Wlaz?o — "Ewaluacja zewn?trzna i wewn?trzna = ?wiaty obce czy wzajemnie przyjazne"
Wideokonferencja: poniedzia?ek 10.10.11 r., godz. 14.00
 
Ewa Drozd —"Tutoring jako przyk?ad skutecznej ewaluacji wewn?trznej"
Wideokonferencja: wtorek 11.10.11 r., godz. 14.00
?ukasz Kluz — "Kryptonim 'SOWA', czyli - Szko?y organizuj?ce wspóln? autoewaluacj?"
Wideokonferencja: ?roda 12.10.11 r., godz. 14.00
Grzegorz Mazurkiewicz — "Potrzeba ewaluacji. Nadzór pedagogiczny a mo?liwo?ci rozwoju systemu edukacji"
Wideokonferencja: czwartek 13.10.11 r., godz. 14.00
Beata Ci??ka — "Czy mo?liwa jest ewaluacja uczestnicz?ca w ?yciu szko?y?"
Wideokonferencja: pi?tek 14.10.11 r., godz. 14.00
 
Po zapoznaniu si? z tekstami zapraszamy serdecznie do podzielenia si? refleksj? na FORUM KONFERENCJI
 
Wszelkie zapytania odno?nie konferencji prosimy kierowa? pod adres e-mail: pws@dswe.pl
 
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1