Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Nauczyciel badacz. III rejs!
8 pa?dziernika 2011

Inspirowany dr Hausem wyg?oszony w pierwszym dniu szkolenia przez Agnieszk? Borek wyk?ad mo?e by? pocz?tkiem poszukiwa? przez nauczycieli trafnych rozwi?za? ku zmieniaj?cej si? szkole. Szczególnie tych nauczycieli, którzy wzi?li udzia? w pierwszej cz??ci III rejsu szkole? w D?be ko?o Warszawy, organizowanych przez Er? Ewaluacji – partnera ORE i UJ w dniach od 28 wrze?nia do 1 pa?dziernika 2011 roku.

           Uczestnicy szkolenia to przyszli badacze szkolnej codzienno?ci. Tacy, którzy b?d? potrafili do autorefleksji wdro?y? ch?tne kole?anki i kolegów. Poza tym refleksyjni, nastawieni na zmian?, d???cy do realizacji obranego celu. Zaprojektowane przez autorów scenariusza modu?y szkole? To?samo??, Metodologia i Organizacja przeplataj? si? bogactwem sesji prowadzonych przez trenerów tak, aby przez wi?ksz? ich cz??? nauczycielki i nauczyciele szkolenia mogli dzia?a? praktycznie. Poznawa? i do?wiadcza? praktycznych metod pracy. Podczas szkolenia jest równie? czas na g??bsz? refleksj? nad filozofi? szko?y, odniesienia jej do kierunków filozofii pedagogiki oraz w?asnego warsztatu pracy, a tak?e koncepcji pracy szko?y, w której pracuj?. Zaj?cia w poszczególnych sesjach pozwalaj? przyjrze? si? bli?ej procesowi uczenia si?, sk?adowym jego elementów. (Programom, organizacji czasu i przestrzeni, metodom i technikom pracy, motywacji do dzia?ania oraz ?rodowisku).
         Dzie? po dniu nauczycielki i nauczyciele poznaj? sposoby diagnozowania zaanga?owania ucznia, w?asnego stylu nauczania, a przede wszystkim utwierdzaj? si? w przekonaniu, ?e ewaluacja jest niezb?dna w ich pracy, w pracy zespo?ów nauczycieli oraz ca?ej placówki. Bardzo wysoko uczestnicy ocenili pomys? tworzenia grup „refleksyjnych przyjació?” - sze?cioosobowych zespo?ów, w sk?ad, których wchodzili przedstawiciele trzech grup, na które zostali od pocz?tku zostali podzieleni (niebieska, zielona i ?ó?ta). Spotykali si? w wybranych przez siebie miejscach w o?rodku, po kolacji, wymieniaj?c spostrze?enia i refleksje nasuwaj?ce im si? w trakcie zaj??. Znalaz?o si? tam równie? miejsce na indywidualne oraz grupowe zaj?cia terenowe, po??czone z fotoocen?, daj?ce okazj? do wykazania aktywno?ci i kreatywno?ci.
        Nie zabrak?o równie? imprezy integruj?cej wszystkich uczestników oraz prowadz?cych – zorganizowane zosta?o ognisko po??czone z pieczeniem kie?basek, degustacj? potraw regionalnych, stwarzaj?c kolejn? okazj? do nieformalnych spotka?, rozmowy i wymiany do?wiadcze?.

           

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1