Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Uczestniczyli?my w konferencji„ Ewaluacja w edukacji. Koncepcja, metody, perspektywy”.
2 pa?dziernika 2011

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Okr?gowa Komisja Egzaminacyjna i Akademia Górniczo-Hutnicza zorganizowa?y w Krakowie w dniach 23-25 wrze?nia br. konferencj? po?wi?con? zagadnieniom ewaluacji pod tytu?em „ Ewaluacja w edukacji. Koncepcja, metody, perspektywy”
W?ród znakomitych prelegentów znale?li si? równie? eksperci zwi?zani z projektem nowego nadzoru pedagogicznego. Prof. dr hab. Henryk Mizerek z wyk?adem pod tytu?em” Tam gdzie ko?cz? si? zakl?cia, a zaczyna ewaluacja” oraz prof. dr hab. Leszek Korporowicz, który mówi? o „ Zmiennych losach polskiej ewaluacji’. W sesjach tematycznych udzia? wzi?li miedzy innymi dr Roman Dorczak z referatem, „ Co wiemy o kulturze organizacyjnej szkó? bior?cych udzia? w projekcie reformy nadzoru pedagogicznego”; dr Grzegorz Mazurkiewicz mówi? o” Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Model i system warto?ci”.Referat znajduje sie w publikacji Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej pod redakcj? B.Niemierko i K. Szmigel " Ewaluacja w edukacji. Koncepcje, metody, perspektywy". Do przeczytania tutaj, oraz w materia?ach do pobrania.
Wyk?ad uzupe?niali cz?onkowie zespo?u projektowego: Agnieszka Borek, Tomasz Kasprzak, Jakub Ko?odziejczyk. Po prezentacji uczestnicy sesji zaproszeni zostali do dyskusji nad wymaganiami pa?stwa wobec szkó? i placówek o?wiatowych. Pojawi?y sie propozycje po??czenia dzia?a? ewaluatorów ze wspomaganiem szkó? i placówek.
Na jednej z sesji tematycznych dr Joanna Ko?odziejczyk przedstawi?a wyniki analiz pod tytu?em” Ewaluacja zewn?trzna szkó? i placówek edukacyjnych
w oczach nauczycieli i dyrektorów”

Wyniki analiz tutaj oraz w materia?ach do pobrania.

Szczegó?y dotycz?ce konferencji na stronie www.ptde.org

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1