Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Rozpocz?li?my VII cykl szkole? wizytatorów d/s ewaluacji.
2 pa?dziernika 2011

Dostarczanie szko?om i „systemowi” informacji na temat aktualnego stanu, doskonalenie modelu ewaluacji w edukacji, budowanie profesjonalizmu w edukacji- o takich zadaniach mówi? dr Grzegorz Mazurkiewicz w wyk?adzie inauguruj?cym VII cykl szkole? dla wizytatorów d/s ewaluacji.
 Mówi? tak?e, co u?atwia, co przeszkadza w realizacji projektu:
(+) przekonanie, ?e warto prowadzi? ewaluacj?, (-) biurokratyczna tradycja i nierówne relacje,
(+) uwzgl?dnianie ró?nych perspektyw, (-) stereotypy i stosowany j?zyk,
(+) zaanga?owanie wielu partnerów, (-) trudno?? analiz i porównywania, szum informacyjny,
(+) odpowiednie postawy i przygotowanie, (-) rywalizacja, strategie i postawy obronne,
(+) ludzie my?l?cy i zdolni do uczenia si?, (-) ludzie skupieni na „przetrwaniu ewaluacji”,
(+) otwarto?? i dost?pno??, (-) otwarto?? i dost?pno??.
 W krakowskich Przegorza?ach w dniach 27-30 09 br. 96 wizytatorów i 31 dyrektorów szkó? i placówek dyskutowa?o o celach i warto?ciach ewaluacji oraz poznawa?o podstawy metodologiczne badania. Uczestnicy mieli okazj? zapozna? si? z definicjami i ró?nymi aspektami bada? ewaluacyjnych na wyk?adzie prof. Henryka Mizerka ( zobacz prezentacj?).
Du?o czasu po?wi?cili?my na rozmow? o istocie wymaga? i etycznych aspektach pracy wizytatora ds. ewaluacji. Po pierwszym spotkaniu wizytatorzy spojrzeli optymistycznie na zadanie, jakie przed nimi stoi. Niebawem drugie spotkanie i du?o nowych wyzwa?.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1