Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
"O szkole w szkole" pod takim has?em rozmawiali?my na konferencjach regionalnych w wielu miastach w Polsce.
25 wrze?nia 2011

To by?o dla mnie wa?ne spotkanie, gdy? mog?em wypowiedzie? swoje zdanie w sprawach dotycz?cych szko?y i us?yszeli mnie nauczyciele i rodzice-powiedzia? Szymon z LO w J?drzejowie. Podobne wypowiedzi us?yszeli?my z ust uczestników konferencji regionalnych, które odby?y si?dniach 22-23 wrze?nia w 38 miejscowo?ciach w Polsce. By?y to spotkania dyskusyjne po?wi?cone roli i znaczeniu wymaga? stawianych szko?om i placówkom przez pa?stwo. Do udzia?u w dyskusji zaprosili?my przedstawicieli grup najbardziej zainteresowanych tym, co dzieje si? w szkole: uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkó? i placówek, przedstawicieli spo?eczno?ci lokalnej, wizytatorów. Rozmowa na temat najistotniejszych kierunków rozwoju szkó? i placówek nakre?lonych w wymaganiach pozwoli?a na zidentyfikowanie mo?liwych strategii ich realizacji uwzgl?dniaj?cych perspektywy dyskutuj?cych osób. Dla wielu by?a po raz pierwszy okazj? do us?yszeniu g?osów innych grup. Rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, wizytatorzy, przedstawiciele lokalnego ?rodowiska przy jednym stole mówili, co dla nich znaczy dobra szko?a i co mo?na zrobi? by ich tak? si? stawa?a. Nowa formu?a swobodnej dyskusji w stworzonej do tego przestrzeni okaza?a si? ?wietnym sposobem na uruchomienie aktywno?ci i kreatywno?ci uczestników. Pojawi?o si? wiele ciekawych pomys?ów( system punktowy na wzór stosowany na niektórych studiach wy?szych w szkole ponadgimnazjalnej) oraz wiele zobowi?za? do dzia?ania. Na konferencji we W?oszczowej brawami nagrodzili uczestnicy zobowi?zanie” b?d? grzeczny”, a jedna z uczestniczek ?artobliwie zada?a pytanie –„ to w zwi?zku, z jakim wymaganiem?” W trakcie spotkania uczestnicy zapisywali osobiste zamierzenia. Przytaczamy niektóre z nich:

Uczniowie-dotycz?ce zorganizowania podobnego spotkania z nauczycielami  ; przed przyj?ciem nauczyciela do szko?y, najpierw  próbne lekcje i opinia uczniów ( oczywi?cie nie decyduj?ca ale istotna- grupa by?a mieszana z panem samorz?dowcem, wice- kuratork? i nauczycielami , ale uczniowie swój pomys? zapisali)

Nauczyciele- postanowienie porozmawiania z uczniami o zasadach oceniania;  zorganizowania wyjazdowego szkolenia dla RP o wymaganiach; s?uchanie m?odzie?y, bo oni maj? wiele do powiedzenia i fajne pomys?y .

Zdanie rodziców- najwa?niejsze, ?eby lekcje by?y ciekawe, to wtedy wszystko zrobi si? samo: b?dzie motywacja do nauki, dobre wyniki w nauce, aktywni uczniowie. Uczestnicy wyra?ali zachwyt nad formu?a otwartej rozmowy  z ró?nymi grupami .  Wszystkie wnioski po opracowaniu zamie?cimy na stronie npseo.
Na pro?b? uczestników podajemy tematy, które inspirowa?y do dyskusji:

 1. Co powinna zawiera? i jak powinno si? pracowa? nad koncepcj? pracy szko?y,aby by?a inspirujac? dla wszystkich zwiazanych ze szko?? grup uczniów, nauczycieli i rodziców?
 2. Czy warto co roku dyskutowa? o warto?ciach i celach szko?y?. 
 3. Jak wyglada?aby szko?a, gdyby uczniowie mogli realizowa? swoje inicjatywy?
 4. Czym zastapi? niepromowanie ucznia na kolejnej klasy?
 5. Jak ocenia?, aby motywowa? i wspiera??
 6. Kredyt zaufania czy kontrola i monitorowanie?.
 7. Jak ma wyglada? bezpieczna szko?a?
 8. Klimat szko?y- nieprzewidywalne zjawisko atmosferyczne czy pogoda, któr? mozna kszta?towa??.   
 9. Co zrobi?, aby uczniowie pytali a nauczyciele odpowiadali?  
 10. Co jest potrzebne, ?eby mog?a istnie? wspó?praca uczniów i nauczycieli? 
 11. Jak mo?na budowa? w szkole komunikacj? opart? na s?owie " Prosz?"?. 
 12. W jakie umiejetno?ci powinien by? wyposa?ony absolwent szko?y, aby rozwi?za? problemy, których dzi? nie jestesmy w stanie przewidzie??. 
 13. Jak my?l?c globalnie dzia?a? lokalnie?
 14. Jak szko?a mo?e wspomaga? rodziców a rodzice szko???
 15. Co zamiast klas, lekcji, przerw, dzwonków i stolików ustawionych w rz?dach? 
 16. W jaki sposób szko?a mo?e poznawa? sam? siebie?
Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1