Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Rozpocz??a si? kolejna edycja szkolenia "Nauczyciel badacz". 14-17 wrze?nia 2011 D?be pod Warszaw?.
19 wrze?nia 2011

Kolejna edycja szkolenia ”Nauczyciel-badacz” rozpocz?ta. W dniach 14-17 wrze?nia w D?bem pod Warszaw?  83 nauczycielek i nauczycieli z 42 szkó? z ca?ej Polski spotka?o si? na pierwszym z dwóch zjazdów aby wspólnie przygotowa? si? do wykorzystania ewaluacji w swojej codziennej pracy.
Podczas 4 dni szkoleniowych ?ciera?y si? ró?ne koncepcje funkcjonowania szko?y, ró?ne podej?cia do ewaluacji i pracy nauczyciela. 
Jaka jest filozofia naszej szko?y?  Czy mo?liwe jest wprowadzanie zmian oddolnie? W jaki sposób przygotowa? i przeprowadzi? przydatn? ewaluacj? ? Jak wspó?pracowa? z Rad? Pedagogiczn?? Na te i inne pytania odpowiadali sobie uczestnicy i uczestniczki szkolenia .
Na salach szkoleniowych mo?na by?o zaobserwowa? wysok? aktywno?? nauczycieli i nauczycielek ale te? zaskoczenie tym, jak wiele tematów musimy podda? refleksji aby w?a?ciwie przygotowa? si? do ewaluacji i wdro?enia efektów bada?.  
Wybrane opinie uczestniczek i uczestników dotycz?ce szkolenia:
„Pouczaj?ce”,” Owocne”, „Wymiana do?wiadcze?”,” Integracja”, ”Okaza?o si?, ?e nasza szko?a funkcjonuje w oparciu o 2 wykluczaj?ce si? teorie! musimy porozmawia? o tym z naszym dyrektorem J”, „Gdyby nauczyciele na radzie zrobili to ?wiczenie mogliby zobaczy? i zrozumie? wi?cej”.

Kolejny i zarazem ostatni zjazd tej grupy szkoleniowej odb?dzie si? 4-5.01.2012 r.        

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1