Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Ostatnie spotkanie IV i V cyklu szkole? dla wizytatorów d/s ewaluacji. Kraków 29-31 VIII 2011r.
9 wrze?nia 2011

Ponad 200 wizytatorów zasili?o szeregi zespo?ów przeprowadzaj?cych ewaluacje w szko?ach i placówkach o?wiatowych w ca?ej Polsce. W dniach 29-31 VIII w Krakowie odebrali za?wiadczenia potwierdzaj?ce uko?czenie wielogodzinnego szkolenia z zakresu ewaluacji. „ Czujemy si? prawie ewaluatorami” – mówili uczestnicy szkolenia z IV grupy na podsumowaniu zaj??.

Maj? ?wiadomo?? konieczno?ci doskonalenia umiej?tno?ci u boku bardziej do?wiadczonych kole?anek i kolegów z kuratorium. Zespo?owo?? i wzajemne uczenie si? to wa?na zmiana w pracy wizytatorów. Nowo?ci? tego cyklu by?o wprowadzenie do raportu obrazu szko?y. Opisu b?d?cego kwintesencj? informacji o szkole. Mamy nadzieje, ?e ciekawie napisana, b?dzie czytana przez nauczycieli, rodziców, uczniów i przedstawicieli lokalnej w?adzy.
V spotkanie zako?czy?o si? wyk?adem dr Grzegorza Mazurkiewicza, który przedstawi? zarówno zagro?enia dla wprowadzanej zmiany( biurokratyczne nawyki, niech?? do zmian, brak zrozumienia idei), jak i szanse w postaci elastycznego modelu i demokratycznych procedur. Idea „?ycia, jako projektu edukacyjnego” wielu s?uchaj?cym wyda?a si? inspiruj?ca i motywuj?c? do dzia?ania. S?ucha?am z zaciekawieniem i gotowo?ci? do dzia?ania- powiedzia?a po wyk?adzie Jola z Gda?ska.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1