Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencja z cyklu "JAKO?? EDUKACJI CZY/I JAKO?? EWALUACJI"
30 marca - 2 kwietnia 2012r
10 wrze?nia 2011

Szanowni Pa?stwo!

Przysz?oroczna konferencja z cyklu „JAKO?? EDUKACJI CZY/I JAKO?? EWALUACJI”  b?dzie dotyczy?a kwestii zwi?zanych w zadaniami i rozwojem przywódców edukacyjnych. Mamy nadziej?, ?e podczas konferencji nie zabraknie przestrzeni oraz czasu na bezpieczne, interesuj?ce rozwa?ania, przemy?lenia i rozmowy o edukacji, ewaluacji, przywództwie we wspó?czesnym ?wiecie.

Poza sesjami eksperckimi prowadzonymi przez prelegentów m.in. z Polski, Czech, Ukrainy, Irlandii, Norwegii oraz USA,  odb?d? si? tak?e sesje refleksyjne, podczas których uczestnicy b?d? mieli mo?liwo?? odniesienia si? do omówionych przez ekspertów tematów.

Mamy nadziej?, ?e mi?dzynarodowi eksperci dostarcz? uczestnikom g??bokich, prowokuj?cych i inspiruj?cych pomys?ów na wsparcie dyrektorów, nauczycieli oraz pozosta?ych uczestników procesu uczenia si? w reagowaniu na wspó?czesne wyzwania w inicjatywach na rzecz wype?niania wymaga? pa?stwa wobec szkó? i placówek (stanowi?cych dzi? punkt wyj?cia w obowi?zuj?cym modelu nadzoru pedagogicznego). Omówione zostan? tak?e zadania dyrektorów w odniesieniu do wymaga? pa?stwa. Przedstawione b?d? tak?e pewne pomys?y na ich realizacj? oraz dobre praktyki.

Zapraszamy do ?ledzenia naszej strony internetowej. W grudniu przedstawimy Pa?stwu list? prelegentów konferencji. Rekrutacja uczestników na konferencj? rozpocznie si? 5 stycznia 2012 roku.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1