Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Po wakacyjnej przerwie rozpoczynamy szkolenia z zakresu ewaluacji.
18 sierpnia 2011

Do ko?ca 2011r. rozpoczn? si? dwa cykle szkole? wizytatorów ds. ewaluacji. Pierwszy z nich rusza ju? 24 sierpnia( szczegó?y w zak?adce szkolenia i kalendarzu wydarze?).
W szkoleniach uwzgl?dnione b?d? efekty prac nad wymaganiami i narz?dziami, uwagi dyrektorów,  wizytatorów, kuratorów oraz zewn?trznych ekspertów.  Znacz?cy wp?yw na proces uczenia si? w projekcie mia?a konferencja mi?dzynarodowa „ Jako? edukacji czy/i jako?? ewaluacji” oraz spotkania ??czników i spotkania regionalne.
Pod koniec sierpnia( 29-31) uczestnicy cyklu IV i V spotkaj? si? w Krakowie na podsumowaniu i wr?czeniu za?wiadcze?. Ponad 200 wizytatorów zasili szeregi zespo?ów przeprowadzaj?cych ewaluacje w szko?ach i placówkach o?wiatowych w ca?ej Polsce.
W ramach projektu zaplanowane s? równie? dalsze spotkania regionalne wizytatorów i przedstawicieli w?adz samorz?dowych( najbli?sze 22-23 IX br.), szkolenia dla dyrektorów szkó? i placówek oraz nauczycieli. Relacje z przebiegu tych spotka? zamieszcza? b?dziemy w aktualno?ciach.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1