Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Pojechali?my z wizyt? studyjn? do Niemiec
15 czerwca 2011

Wa?nym elementem profesjonalizacji wizytatorów d/s ewaluacji s? spotkania z przedstawicielami nadzoru pedagogicznego w innych krajach Europy. W?a?nie zakonczy?a si? trwaj?ca od 5 czerwca wizyta studyjna w Niemczech. W podsumowaniu uczestniczki napisa?y , ?e spotkanie pozwoli?o na wskazanie mocnych stron oraz sformu?owanie rekomendacji na przysz?o??. Wszyscy uczestnicy wyrazili opini?, i? program wizyty studyjnej by? przemy?lany, logicznie uporz?dkowany, pozwala? nie tylko na poznanie dzia?ania instytucji zajmuj?cych si? o?wiat?, ale równie? umo?liwia? zobaczenie niemieckich szkó?.
Relacje z poszczególnych dni znajduj? si? poni?ej pod wizyty studyjne

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1