Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Wiosenna edycja szkolenia dla dyrektorów
13 maja 2011

Szanowni Pa?stwo,

Zapraszamy dyrektorów szkó? i placówek edukacyjnych na wiosenn? edycj? szkolenia „Ewaluacja jako narz?dzie uczenia si? ludzi i rozwoju szko?y/placówki edukacyjnej”. Szkolenia s? prowadzone przez Er? Ewaluacji – partnera O?rodka Rozwoju Edukacji i Uniwersytetu Jagiello?skiego – w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III” ..

Program szkolenia uwzgl?dnia nast?puj?ce tre?ci:

  • Planowanie i projektowanie u?ytecznej i wykonalnej ewaluacji
  • Tworzenia narz?dzi badawczych, adekwatnych do potrzeb ewaluacyjnych i mo?liwo?ci szko?y/ placówki
  • Zasady prowadzenia/organizowania w szkole/placówce ewaluacji wewn?trznej (budowanie zespo?u/zespo?ów zajmuj?cych si? ewaluacj?)
  • Wykorzystanie wyników ewaluacji do rozwoju szko?y
  • Wykorzystywanie wymaga? pa?stwa w rozwoju szko?y/ placówki

 

Szkolenie trwa dwa dni i jest prowadzone warsztatowymi metodami pracy.  

Wiecej informacji tutaj

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1