Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Spojrzenia na szko?? z indywidualnej perspektywy
17 kwietnia 2011

Skrót sesji prof. dr Hartmuta Wenzela - W jaki sposób szko?y wykorzystuj? wyniki inspekcji – problemy i perspektywy.

W prezentacji autor przedstawi? g?ówne trendy zmian w my?leniu o pracy szko?y i rozwoju szko?y w ci?gu ostatnich kilku dziesi?cioleci. G?ówny kierunek tych zmian zdefiniowa? jako stopniowe odchodzenie od podej?cia z nastawieniem na program nauczania, w kierunku dostrzegania coraz to nowych elementów w pracy szko?y i w jej ?rodowisku, wp?ywaj?cych na rozwój szko?y, a w konsekwencji dla rozwój uczniów oraz ich osi?gni??. Obecnie pojawia si? potrzeba spojrzenia na szko?? z indywidualnej perspektywy, a jednocze?nie odrzucenie biurokratycznych podej?? do rozwoju i ewaluacji szko?y. Dlatego niezb?dne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, jak po??czy? i zintegrowa? procesy ewaluacji zewn?trznej i wewn?trznej oraz jak wykorzysta? wyniki inspekcji/ewaluacji szko?y w procesie rozwoju szko?y. Szczególnie wa?nym elementem jest prze?o?enie zawartych w raporcie sugestii na konkretne cele pracy szko?y. Autor zaprezentowa? tak?e szczególne zadania dyrektora szko?y w tym procesie, jako kluczowe dla powodzenia ca?ego procesu.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1