Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Autonomia szko?y w budowaniu koncepcji pracy
17 kwietnia 2011

Skrót sesji eksperckiej dr Danuty Elsner - Problemy z koncepcj? pracy szko?y. Zapraszam do ich rozwi?zywania.

Odnosz?c si? do wymagania „Procesy zachodz?ce w szkole s?u?? realizacji przyj?tej w placówce koncepcji pracy” D. Elsner podkre?li?a wielowymiarowy zakres poj?cia „procesy” i wskaza?a na autonomi? szko?y w budowaniu koncepcji pracy, a nast?pnie zaprosi?a uczestników do podzielenia si? swoimi w?tpliwo?ciami i do?wiadczeniami.

W dyskusji wypracowano kluczowe kwestie dla udost?pnienia koncepcji pracy szko?y rodzicom i uczniom, k?ad?c szczególny nacisk na wykorzystanie wielu kana?ów informacyjnych i zwielokrotnienie informacji w skróconej, dost?pnej dla zainteresowanych formie j?zykowej. Dalej prowadz?ca przedstawi?a najwa?niejsze elementy koncepcji pracy szko?y. Kolejn? kwesti?  by?a identyfikacja ?róde? potrzebnych do planowania koncepcji, forma, horyzont czasowy i planowanie modyfikacji.

Wcze?niejsze relacje z sesji zobacz w archiwum poni?ej

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1