Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Uczenie si? to zmiana, zmiana to uczenie si?
17 kwietnia 2011

Skrót z sesji eksperckiej dr Franka Crawforda 'Anga?owanie si? w transformacj? edukacji'.

Wymaganie 2.3 Procesy edukacyjne maj? charakter zorganizowany

Sesja rozpocz??a si? od wa?nej my?li, ?e w ró?nych krajach mamy do czynienia z ro?nymi sposobami ewaluacji zewn?trznej i samooceny. S? ró?ne ramy, ale istnienie takich ram nie jest najwa?niejsze, najwa?niejsze jest jak si? je stosuje.

W telegraficznym skrócie pokazany zosta? system ewaluacji w Szkocji oparty na trzech rodzajach informacji: dane ilo?ciowe (wyniki egzaminów i dane
o frekwencji), opinie ludzie (uczniów, rodziców , nauczycieli, ludzie ze wspólnoty lokalnej) oraz bezpo?rednia obserwacja.

Aktualny system kszta?cenia uczy pokolenie dzieci, które b?dzie pracowa?o jeszcze w 2075 roku. Czy to, czego uczymy dzi?, b?dzie aktualne za ponad pó? wieku? Aby tak si? sta?o nale?y podejmowa? dzia?anie w kierunku zmiany. Cz?owiek uczy si? poprzez zmian?.

Czym jest uczenie si??

Frank Crawford– zmiany zachodz?ce w mózgu, wi?c nie nauczyciel tworzy te zmiany, lecz ucze?. Uczenie odbywa si? w g?owie. Jest to proces, który czasem wi??? si? z nauczaniem, ale nie zawsze.

Czym jest zmiana?

Frank Crawford– zmiana to uczenie si?. Uczenie si? to zmiana. Jest to proces. Proces ten jest prowadzony przez dobrych liderów.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1