Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Sesja ekspercka mgr Andrzeja Ko?odziejczyka dotycz?ca zapobiegania problemom dyscypliny w klasie
17 kwietnia 2011

Sesja zwi?zana by?a z wymaganiem Kszta?tuje si? postawy uczniów i poprowadzona zosta?a w sposób aktywizuj?cy uczestników. Warsztat zosta? oparty o przet?umaczon? przez eksperta ksi??k? Howarda Sieemana  Preventing  Classroom Discipline Problems: A Classroom Management Handbook (1999) i dotyczy? postaw nauczycielskich zwi?zanych z  zachowaniem uczniów.

H.Sieeman wyró?nia dwie podstawowe sytuacje dotycz?ce zachowania uczniów w klasie:

1/ problem dyscyplinarny – zachowanie, które zak?óca lub mo?e zak?óci? nauk? pozosta?ych uczniów albo wykonywanie obowi?zków nauczyciela

2/ b??d w ocenie sytuacji – zachowanie, które nie zak?óca pracy reszty klasy ani wykonywania obowi?zków przez nauczyciela (mimo, ?e jego osobiste uczucia mog? zosta? ura?one)

Wokó? tych sytuacji, a tak?e typowych trudno?ci, jakie maj? nauczyciele w ocenie sytuacji w klasie toczy?a si? rozmowa pomi?dzy prowadz?cym a uczestnikami sesji.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1