Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Czas na wnioski i refleksje
17 kwietnia 2011

Po sesji implementacyjnej dotycz?cej zaj?? z dr Lakerveldem pojawi?o si? kilka interesuj?cych refleksji. Zapraszamy do zapoznania si? z nimi.

 

Najbardziej inspiruj?cymi elementami okaza?o si? podkre?lenie kluczowej roli nauczycieli, ich wielostronnego, interdyscyplinarnego przygotowania, nie ograniczonego jedynie do kszta?cenia kierunkowego, ale obejmuj?cego tak?e inne dyscypliny, a tak?e kompetencje spo?eczne, wychowawcze i zwi?zane z wykorzystaniem technologii.

Wa?ny jest sposób rekrutacji nauczyciela, jego dopasowanie do koncepcji pracy szko?y. Uczestnicy podkre?lali, ?e „dobra szko?a” powinna by? otwarta na wspó?prac? ze ?rodowiskiem, autonomiczna w budowaniu swojej koncepcji pracy i przyjmowanych strategiach uczenia.

Je?li chodzi o model pracy nauczyciela, uczestnicy zwrócili uwag? na rol? wzajemnego uczenia si? od siebie nauczycieli w zespo?ach, a tak?e podkre?lane przez Jaapa van Lakervelda wykorzystanie wiedzy pochodz?cej od uczniów. Szko?a jako organizacja tworz?ca ?rodowisko ucz?ce dla nauczycieli zosta?a przyrównana do uniwersytetu – mocniej odwo?uj?cego si? do praktyki ni? tradycyjna akademia.

Z praktycznych implikacji uczestnicy sesji wymienili:

·         Przygotowanie profili nauczycieli, dostosowanych do koncepcji pracy szko?y i zapewniaj?cych ró?norodno??, a nast?pnie zbudowania w oparciu o niego kryteriów selekcji w rekrutacji nowych pracowników.

·         Prac? nad postaw? ?rodowiska szkolnego wobec innowacji, co u?atwi ich wdra?anie i jednocze?nie u?atwi funkcjonowanie liderom zmiany.

·         Uczenie si? nauczycieli od siebie mo?e by? wzmocnione przez wzajemne hospitacje, wpisane w pensum nauczyciela.

·         Przeprowadzanie badania strategii wykorzystania wiedzy w celu ewentualnego wzmocnienia ró?norodno?ci.

·         Tworzenie mi?dzyszkolnych rad programowych – umo?liwia to wzmocnienie zewn?trznej mobilno?ci pracowników i tworzenie sieci pomi?dzy instytucjami.

·         Rodzice mog? dzieli? si? swoj? wiedz?: zosta? zaanga?owani jako eksperci przy szkoleniu nauczycieli i nauczaniu uczniów.

·         Po?o?y? nacisk na kaskadowe przekazywanie wiedzy.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1